Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

06/04/2018 S67 – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Dialog konkurencyjny

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

06/04/2018 S67 – – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Dialog konkurencyjny

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 067-149146

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk.zgód i pozwoleń admi.niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg.zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm.Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
71322000
79420000
71320000
71248000
77211400
45100000
45233252
45332000
45231600
45233161
45234121
45234116
45316213
45110000
45111200
45200000
45233221
45233294
45234126
45213315
45220000
45223100
45400000
45310000
45231400
45232000
45233200
45314000
71310000
45231300
45231000
45232451
45233142
45213311
70300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i utrzymanie linii tramwajowej KST, etap IV w Krakowie w modelu PPP. W ramach wspólnej realizacji Projektu, partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania, wybudowania i utrzymania wytworzonej infrastruktury. W zakresie zadań inwestycyjnych, IV etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, obejmuje wyk.nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącej korytarz łączący istniejące elementy sieci przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej, tj. nie niższej niż 24 km/h, licząc wraz z czasem postoju na przystankach.

Charakt.. parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót: budowa nowej linii tramwajowej na długości ok. 4,5 km, nowych przystanków tram. – 9 par przystanków, w tym 6 przystanków o zmniejszonej długości, rozbud. istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice, przebud.istniejącego układu drogowego ulic na dług. ok. 10,3 km, w tym: Lublańska, Młyńska, Meissnera, w celu dost.ich do prowadzenia pomiędzy jezdniami tor. tramwajowego, przebud. Ronda Polsadu, Ronda Młyńskiego oraz Ronda Barei, przebud. fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul.: Mogilska – Meissnera, ul. Mogilskiej, budowa obiektu inż. – tunelu – o łącznej długości całk. ok. 940 m wraz z najazdami (szer. w świetle 8,4 m, wys. 6,0 m) pod Rondem Polsadu wraz z podziemnym przystankiem, ciągami pieszymi oraz z infrastrukturą, przebud./bud. ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, sieci informacji pasażerskiej, sieci światłowodowej dla Obszarowego Sterowania Ruchem, monitoringu video, sterowania i ogrzewania zwrotnic, sieci trakcyjnej wraz z 2 podstacjami wraz z systemem zdalnego sterowania oraz aktualizacją Dyspozycji Systemu zasilania w zakresie przeprowadzonej rozbud., przebud. sieci uzbrojenia terenu dla usunięcia kolizji z siecią: elektroenergetyczną, cieplną, wodociągową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gazową, telekom., przeniesienie stacji transformatorowej, potoku Sudół Dominikański, bud.ekranów akustycznych,wyburz. 14 ob. kubaturowych, wycinka, przesadz. i nasadzenia zieleni, oznak. poziome i pionowe (drog. oraz tram.).

Szczeg. charakterystykę poszczeg. części obiektu zawiera Opis Potrzeb i Wymagań Podmiotu Publ. dostępny na stronie intern. Zam. wskazanej w ogłoszeniu.

Wstępny harmonogram post.:

1) Składanie wniosków o dop. do udziału w postępowaniu – 5.2018 r.

2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – 6/7.2018 r.

3) Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – 7–10.2018 r.

4) Opracowanie SIWZ, PFU oraz zapr. do składania ofert – 10.2018 r.

5) Składanie ofert – 10.2018 r.–2.2019 r.

6) Otwarcie, ocena ofert i zaw. wszystkich oferentów o wyb.najkorzystniejszej oferty – 3–4.2019 r.

7) Przygot. i zawarcie umowy PPP – 5–6.2019 r.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dot. sekcji IV.2.2) należy składać w formie pisemne na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B).

Wszelkie dodatkowe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wg wyboru: pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający informuje, że na etapie przygotowawczym niniejszego zamówienia został przeprowadzony dialog techniczny ogłoszony w dniu 11.10.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi/7095-dialog-techniczny-budowa-linii-tramwajowej-kst-etap-iv. Informacje na temat wiadomości pozyskanych w trakcie prowadzonego dialogu technicznego będą stanowić załącznik do ogł. zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu – Nazwa: Wynagrodzenie partnera prywatnego (terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego / Waga: 1
Kryterium kosztu – Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i partnerem prywatnym / Waga: 2
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 282
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu 3 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 3 Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wszystkich wykonawców spełniających te warunki bez przeprowadzenia kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1d ustawy Pzp.

W przypadku, gdy wymagane warunki udziału spełni więcej niż 3 wykonawców (po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia dla każdego z warunków), Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie wskazanych poniżej kryteriów selekcji:

(a) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (a) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(b) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (b) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (c) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (c) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na spełnienie opisanych powyżej kryteriów selekcji, wykonawca przedstawił doświadczenie, które będzie jednocześnie spełniało więcej niż jedno kryterium selekcji opisane w punktach (a), (b), (c) i (d).

W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 (jeden) wykonawca, o ostatecznej kolejności podmiotów kwalifikujących się do dalszego udziału w postępowaniu decydować będzie łączna wartość nakładów inwestycyjnych wszystkich doświadczeń przedstawionych przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego w punkcie (a) w sekcji III.1.3) oraz kryterium selekcji opisanego w punkcie (a) powyżej.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

2. Partner prywatny na etapie skł. ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 PLN (jeden milion). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form przew. w ustawie Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców, o których mowa w art. 60c ust.1 pkt 2 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w sytuacjach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp.

Wykonawcy na potwierdzenie zdolności składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 300 000 000 PLN, przy czym działając na podstawie art. 23 ust. 5 Pzp Zamawiający wymaga aby wśród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeden z nich posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 150 000 000 PLN a w pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza sumowanie zdolności pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, jeżeli dniem opublikowania będzie sobota.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

(a) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było (i) zaprojektowanie (tj. opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji formalno-prawnej) oraz (ii) budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto lub przebudowa (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto (pkt (i) i (ii) spełnione łącznie),

(b) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) tunelu o długości bez najazdów min. 300 m.,

(c) świadczył, lub będąc członkiem grupy wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej jedną usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice).

Za tunel Zamawiający uznaje obiekt będący tunelem drogowym, kolejowym, tramwajowym, metra.

Powyższe warunki tj. (a), (b), (c) oraz warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej (sekcja III.1.2) muszą być spełnione łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punktach (a), (b) i (c) powyżej wykonawca wykazał doświadczenie, które będzie spełniało więcej niż jeden warunek.

W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a Pzp dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W takiej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do wniosku dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego.

Wartości wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, jeżeli dniem opublikowania będzie sobota.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta w trybie i na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP. Zamawiający zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o PPP nie przewiduje włączenia do umowy PPP zapisów dot. solidarnej odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie określone po etapie dialogu konkurencyjnego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej partnerom prywatnym zaproszonym do składania ofert.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podst. art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 05/07/2018
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Post. prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego.

2. Dok. wymagane przez Zam., które należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w post.:

1) formularz wniosku;

2) JEDZ (dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udziel. zam. oraz dla podmiotów trzecich jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zg. z art. 22a PZP);

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli wykonawca polega na zdol. innych podmiotów zg. z art. 22a PZP);

4) dok. wykazujące umocowanie osób działających w imieniu wykonawców (lub podm. trzecich).

3. Zam. zg. z art. 26 ust. 2f PZP zastrzega sobie możliwość wezw. wyk. na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio ośw.lub dok. nie są już aktualne, do złożenia aktualnych ośw. lub dok., tj. dok. o których mowa w rozp. Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126, „Rozporządzenie”).tj

1) inf. z KRK (wyst. nie wcz. niż 6 m-cy przed upływem term. skł. wn.) zg. z §5 pkt 1 Rozporządzenia,

2) wykaz wyk. robót bud. zg. z wzorem zał. do ogł. zamieszczonym na str. inter.j Zam. wraz z dok. potwierdzającymi należyte wykonanie zg. z §2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia,

3) wykaz usług zg. z wzorem załączonym do ogł. zam. na str. inter. Zam. wraz z dok. potwierdzającymi należyte wykonanie zg. z §2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia,

4) inf. banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wys. posiadanych śr. finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniej niż 1 m-c przed upł. ter. skł. wn. zg. z §2 ust. 2 pkt,

5) ośw.Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostat.j decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne – zg. z wzorem załączonym do ogł. zam. na stronie inter. Zam.,

6) ośw. Wyk.o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zap. zakazu ubiegania się o zam. publiczne – zg.ze wzorem zał.do ogł. zam. na stronie inter. Zam.

4. Wyk. zagraniczni składają dok. na zasadach określonych w §7 i §8 Rozporządzenia.

4.1. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(RP), zamiast dok., o których mowa w pkt 3.1 powyżej składa inf. z odp.rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok.wydany przez właściwy organ sądowy lub admi. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam.lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy inf. albo dok., w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,

4.2. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 4.1, zastępuje się je dok. zawierającym odp. ośw. wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem sam. zawodowego lub gosp. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam. wyk. lub miejsce zam.tej osoby.

4.3. Wyk.mający siedzibę na teryt. RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam. poza teryt. RP, której dot. dok.wskazany w pkt 3.4 składa dok.w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam.ma osoba, której dok.miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok.zaw. ośw. tej osoby złożonym notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawod. lub gosp.o właściwym ze względu na miejsce zam. tej osoby.

4.4.Wyk. zagraniczni składają także ośw., o których mowa w pkt 3.5 i 3.6.

5.Jeżeli wyk. polega na zasobach innych podmiotów Zam. wymaga od wyk. przedst. na wezwanie w odniesieniu do tych podm. dok., o których mowa w §9 Rozporządzenia oraz odp. dok. dot. udostępnianych zdolności.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektr., opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do właściwego sądu okręgowego.

Dodatkowe informacje do ogłoszenia.

I.Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest także p. Sebastian Idzik -e-mail: sidzik@zikit.krakow.pl, tel: +48 12 6167171,

II. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 90 dni.

III. Zamawiający informuje, że wniosek (sekcja IV.2.2) należy złożyć na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B) .Wniosek. powinien znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Budowa i utrzymanie Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego”. Znak sprawy: 2/IV/2018. Ewentualne dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy zapakować odrębnie-wyraźnie oznaczyć oraz uzasadnić ich utajnienie

IV. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP do wyboru partnera prywatnego i umowy PPP zastosowanie będą miały przepisy ust.z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych

V. Zam. w szczególności przewiduje skorzystanie z uprawnienia – zg. z art. art. 26 ust. 2f PZP – w ciągu ok. 20 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VI. Wyk., w ter. 3 dni od dnia przekazania inf., o której mowa w art. 60d ust. 1 PZP, przekazuje Zam. oświadczenie, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia zam. na stronie inter. Zam., o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem ośw. wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2018

_______________________________________________________________________________

 INFORMACJA O ODWOŁANIU

Kraków, dnia 16.04.2018 r

Wg rozdzielnika
NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer spraw: 2/IV/2018.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 13.04.2018 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu – wniesione przez BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa – dotyczące dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer spraw: 2/IV/2018.
W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
W załączeniu treść odwołania.

____________________________________________________________________________________

 INFORMACJA O ODWOŁANIU !!!!!!

Kraków, dnia 17.04.2018 r                                                         NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 16.04.2018 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie do treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n.: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018 – wniesione przez GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI S.A. ODDZ. PL, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
W załączeniu treść odwołania.

_______________________________________________________________________________

INFORMACJA O ODWOŁANIU !!!!!

Kraków, dnia 17.04.2018 r                                                       NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 16.04.2018 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie do treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n.: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018 – wniesione przez ZUE S.A., ul. K Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.
W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
W załączeniu treść odwołania.

______________________________________________________________________________

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

     Kraków, dnia 23.04.2018 roku

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 23.04.2018 r – sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018.

______________________________________________________________________________

 TREŚĆ SPROSTOWANIA OPUBLIKOWANA W DUUE

Kraków,  02.05.2018r

26/04/2018 S81 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 081-182177

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg. zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:

Przewidywana liczba kandydatów: 3

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu 3 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 3 Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wszystkich wykonawców spełniających te warunki bez przeprowadzenia kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1d ustawy Pzp.

W przypadku, gdy wymagane warunki udziału spełni więcej niż 3 wykonawców (po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia dla każdego z warunków), Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie wskazanych poniżej kryteriów selekcji:

(a) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (a) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(b) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (b) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (c) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (c) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na spełnienie opisanych powyżej kryteriów selekcji, wykonawca przedstawił doświadczenie, które będzie jednocześnie spełniało więcej niż jedno kryterium selekcji opisane w punktach (a), (b), (c) i (d).

W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 (jeden) wykonawca, o ostatecznej kolejności podmiotów kwalifikujących się do dalszego udziału w postępowaniu decydować będzie łączna wartość nakładów inwestycyjnych wszystkich doświadczeń przedstawionych przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego w punkcie (a) w sekcji III.1.3) oraz kryterium selekcji opisanego w punkcie (a) powyżej.

Powinno być:

Przewidywana liczba kandydatów: 3

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu 3 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 3 Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wszystkich wykonawców spełniających te warunki bez przeprowadzenia kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1d ustawy Pzp.

W przypadku, gdy wymagane warunki udziału spełni więcej niż 3 wykonawców (po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia dla każdego z warunków), Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie wskazanych poniżej kryteriów selekcji:

(a) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (b) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(b) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (c) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (d) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (d) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na spełnienie opisanych powyżej kryteriów selekcji, wykonawca przedstawił doświadczenie, które będzie jednocześnie spełniało więcej niż jedno kryterium selekcji opisane w punktach (a), (b), (c) i (d).

W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 (jeden) wykonawca, o ostatecznej kolejności podmiotów kwalifikujących się do dalszego udziału w postępowaniu decydować będzie łączna wartość nakładów inwestycyjnych z doświadczeń przedstawionych przez wykonawcę w celu spełnienia warunku udziału wskazanego w punkcie (b) w sekcji III.1.3) oraz w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium selekcji opisanego w punkcie (a) powyżej.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

(a) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było (i) zaprojektowanie (tj. opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji formalno-prawnej) oraz (ii) budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto lub przebudowa (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto (pkt (i) i (ii) spełnione łącznie),

(b) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) tunelu o długości bez najazdów min. 300 m.,

(c) świadczył, lub będąc członkiem grupy wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej jedną usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice).

Za tunel Zamawiający uznaje obiekt będący tunelem drogowym, kolejowym, tramwajowym, metra.

Powyższe warunki tj. (a), (b), (c) oraz warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej (sekcja III.1.2) muszą być spełnione łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punktach (a), (b) i (c) powyżej wykonawca wykazał doświadczenie, które będzie spełniało więcej niż jeden warunek.

W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a Pzp dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W takiej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do wniosku dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego.

Wartości wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, jeżeli dniem opublikowania będzie sobota.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawcy na potw. spełniania warunków składają dok. określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny. poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

(a) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną dokumentację projektową (składającą się co najmniej z projektu budowlanego), na podstawie której uzyskana została ostateczna decyzja formalno-prawna pozwalająca na wykonanie roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa (w roz. art. 3 pkt. 6 ust.Prawo budowlane) lub przebudowa (w roz.art. 3 pkt 7a ust. Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto,

(b) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w roz. art. 3 pkt. 6 ust.Prawo budowlane) lub przebudowa (w roz.art. 3 pkt 7a ust. Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto,

(c) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) lub przebudowa (w roz. art. 3 pkt 7a ust. Prawo budowlane) tunelu o długości bez najazdów min. 300 m.,

(d) świadczył, lub będąc członkiem grupy wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dop. do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej jedną usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice).

Za tunel Zamawiający uznaje obiekt będący tunelem drogowym, kolejowym, tramwajowym, metra.

Powyższe warunki tj. (a), (b), (c) i (d) oraz warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej (sekcja III.1.2) muszą być spełnione łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punktach (a), (b), (c) i (d) powyżej wykonawca wykazał doświadczenie, które będzie spełniało więcej niż jeden warunek.

W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a PZP dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W takiej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do wniosku dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Dodatkowa informacja do treści zawartej w Sekcji III pkt 1.3):

Wartości wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, jeżeli dniem opublikowania będzie sobota.

_______________________________________________________________________________

INFORMACJA O ODWOŁANIU !!!!

Kraków, dnia 07.05.2018 r                                                                 271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 04.05.2018 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie do treści ogłoszenia o zamówieniu, zmienionego w drodze sprostowania w dniu 23.04.2018r – opublikowanego w DUUE w dniu 26.04.2018r, dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n.: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018 – wniesione przez GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI S.A. ODDZ. W POLSCE z siedzibą w Warszawie, ul Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
W załączeniu treść odwołania ( poniżej ).

____________________________________________________________________________

Kraków, dnia 10.05.2018 r.

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 10.05.2018 r – sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018 – treść sprostowania w załącznikach.

_______________________________________________________________________

ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW

Kraków, dnia 14.05.2018 r           NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że zmienia następujące załączniki do ogłoszenia dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n. Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018:
– 2_IV_2018 Zał. NR 3 Wykaz robót budowlanych
– 2_IV_2018 Zał. NR 4 Wykaz usług

Nowe załączniki otrzymują nazwy:

– 2_IV_18 Zał. NR 3 Wykaz robót budowlanych 14.05.2018
– 2_IV_18 Zał. NR 4 Wykaz usług 14.05.2018

Ponadto zamawiający informuje, ze dodaje nowy załącznik:
– 2_IV_18 Zał. NR 9 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

__________________________________________________________________________

          SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Kraków, dnia 14.05.2018 r.

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 14.05.2018 r – sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018.

_______________________________________________________________________

TREŚĆ SPROSTOWANIA OPUBLIKOWANA W DUUE

15/05/2018 S91 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 091-207318

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”). Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg. zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykonawcy na potw. spełniania warunków składają dok. określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny. poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

(a) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną dokumentację projektową (składającą się co najmniej z projektu budowlanego), na podstawie której uzyskana została ostateczna decyzja formalno-prawna pozwalająca na wykonanie roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa (w roz. art. 3 pkt. 6 ust.Prawo budowlane) lub przebudowa (w roz.art. 3 pkt 7a ust. Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto,

(b) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w roz. art. 3 pkt. 6 ust.Prawo budowlane) lub przebudowa (w roz.art. 3 pkt 7a ust. Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto,

(c) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) lub przebudowa (w roz. art. 3 pkt 7a ust. Prawo budowlane) tunelu o długości bez najazdów min. 300 m.,

(d) świadczył, lub będąc członkiem grupy wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dop. do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej jedną usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice).

Za tunel Zamawiający uznaje obiekt będący tunelem drogowym, kolejowym, tramwajowym, metra.

Powyższe warunki tj. (a), (b), (c) i (d) oraz warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej (sekcja III.1.2) muszą być spełnione łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punktach (a), (b), (c) i (d) powyżej wykonawca wykazał doświadczenie, które będzie spełniało więcej niż jeden warunek.

W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a PZP dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W takiej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do wniosku dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawcy na potw. spełniania warunków składają dok. określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny. poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

(a) wykonał, lub będąc członkiem grupy Wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 dokumentację projektową (składającą się co najmniej z projektu budowlanego), na podstawie której uzyskana została ostateczna decyzja formalno-prawna pozwalająca na wykonanie roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa (w roz. art. 3 pkt. 6 ust.Prawo budowlane) lub przebudowa (w roz.art. 3 pkt 7a ust. Prawo budowlane) 1 linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto,

(b) wykonał, lub będąc członkiem grupy Wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w roz. art. 3 pkt. 6 ust.Prawo budowlane) lub przebudowa (w roz.art. 3 pkt 7a ust. Prawo budowlane) 1 linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto,

(c) wykonał, lub będąc członkiem grupy Wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) tunelu o długości bez najazdów min. 300 m.,

(d) świadczył, lub będąc członkiem grupy Wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dop. do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej 1 usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice).

Za tunel Zamawiający uznaje obiekt będący tunelem drogowym, kolejowym, tramwajowym, metra.

Powyższe warunki tj. (a), (b), (c) i (d) oraz warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej (sekcja III.1.2) muszą być spełnione łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punktach (a), (b), (c) i (d) powyżej Wykonawca wykazał doświadczenie, które będzie spełniało więcej niż 1 warunek.

W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a PZP dopuszcza możliwość polegania przez Wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do wniosku dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Dodatkowa informacja do treści zawartej w Sekcji III pkt 1.3): wartości wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, jeżeli dniem opublikowania będzie sobota.

_______________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA + ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW

Kraków, 15.05.2018 r                                                                           NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu pn.„ Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” przekazuje treść pytań zadanych przez zainteresowanych, potencjalnych Wykonawców i wyjaśnienia do nich jak poniżej.

1. Wątpliwość dotycząca treści warunków udziału w postępowaniu w zakresie kryteriów selekcji do udziału w postępowaniu (w II.2.9 (c) i (d) Ogłoszenia)
Zamawiający określił, że „W przypadku, gdy wymagane warunki udziału spełni więcej niż 3 wykonawców (po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia dla każdego z warunków), Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie wskazanych poniżej kryteriów selekcji: (…) (c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (c) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie, (d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (c) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.”
W związku z tym, iż punkt III.1.3 (c) stanowi, iż: „O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: (…) (c) świadczył, lub będąc członkiem grupy wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej jedną usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice)” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że jeżeli w ramach jednej umowy, były świadczone usługi dotyczące więcej niż jednej linii to Zamawiający przyzna punkty za każdą ze wskazanych linii. Każda linia objęta umową będzie traktowana jako odrębna usługa.
Zamawiający informuje, że w ramach oceny kryteriów selekcji wskazanych w sekcji II.2.9 lit. c ogłoszenia przyzna punkty za każdą dodatkową usługę opisaną jako warunek udziału wskazany w obecnej lit. d) (dawniej lit. c)) w sekcji III.1.3 objętą odrębną umową, a co za tym idzie w ramach jednej umowy będzie punktowana jedna usługa utrzymania linii tramwajowej, linii kolejowej lub linii metra spełniającej kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Wątpliwość dotycząca zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów selekcji w świetle treści punktu II.2.9 (d) Ogłoszenia
W pkt. II.2.9 (d) Ogłoszenia Zamawiający wskazał, że:
„(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (c) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.”
Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku świadczenia jednej ze wskazanych w powyższym punkcie usług w sposób ciągły przez kilka lat ale na podstawie dwóch lub więcej zawieranych po sobie umów usługa ta zostanie potraktowana jako jedna i Wykonawca otrzyma punkty za każdy dodatkowy, pełny rok jej świadczenia, ponad minimalne 12 miesięcy.”
Zamawiający informuje, że w ramach oceny kryteriów selekcji wskazanych w sekcji II.2.9 lit. d ogłoszenia przyzna punkty za każdy dodatkowy pełny rok świadczenia wskazanych w tym punkcie usług ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie, z tym, że każda z punktowanych usług musi być realizowana w ramach odrębnej umowy, której okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy.

3. Wątpliwość dotycząca zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów selekcji w wypadku posługiwania się zasobami osób trzecich
W pkt. III.1.4 Ogłoszenia Zamawiający wskazał, że „W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a Pzp dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W takiej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do wniosku dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego.” Jednocześnie Zamawiający nie odniósł się czy w takiej sytuacji, gdy dla wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zostaną przedstawione zasoby podmiotów trzecich zasoby te będą także punktowane w ramach kryteriów selekcji.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Departament Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, pismo z dnia 2 marca 2018 roku, DPA.I.0210.1.4.2017.RK: „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE nr L 94 z 28 marca 2014r., str. 65), zwana dalej: „dyrektywą klasyczną”, wprowadziła w art. 65 możliwość ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu w procedurach dwustopniowych. Zgodnie z art.65 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE instytucje zamawiające wskazują w ogłoszeniu lub zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady (na gruncie ustawy Pzp znane jako „kryteria selekcji”). Dyrektywa klasyczna wprowadzając możliwość ograniczenia liczby kandydatów, nie rozstrzygnęła jednak w ww. przepisie o dopuszczalności polegania w tym zakresie na potencjale innych podmiotów. Możliwość taką przewiduje jednakże rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L3 z 6 stycznia 2016 r., str. 16), zwane dalej: „rozporządzenie ws. JEDZ”. W części II.O formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia pn. Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów przewidziano możliwość polegania przez wykonawcę na takim potencjale, nie tylko w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji, ale także zasad określonych w części V jednolitego dokumentu tj. dotyczących ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów.
Polski ustawodawca w art.22a ustawy Pzp określił zasady posługiwania się przez wykonawców potencjałem podmiotów udostępniających zasoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ustawodawca nie przesądził, ani w treści powyższego przepisu ani w innych przepisach ustawy Pzp, czy dopuszczalne jest zastosowanie podobnych zasad i reguł także na okoliczność wykazywania spełnienia „kryteriów selekcji”. Wydaje się jednak, że regulacje prawa europejskiego, w szczególności jednoznaczne sformułowania zawarte w stosowanym bezpośrednio rozporządzeniu ws. JEDZ, umożliwiają wykonawcom powoływanie się na potencjał podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania kryteriów selekcji.”
W związku z powyższym bardzo prosimy o potwierdzenie, że punkty w ramach kryteriów selekcji, na zasadach określonych w pkt. II.2.9 Ogłoszenia będą przyznawane wykonawcom na podstawie doświadczeń podmiotów trzecich na których zasoby będą powoływać się wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu.
Wprawdzie niniejsze pytanie nie dotyczy wprost wątpliwości związanych z treścią ogłoszenia o zamówieniu a stanowi de facto próbę uzyskania interpretacji Zamawiającego przepisów prawa (zarówno obowiązujących jak i już uchylonych), to Zamawiający wyjaśnia, że prowadząc niniejsze postępowanie (także w zakresie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w zakresie kryteriów selekcji) będzie postępował zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 maja 2018 r. w tym zakresie. W związku ze sprostowaniem przez Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w dniu 14 maja 2018 r. w wyniku wykonania wskazanego wyroku KIO, niniejsze pytanie stało się bezprzedmiotowe.

4. Pytanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający w Klauzuli III.1.3) Ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dopuścił możliwość polegania wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich) w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej.
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 22a ustawy Pzp , dotyczy to również Klauzuli III.1.2) Ogłoszenia o zamówieniu „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”
Prosimy o potwierdzenie, że możliwość polegania wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich) w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej dotyczy również kryteriów selekcji (Klauzula II.2.9)
Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka celowa, a pragniemy zauważyć, że w postępowaniach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego uczestniczą głownie spółki celowe. Spółki celowe nie posiadają własnego doświadczenia czy zdolności finansowej i jako takie muszą polegać na zdolnościach innych podmiotów.
Intencją Zamawiającego nie było wprowadzanie do treści ogłoszenia jakichkolwiek postanowień sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności sprzecznych z art. 22a ust. 1 PZP, który wprost potwierdza możliwość posługiwania się przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu sytuacją finansową lub ekonomiczną tzw. podmiotu trzeciego.
W zakresie pytania dot. możliwości polegania wykonawców na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów selekcji Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3.

5. Prośba o zmianę warunków udziału w postępowaniu dla ww. zamówienia w zakresie Klauzuli II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów z Przewidywana liczba kandydatów: 3 na Przewidywana liczba kandydatów: 5
Pragniemy zwrócić uwagę, iż obecne ograniczenie liczby zakwalifikowanych podmiotów do 3 stanowi w naszej ocenie zbyt duże ograniczenie dostępności postępowania i stanowi de facto również ryzyko dla Zamawiającego w uzyskaniu konkurencyjnych ofert w zakresie ceny i oczekiwanych przez stronę prywatną warunków.
Jak pokazują przykłady dotychczas realizowanych projektów PPP, sukcesem kończyły się przeważnie projekty, w których brało udział co najmniej 5 dopuszczonych w drodze prekwalifikacji podmiotów i zdarzały się wręcz przypadki, w których ofertę składał jeden podmiot z 5 uczestniczących w dialogu konkurencyjnym.
Powiększenie grona dopuszczonych do postępowania podmiotów doprowadzi do sytuacji w której Zamawiający będzie mógł wybierać z szerszego grona złożonych ofert. Będzie to miało pozytywny wpływ na presję konkurencyjną po stronie prywatnej i zwiększy prawdopodobieństwo zakończenia skomplikowanego postępowania sukcesem na rynku, na którym zaledwie ok. 20-30% projektów kończy się zawarciem umowy PPP.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych (art. 60d ust. 2), może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, iż zaprosi do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie nie mniejszej niż 3. W związku z powyższym decyzja Zamawiającego pozostaje w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami i zapewnia konkurencyjność postępowania.

6. Pytanie dotyczące treści warunków udziału w postępowaniu (w sekcji III.1.3 lit. (a) Ogłoszenia)
a) doświadczenie wykonawcy w ramach innych projektów niż „projektuj i buduj” Zamawiający określił, że: „O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
(a) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było (i) zaprojektowanie (tj. opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji formalno-prawnej) oraz (ii) budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto lub przebudowa (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000PLN brutto (pkt (i) i (ii) spełnione łącznie).
W związku z tym, iż należy uznać za w pełni właściwe stanowisko, wskazujące, że:
„Doświadczenie zdobyte przez wykonawcę w dwóch powyższych dziedzinach ma taka sama wartość, niezależnie od tego, czy jest wykazywane na podstawie dwóch referencji dotyczących różnych inwestycji, czy też na podstawie jednej referencji dotyczącej jednego zamówienia” (uchwała KIO z dnia 8 października 2014 roku, KIO/KU 93/14),
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację i potwierdzenie, iż wskazany powyżej warunek udziału, polegający na wykazaniu doświadczenia w projektowaniu i budowie, można spełnić także poprzez wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w projektowaniu oraz budowie, przy czym każde z doświadczeń zdobyte zostało w trakcie realizacji innego projektu (zamówienia).
Zamawiający ma wprawdzie swobodę co do merytorycznego kształtowania warunków udziału w postępowaniu, niemniej jednak wyraźnym ograniczeniem tej swobody jest nakaz przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp, a w związku z tym obowiązek takiego kształtowania warunków, aby zagwarantować dostęp do zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania. Zauważyć należy przy tym, iż trudno dostrzec jakiekolwiek istotne różnice pomiędzy wykonawcą, który swoje doświadczenie w projektowaniu i budowie nabył w trakcie realizacji jednego, czy też dwóch projektów. W obu sytuacjach bowiem w wykonawca może wykazać się praktyczną umiejętnością przygotowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zamierzenia budowlanego.
Więcej, podkreślenia wymaga, iż realizacja zamierzenia budowlanego w oparciu o „cudzy” projekt budowlany może okazać się dla Wykonawcy większym wyzwaniem. Nie dostosowuje on bowiem i nie przyjmuje już na etapie projektowania rozwiązań dla siebie właściwych (dogodniejszych), a musi realizować narzucone przez projektanta rozwiązania. Podobnie dla projektanta trudniejsze jest projektowanie w sposób nie preferujący żadnego z wykonawców
Takie ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu, tj. przyjęcie konieczności wykazania się doświadczeniem w projektowaniu i budowaniu w ramach jednego projektu, oznaczałoby ograniczenie prawa Wykonawców do ubiegania się razem o przedmiotowe zamówienie (tworzenie konsorcjów). W tej sytuacji udział Wykonawców, z których jeden posiada wyjątkowo bogate doświadczenie w projektowaniu (nieporównywalne do innych przedsiębiorców, biorących udział w postępowaniu), a drugi w budowie, jest niemożliwe. Niewątpliwie zostaje wówczas naruszona zasada uczciwej konkurencji – ograniczony jest bowiem znacznie krąg podmiotów, które mogą zgłosić się do postępowania, a to z kolei działa z pewnością także na niekorzyść Zamawiającego, bowiem zmniejsza konkurencję.
Powyższe jest to o tyle istotne, iż do chwili obecnej, jak wynika z posiadanych informacji, w Polsce w przeważającej części inwestycje tramwajowe były realizowane w innej formule niż „projektuj i buduj”. Wprowadzenie zatem wymogów w zaproponowanej wersji oznacza znaczne utrudnienie dostępu do niniejszego zamówienia.
Co ważne, zaprezentowane stanowisko Wykonawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która niejednokrotnie uznawała za nadmierny wymóg wykazania się doświadczeniem w ramach jednego zamówienia (np.: KU/23/10; KIO 2358/14; KIO 559/13; KIO 2833/14; KU/51/16).
W związku z powyższym bardzo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału opisany w sekcji III. 1.3 lit. (a) w sytuacji, w której Wykonawca wykaże się doświadczeniem w projektowaniu i budowie w ramach realizacji dwóch oddzielnych inwestycji.
b) Doświadczenie wykonawcy w budowie innych środków komunikacji szynowej niż tramwaj i kolej
W wyżej cytowanych warunkach (i co za tym idzie – kryteriach selekcji) udziału Zamawiający wskazał, że wymaganym doświadczeniem jest obejmujące „budowę […] jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) [..] lub przebudowę […] jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna oraz zwrotnice)”.
Trzeba wskazać, że zasadniczo metro stanowi połączenie kolei (wydzielone stacje, długie składy, wysoki ciężar składów i naciski na grunt) i tramwaju (częstotliwość przejazdów, gęsto położone przystanki, obsługa centrów miast). Pociągi metra niejednokrotnie część trasy pokonują na powierzchni.
Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie z dnia 17 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 859); dalej: „Rozporządzenie w sprawie obiektów metra” oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 września 1998 r. (Dz.U. Nr 151, Poz. 987); dalej: „Rozporządzenie w sprawie budowli kolejowych” wynika, że wskazane przez Zamawiającego elementy konstrukcyjne stanowią podstawowe elementy infrastruktur liniowych w transporcie szynowym występujące w każdym tego typu obiekcie liniowym. Są to m.in. tory, wchodzące w ich skład szyny, zwrotnice, podkłady kolejowe i przytwierdzenia, urządzenia przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej na potrzeby zasilania trakcyjnego. Cechy tych elementów konstrukcyjnych również są podobne, np. zasadniczo wymagana szerokość torów dla wszystkich linii wynosi 1435 m (§ 47 Rozporządzenia w sprawie obiektów metra, § 31 ust. 1a Rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych):
Dlatego też doświadczenie zdobyte przy budowie metra winno być traktowane na równi z doświadczeniem zdobytym przy budowie kolei lub tramwaju – które zostało przez Zamawiającego przyjęte jako potwierdzające zdolności oferentów do wykonania zamówienia. W szczególności trudno zrozumieć, dlaczego obiektywnie można dopuścić oferentów, którzy realizowali obiekty kolejowe, nie dopuszczając oferentów realizujących obiekty metra.
Również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej precyzuje, że nie można utożsamiać wiedzy i doświadczenia podmiotu biorącego udział w postępowaniu z samym przedmiotem zamówienia. Na uwagę zasługuje pogląd wyrażony w uchwale KIO z dnia 11 marca 2014 r., sygn. KIO/KU 18/14, iż „zgodnie z przepisem art. 22 ust. 4 ustawy p.z.p. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. […] Zwrócić należy uwagę, że jakkolwiek ustawodawca wskazał na możliwość weryfikowania zdolności wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia poprzez sprawdzenie jego umiejętności i kwalifikacji na oznaczonym polu, to brak jednocześnie uzasadnienia, w świetle powołanych przepisów, dla żądania wykazania się przez wykonawcę realizacją usług tożsamych z przedmiotem zamówienia. Rolą Zamawiającego przy określaniu warunków udziału w postępowaniu z jednej strony jest zbadanie potencjału wykonawcy, który stanowić będzie o zdolnościach wykonawcy do realizacji zamówienia, z drugiej zaś strony określenie rzeczonego potencjału na takim poziomie, aby zapewnić konkurencyjność postępowania i umożliwić udział w postępowaniu wszystkim wykonawcom, którzy dają gwarancję wykonania zamówienia. (…)”
Zgodnie z PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowalnych) grupa 212 klasa 2122 zawiera „Drogi szynowe na obszarach miejskich: – metro; – sieć miejska (linie tramwajowe), w tym na wydzielonej trasie; – Drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych”. Skoro klasyfikacja ujmuje w jednej klasie tramwaj i metro (nota bene drogi klejowe umieszczono w innej klasie), to nie ma żadnego uzasadnienia dla wyłączenia oferentom możliwości wykazania się doświadczeniem zdobytym przy budowie metra. Tym bardziej, iż wspomniany PKOB został przygotowany na potrzeby realizacji inwestycji celem prawidłowej wymiany (zgodnej w treści) „informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na/i między różnymi poziomami organizacyjnymi, np. – między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą, – między organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami i odwrotnie”, sam Zamawiający wydaje się podzielać powyższy pogląd, bowiem, na stronie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie stwierdzono bowiem, że „szybki tramwaj jest rodzajem szynowego transportu miejskiego, łączącego zalety tramwaju tradycyjnego i metra”. Nie sposób więc zrozumieć, dlaczego – dopuszczając możliwość wykazania się doświadczeniem na innym polu niż tramwaj (linie kolejowe) – wykluczył doświadczenie w zakresie metra, Brak ku temu jakichkolwiek uzasadnionych podstaw.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału opisany w sekcji III.1.3 lit. (a) w sytuacji, w której Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym przy budowie metra i ewentualną zmianę dokumentów SIWZ, by takie stanowisko Zamawiającego jasno wynikało z dokumentacji przetargowej.
Zamawiający informuje, że w związku z publikacją sprostowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 26 kwietnia 2018 r. pod nr. 2018/S 081-182177 niniejsze pytanie stało się bezprzedmiotowe (por. sekcja III.1.3 lit. a, b, d zmienionego ogłoszenia).

7. W sekcji III. 1.2 zostały określone wymagania co do posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 300.000.000 zł. Wymaganie tak wysokiej wartości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, przy wartości Projektu – nawet przyjmując założenia Podmiotu Publicznego – 300.000.000 zł brutto w naszej ocenie nie jest zasadne. Zakładając standardową dla formuły PPP, metodę finansowania projektu „Project Finance” (a więc korzystania z kredytów inwestycyjnych opartych w całości o „bankowalność” projektu) tak dużych przedsięwzięć, do oceny wiarygodności finansowej uczestników postępowania należy brać pod uwagę wyłącznie udział środków własnych w Projekcie, który będzie oscylował w maksymalnych granicach 20% (przy prawidłowo określonej strukturze projektu PPP) nakładów inwestycyjnych netto. Z tego względu uważamy, iż posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości co najwyżej 60.000.000 zł będzie wystarczającym zabezpieczeniem dla Podmiotu Publicznego, wobec czego wnioskujemy o modyfikację ww. zapisu, w ten sposób że wymóg posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej zostanie określony na kwotę 60.000.000 zł.
Wprawdzie niniejsze pytanie nie dotyczy wprost wątpliwości związanych z treścią ogłoszenia o zamówieniu a stanowi de facto wniosek o jego zmianę, to Zamawiający kierując się daleko posuniętą chęcią wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zgłaszanych przez wykonawców wyjaśnia, iż wymagany przez Zamawiającego poziom posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej jest odpowiedni w stosunku do skali przewidywanego przedsięwzięcia oraz ilości środków finansowych, które będą musiały zostać zaangażowane w toku przedsięwzięcia. Co więcej, z uwagi na kompleksowy charakter całego przedsięwzięcia a także okres obowiązywania umowy PPP, uzasadnione potrzeby Zamawiającego wymagają, aby wybrany w wyniku prowadzonego postępowania wykonawca (partner prywatny) posiadał stabilną i wiarygodną sytuację finansową, co przełoży się na należyte wykonanie umowy PPP przez cały okres jej obowiązywania.

8. W sekcji III. 1.3 zostały określone minimalne wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych. Przedmiotem naszych uwag jest sekcja III.1.3 lit. a), która przewiduje, iż o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonał jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było zaprojektowanie (tj. opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z co najmniej projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji formalno-prawnej)) oraz budowa jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej iż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120.000.000 zł brutto lub przebudowa jednej linii tramwajowej lub kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120.000.000 zł.
Uważamy, iż wymaganie co najmniej jednej usługi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nie jest uzasadnione, szczególnie biorąc pod uwagę, że poszczególne projekty torowe (zarówno kolejowe, jak i tramwajowe) różnią się od siebie (w sposób znaczący), szczególnie pod kątem rozwiązań projektowych. Z tego względu, naszym zdaniem dużo istotniejsze dla Państwa powinno być dysponowanie przez Partnera Prywatnego odpowiednim projektantem z doświadczeniem potwierdzającym potencjał oraz wiedzę i doświadczenie do właściwego zaprojektowania przedmiotowej infrastruktury, aniżeli posiadanie kompleksowego doświadczenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z tego względu, w naszej ocenie wystarczające jest wymaganie wykazania osobno doświadczenia w zakresie:
(a) przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji formalno-prawnej dla budowy jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej iż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto lub
(b) przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji formalno-prawnej dla przebudowy jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto;
oraz
(c) budowa jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej iż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120.000.000 zł brutto lub
(d) przebudowa jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120.000.000 zł brutto
Zamawiający informuje, że w związku z publikacją sprostowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 26 kwietnia 2018 r. pod nr 2018/S 081-182177 niniejsze pytanie stało się bezprzedmiotowe (por. sekcja III.1.3 lit. a, b zmienionego ogłoszenia).

9. Zgodnie z sekcją III.1.4) Ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza, aby „na potwierdzenie spełniania warunków udziału opisanych w punktach (a) (b) i (c) Sekcji III.1.3 wykonawca wykazał doświadczenie w ramach jednej lub dwóch inwestycji/przedsięwzięć/zadań/umów. W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a PZP dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich).” Jednocześnie, w świetle sekcji II.2.9) Ogłoszenia, Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców w liczbie trzech, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie wskazanych kryteriów selekcji dodatkowej.
Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, że w zakresie uzyskania liczby punktów na podstawie wskazanych kryteriów selekcji dodatkowej, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w sekcji III. 1.4) Ogłoszenia.
Pragniemy wskazać, że w naszej ocenie nie ma przeszkód prawnych ani biznesowych, aby partner prywatny wykazał się zasobami osób trzecich. W świetle przepisów ustawy PZP oraz między innymi wyroków KIO z 5 marca 2012 roku (sygn. akt KIO 233/12, KIO 248/12, KIO 261/12) oraz z dnia 13 stycznia 2011 r. (sygn. akt. KIO 2816/10, KIO 14/11), pomimo że wydanych na gruncie poprzedniego brzmienia art. 26 ust 2b ustawy, ale wciąż aktualnych w aspekcie posługiwania się zasobami podmiotów trzecich, należałoby dopuścić posługiwanie się udzielonym wykonawcy doświadczeniem (zasobami) w celu uzyskania punktów dodatkowych. KIO we wskazanych wyrokach podniosła, iż „ustawodawca wprowadzając treścią art. 26 ust. 2b uPZP możliwość posługiwania się zasobami podmiotu trzeciego przy wykazywaniu się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu, nie wyłączył stosowania tego przepisu w przetargu ograniczonym, bowiem nie rozgraniczył w ustawie warunków potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu na poziomie minimalnym od warunków punktowanych”.
Powyższa linia orzecznicza KIO znalazła konsekwentne odzwierciedlenie w późniejszych orzeczeniach sadów okręgowych.
I tak Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 13 września 2012 r. (sygn. akt: Ga 461/12) rozpatrując zagadnienie stosowania art. 26 ust. 2b uPZP w zakresie udostępnienia zasobów w celu uzyskania wyższej oceny oferty, orzekł, że „posłużenie się zasobami osób trzecich w rozumieniu analizowanego przepisu może mieć miejsce nie tylko na potrzeby wykazania warunków brzegowych udziału w postępowaniu, których niespełnienie skutkuje wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykazanie tych zasobów może przekraczać również i tę bazową granicę udziału w postępowaniu celem zwiększenia atrakcyjności oferty, uatrakcyjnienia jej czy też, jak ma to miejsce w niniejszym przypadku – celem uzyskania wyższej pozycji w rankingu wykonawców.”
Analogicznie orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt: II Ca 757/12), odwołując się do części orzecznictwa KIO oraz do przywołanego powyżej orzeczenia Sądu Okręgowego w Katowicach, w całości podzielając przyjętą tamże wykładnię art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
Brzmienie art. 22a ustawy PZP obowiązujące na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania jest co do zasady we wskazanym obszarze analogiczne do brzmienia komentowanego art. 26 ust. 2b ustawy PZP, i również nie uniemożliwia powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w zakresie uzyskania punktów dodatkowych w ramach kryteriów dodatkowej selekcji.
Zwracamy również uwagę, że wymaganie wykazania się przez partnera prywatnego (spółkę celową) własnymi zdolnościami, w tym finansowymi, już na etapie tzw. „prekwalifikacji” w postępowaniu w praktyce uniemożliwia zdobycie dodatkowych punktów przez taką spółkę i zasadniczo zmniejsza jej szanse udziału w dalszej części postępowania. Jest to o tyle kluczowe, że model realizacji projektu PPP przez spółkę celową jest w praktyce obrotu jedynym umożliwiającym pozyskanie wieloletniego finasowania dla przedsięwzięcia na korzystnych warunkach finansowych, będącego warunkiem złożenia konkurencyjnej oferty i zapewniającego osiągnięcie korzyści z modelu PPP przez zamawiającego.
Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy jak wyżej, o wyraźne potwierdzenie przez Państwa, że wykonawca może w zakresie uzyskania liczby punktów na podstawie wskazanych kryteriów selekcji dodatkowej, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w sekcji III. 1.4) Ogłoszenia.
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia następujące załączniki do ogłoszenia dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n. Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018:
– 2_IV_2018 Zał. NR 5 Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku-zaleganie ze składkami
– 2_IV_2018 Zał. NR 6 Oświadczenie środek zapobiegawczy zakaz

Nowe załączniki otrzymują nazwy:

– 2_IV_18 Zał. NR 5 Ośw. o braku praw. wyroku-zaleganie ze składkami 15.05.2018
– 2_IV_18 Zał. NR 6 Ośw. środek zapobiegawczy zakaz 15.05.2018

_________________________________________________________________________________

TREŚĆ SPROSTOWANIA OPUBLIKOWANA W DUUE

17/05/2018 S93 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 093-211759

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg.zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W sekcji II.2.9) ogłoszenia o zamówieniu – dodaje się treść:

W zakresie spełnienia opisanych powyżej kryteriów selekcji Zamawiający zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 7.5.2018 r. dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich).

W takiej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany:

— udowodnić Zamawiającemu, że podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których ich zdolności będą przedstawione na potrzeby spełnienia kryteriów selekcji,

— do wniosku dołączyć (i) zobowiązanie podmiotu trzeciego, (ii) dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego, (iii) oświadczenie podmiotu trzeciego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE aktualne na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału stanowiące wstępne potwierdzenie, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia wskazane kryteria selekcji,

— w dalszej kolejności (po wezwaniu ze strony Zamawiającego) złożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie wskazanych kryteriów selekcji,

— jeżeli zajdzie potrzeba zmiany albo rezygnacji z podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na potrzeby kryteriów selekcji w postępowaniu, wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby wykonawca powoływał się na potrzeby kryteriów selekcji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie, jeżeli przedstawione przez wykonawcę zdolności innych podmiotów na potrzeby kryteriów selekcji nie będą potwierdzały spełnienia kryteriów selekcji, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do uzupełnień lub zastąpienia tych podmiotów innymi podmiotami.

_____________________________________________________________________________

 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA ( ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW )

Kraków, dnia 18.05.2018 r.

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 18.05.2018 r – sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018 (treść w załącznikach poniżej)

________________________________________________________________________________

TREŚĆ SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANA W DUUE

23/05/2018 S96 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 096-219820

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie (“Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg.zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

(…) Wstępny harmonogram post.:

1) Składanie wniosków o dop. do udziału w postępowaniu – 5.2018 r.

2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – 6.7.2018 r.

3) Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – 7–10.2018 r.

4) Opracowanie SIWZ, PFU oraz zapr. do składania ofert – 10.2018 r.

5) Składanie ofert – 10.2018 r.–2.2019 r.

6) Otwarcie, ocena ofert i zaw. wszystkich oferentów o wyb.najkorzystniejszej oferty – 3–4.2019 r.

7) Przygot. i zawarcie umowy PPP – 5–6.2019 r.

Powinno być:

(…) Wstępny harmonogram postępowania:

1) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 6.2018 r.

2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – 6.7.2018 r.

3) Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – 7–12.2018 r.

4) Opracowanie SIWZ, PFU oraz zaproszenie do składania ofert – 12.2018 r.

5) Składanie ofert – 12.2018 r.– 3.4.2019 r.

6) Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze.najkorzystniejszej oferty – 4–5.2019 r.

7) Przygotowanie i zawarcie umowy PPP – 5–6.2019 r.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/06/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 05/07/2018
Powinno być:
Data: 26/07/2018
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

_____________________________________________________________________________

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA C.D. – II

Kraków, 05.06.2018r.                                            NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu pn.„ Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” przekazuje treść pytań zadanych przez zainteresowanych, potencjalnych Wykonawców i wyjaśnienia do nich jak poniżej.

PYTANIE 1
Niniejszym składamy prośbę o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu pn. „Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”, numer referencyjny 2/IV/2018, opublikowanego 5 kwietnia 2018 r. (dalej: Ogłoszenie) w zakresie poniżej opisanych wątpliwości. Sformułowanie pytania na tym etapie postępowania jest wynikiem udzielonej w dniu 16 maja 2018 roku odpowiedzi, która w swej treści nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości Wykonawcy. Jednocześnie z uwagi na krótki czas, jaki pozostał do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zwracamy się z prośbą o możliwie szybkie złożenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Z pewnością pomoże to wszystkim Wykonawcom na poprawne i optymalne przygotowania stosownych dokumentów dla Zamawiającego.
Pytanie dotyczące treści kryteriów selekcji określonych w sekcji 11.2.9. lit (d)
Zamawiający w sekcji 11.2.9. lit. d) Ogłoszenia o zamówieniu określił, że za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (d) w sekcji II 1.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.
W dniu 16 maja 2018 roku Zamawiający udzielił odpowiedzi, które jednak nie rozwiewa wątpliwości pojawiających się na tle przywołanego powyżej postanowienia Ogłoszenia.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przez „usługę” o jakiej mowa w niniejszym kryterium należy rozumieć tożsame przedmiotowe czynności, realizowane na rzecz tego samego podmiotu, przez tego samego wykonawcę w sposób nieprzerwany w danym okresie, niezależnie od tego, ile formalnych umów zawarto w czasie realizacji usługi.
Stanowisko takie zaprezentowała w szeregu orzeczeń Krajowa Izba Odwoławcza. Przykładowo w wyroku z dnia 24 lipca 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 887/09 przedmiotem oceny Izby był stan faktyczny, w którym te same strony zawarły kilka umów, a pomiędzy dniem zakończenia obowiązywania jednej umowy oraz rozpoczęciem kolejnej nie zachodziła luka czasowa, przy czym przedmiotem wszystkich umów była ta sama usługa. Izba w przywołanym wyroku stwierdziła, że „(…) możliwe jest zakwalifikowanie następujących po sobie umów i aneksów jako jednej usługi, gdyż stanowią jedną funkcjonalna całość i były wykonywane bez przerwy, bezpośrednio jedna po drugiej, a samo ich wykonanie w rzeczywistości niczym się nie różniło od wykonania usługi zleconej na podstawie jednej umowy. Zatem, skoro celem żądania wykazania się doświadczeniem jest chęć sprawdzenia, co wykonawca wykonywał i w jaki sposób sobie z powierzonymi pracami poradził, ograniczenie jednej usługi do jednej umowy nie wydaje się właściwe”. Izba doszła do wniosku, że niezależnie od sposobu, w jaki doszło do zawarcia umowy, tj. czy była ona wynikiem przetargu, aneksu do umowy, zamówienia z wolnej ręki istotne jest, w jaki sposób i w jakim rozmiarze zadanie to zostało wykonane, a więc de facto jako jedna “wykonywana w sposób ciągły’1 usługa.
Taki sam wniosek płynie z treści wyroku KIO z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt: KIO 159/15. W tym orzeczeniu Izba uznała, że tożsamość realizowanych usług jest czytelna, gdyż dotyczyły one „jednego zamawiającego oraz jednego miasta, tego samego sytemu komunikacji publicznej, zaś przewozy realizowane na podstawie umów są funkcjonalnie ze sobą powiązane”.
Z przywołanych wyżej orzeczeń należy wywieść, że czynnikiem determinującym to, czy mamy do czynienia z jedną, a nie wieloma usługami, nie jest ilość formalnoprawnych dokumentów – umów, a tożsamość ich zakresu przedmiotowego, charakter ciągły świadczenia, następujący po sobie okres każdej z umów oraz to, że składają się na jedną funkcjonalną całość.
Powyższa konstatacja została potwierdzona w wyroku KIO z dnia 11 stycznia 2018 r sygn. akt: KIO 2722/17, w którym Izba dodatkowo stwierdziła, że pojęcie „jedna usługa/dostawa” nie może być utożsamione z jedną umową lub jednorazową czynnością.
Wobec powyższego Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zawarcie formalnie kilku umów, na następujące po sobie okresy, w przedmiocie realizacji utrzymania linii tramwajowej, kolejowej lub metra należącej do jednego, miejskiego ciągu komunikacyjnego, miedzy tymi samymi stronami stanowi jedna usługę realizowana na podstawie de facto jednej długoterminowej umowy, a co za tym idzie wykonawca otrzyma punkty za każdy dodatkowy, pełny rok jej świadczenia ponad minimalne 12 miesięcy
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1
Zamawiający nie wyklucza, że jedna usługa utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra, o której mowa w sekcji III.1.3 lit. (d) oraz sekcji II.2.9 lit. (c) i (d) Ogłoszenia może być realizowana w danym okresie na podstawie kilku umów, jednak tylko w przypadku gdy usługa realizowana była/jest na podstawie następujących po sobie umów i aneksów (bez przerwy), a samo jej wykonanie w rzeczywistości niczym nie różniło się od wykonania usługi zleconej na podstawie jednej umowy, a więc w szczególności usługa była/jest realizowana na rzecz tego samego zamawiającego, przez tego samego wykonawcę oraz dotyczyła/dotyczy tożsamego zakresu przedmiotowego i była/jest realizowana w taki sam sposób.

PYTANIE 2
W związku z Ogłoszeniem o Zamówieniu oraz publikacją listy pytań i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień na powstałe wątpliwości Wykonawcy dotyczące aktualnej treści Ogłoszenia o Zamówieniu wskazane poniżej.
W punkcie II.2.9 Ogłoszenia o Zamówieniu, Zamawiający określił, że:
„Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie wskazanych poniżej kryteriów selekcji:
c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (d) w sekcji III. 1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,
d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (d) w sekcji III. 1.3) łub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium sełekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie. ”
Następnie, 15 maja 2018 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi na pytania 1 oraz 2 Zamawiający wskazał, że, odpowiednio: (i) „w ramach oceny kryteriów selekcji wskazanych w sekcji II. 2.9 lit. c ogłoszenia przyzna punkty za każdą dodatkową usługę opisaną jako warunek udziału wskazany w obecnej lit. d) (dawniej lit. c)) w sekcji III. 1.3 objętą odrębną umową, a co za tym idzie w ramach jednej umowy będzie punktowana jedna usługa utrzymania linii tramwajowej, linii kolejowej lub linii metra spełniającej kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu” oraz (ii) „Zamawiający informuje, że w ramach oceny kryteriów selekcji wskazanych w sekcji II. 2.9 lit. d ogłoszenia przyzna punkty za każdy dodatkowy pełny rok świadczenia wskazanych w tym punkcie usług ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie, z tym, że każda z punktowanych usług musi być realizowana w ramach odrębnej umowy, której okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy
Z powyższego wynika, że potencjalny wykonawca będzie mógł otrzymać:
a) 1 punkt (ale nie więcej niż 5 punktów) za każdą dodatkową usługę, o ile taka usługa wynika z odrębnej, przedstawionej na potrzeby spełnienia warunków udziału lub kryteriów selekcji, umowy;
b) 1 punkt (ale nie więcej niż 10 punktów) za każdy dodatkowy (ponad minimalny okres 12 miesięcy) pełny rok świadczenia usługi przedstawionej na potrzeby spełnienia warunków udziału lub kryteriów selekcji.
W rezultacie, w przypadku jeśli wykonawca wykonał 1 usługę spełniającą kryteria z punktu III. 1.3 d) Ogłoszenia, o okresie trwania 15 lat każda w ramach 1 umowy, otrzyma 10 punktów za dodatkowe 14 lat (1 punkt za każdy rok ponad pierwsze 12 miesięcy, ograniczone do maksymalnych 10 punktów świadczenia usług w ramach umowy zgodnie z punktem II.2.9 Ogłoszenia.
Ponadto rozumiemy, że w odniesieniu do kryteriów selekcji wskazanych w punkcie II.2.9 a) i b), na potrzeby punktacji Zamawiający nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących liczby robót budowlanych przewidzianych w ramach jednej umowy.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że powyższe rozumowanie jest prawidłowe oraz o zmianę Ogłoszenia w taki sposób, aby z jego treści jasno wynikało, że wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy dodatkowy pełny rok (ponad minimalny okres 12 miesięcy) świadczenia usługi określonej w punktach II.2.9 oraz III. 1.3 d) Ogłoszenia, przedstawionej na potrzeby spełnienia warunków udziału lub kryteriów selekcji, za każdą usługę przedstawioną w we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2
Wprawdzie niniejsze pytanie nie dotyczy tylko wątpliwości związanych z treścią ogłoszenia o zamówieniu a stanowi także wniosek o jego zmianę, to Zamawiający kierując się daleko posuniętą chęcią wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zgłaszanych przez wykonawców potwierdza, iż wykonawca prawidłowo interpretuje treść ogłoszenia, a co za tym idzie, zmiana treści ogłoszenia nie jest konieczna.

_______________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA C.D. – III

Kraków, 08.06.2018r.                                                                            NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu pn.„ Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” przekazuje treść pytań zadanych przez zainteresowanych, potencjalnych Wykonawców i wyjaśnienia do nich jak poniżej.

PYTANIE 1
W sekcji III.1.3. lit. d) Wykonawca wskazał, że warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli świadczył, lub będąc członkiem grupy Wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej 1 usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice). Z powyżej przywołanym warunkiem udziału związane są kryteria selekcji określone w sekcji II.2.9. lit. c) i d), w których Zamawiający określił, że za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (d) w sekcji II 1.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie, a za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (d) w sekcji II 1.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że realizacja usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji oraz zadanie utrzymania torów i rozjazdów, które to zadania realizują dwa podmioty, w tym samym czasie i na rzecz tego samego podmiotu zostanie uznana jako „usługa utrzymania” spełniająca przywołane wyżej kryteria. Innymi słowy, iż potencjał tych podmiotów sumuje się na potrzeby wykazania zrealizowania usługi utrzymania.
Według wiedzy Wykonawcy w krajach Europy Zachodniej, w przeważającej większości usługi utrzymania linii realizuje się w formule, polegającej na utrzymaniu torów i rozjazdów na podstawie umowy z jednym podmiotem, natomiast utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji na podstawie umowy z drugim podmiotem. Są to odrębne zadania, powierzone odrębnym podmiotom, jednak dotyczące tej samej linii oraz wchodzące w ramy pojęcia „usługi utrzymania”. Dzięki podziałowi przedmiotu usługi, podmioty zajmujące się utrzymaniem w ramach poszczególnych zadań są wysoko wyspecjalizowane i posiadają bogate doświadczenie w zakresie ich realizacji. Ze względu na powszechność tego rozwiązania w krajach europejskich, Wykonawca rozumie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania na potrzeby opisanych wyżej kryteriów, usługi utrzymania realizowanej przez dwa podmioty, z których jeden wykonuje zadania utrzymania torów i rozjazdów, a drugi sieci trakcyjnej i podstacji, dotyczące tej samej linii, realizowane w tym samym czasie i na rzecz tego samego podmiotu. Należy podkreślić, że Zamawiający w niniejszym przypadku nie zastrzegł, iż usługa ta jest niepodzielna, czyli że wykluczona jest możliwość polegania na doświadczeniu więcej niż jednego wykonawcy lub podmiotu trzeciego. Zatem dysponowanie zasobami obu tych podmiotów winno prowadzić do ich zsumowania i zostać potraktowane, jako spełniające wymogi Zamawiającego w zakresie realizacji „usługi utrzymania”. Wykonawca prosi o uwzględnienie przedstawionego w niniejszym piśmie stanowiska.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1
Zamawiający nie wyklucza, że usługa utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra, o której mowa w sekcji III.1.3 lit. (d) oraz sekcji II.2.9 lit. (c) i (d) Ogłoszenia może polegać na realizacji usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji oraz zadanie utrzymania torów i rozjazdów, które to zadania realizowały/realizują dwa podmioty, na podstawie różnych umów, zaś samo łączne wykonanie tychże zadań w rzeczywistości niczym nie różniło/nie różni się od wykonania usługi zleconej na podstawie jednej umowy jednemu wykonawcy (a więc w szczególności zadania te były/są realizowane na rzecz tego samego zamawiającego oraz dotyczyły/dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego linii i były/są realizowane w taki sam sposób, jak na podst. jednej umowy, której zakres byłby tożsamy z zakresem tych zadań).

______________________________________________________________________________

 INFORMACJA O ODWOŁANIU !!!!!!!

Kraków, dnia 13.06.2018 r

NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer spraw: 2/IV/2018.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 13.06.2018 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu – wniesione przez MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków – dotyczące dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer spraw: 2/IV/2018.
W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
W załączeniu treść odwołania (w załącznikach poniżej).

____________________________________________________________________________

UWAGA ZMIANA TERMINU !!!!!!!!!!!!!

Kraków, 13.06.2018 r.                                                          NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z wpłynięciem odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu pn.„ Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” – zgodnie z art. 182 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – na dzień 25.06.2018 roku – godz. 12:00.

______________________________________________________________________

Kraków, dnia 13.06.2018 r.

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 13.06.2018 r – sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018

______________________________________________________________________________

TREŚĆ SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA W DUUE

15/06/2018 S113 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

TREŚĆ SPROSTOWANIA OPUBLIKOWANA W DUUE

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 113-257896

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg. zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/06/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

_______________________________________________________________________________

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kraków, dnia 22.06.2018 r.

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 22.06.2018 r – 2 sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018 ( poniżej w zalączniakach )

________________________________________________________________________________

 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Kraków, dnia 25.06.2018 r.

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 25.06.2018 r – sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018 (poniżej w załacznikach)

______________________________________________________________________________

TREŚĆ SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA W DUUE

26/06/2018 S120 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 120-274385

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg. zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 26/07/2018
Powinno być:
Data: 06/08/2018
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

______________________________________________________________________________

 TREŚĆ SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANA W DUUE

29/06/2018 S123 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 123-280333

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)
Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg. zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:

(c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (d) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

Powinno być:

(c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (c) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, może polegać na realizacji usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnej oraz zadanie utrzymania torowiska (oraz rozjazdów, jeżeli także są elementem takiej linii), które to zadania realizowały/realizują dwa lub więcej podmiotów, na podstawie różnych umów, zaś samo łączne wykonanie tychże zadań w rzeczywistości niczym nie różniło/nie różni się od wykonania usługi zleconej na podstawie 1 umowy 1 Wykonawcy (a więc w szczególności zadania te były/są realizowane na rzecz tego samego Zamawiającego oraz dotyczyły/dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego linii i były/są realizowane w taki sam sposób, jak na podst. jednej umowy, której zakres byłby tożsamy z zakresem tych zadań).

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, była realizowana w danym okresie na podstawie kilku umów, jednak tylko w przypadku gdy usługa utrzymania realizowana była/jest w sposób ciągły i nieprzerwany. oraz dotyczyła /dotyczy tożsamego zakresu przedmiotowego

Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:

(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (d) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.

Powinno być:

(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (c) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, może polegać na realizacji usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnej oraz zadanie utrzymania torowiska (oraz rozjazdów, jeżeli także są elementem takiej linii), które to zadania realizowały/realizują 2 lub więcej podmiotów, na podstawie różnych umów, zaś samo łączne wykonanie tychże zadań w rzeczywistości niczym nie różniło / nie różni się od wykonania usługi zleconej na podstawie 1 umowy 1 Wykonawcy (a więc w szczególności zadania te były/są realizowane na rzecz tego samego zamawiającego oraz dotyczyły/dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego linii i były/są realizowane w taki sam sposób, jak na podst. jednej umowy, której zakres byłby tożsamy z zakresem tych zadań).

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, była realizowana w danym okresie na podstawie kilku umów, jednak tylko w przypadku gdy usługa utrzymania realizowana była/jest w sposób ciągły i nieprzerwany oraz dotyczyła / dotyczy tożsamego zakresu przedmiotowego.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

(d) świadczył, lub będąc członkiem grupy Wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dop. do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej 1 usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice).

Za tunel Zamawiający uznaje obiekt będący tunelem drogowym, kolejowym, tramwajowym, metra.

Powinno być:

(d) świadczył, lub będąc członkiem grupy wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dop. do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej 1 usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej lub linii metra (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz rozjazdów).

Za tunel Zamawiający uznaje obiekt będący tunelem drogowym, kolejowym, tramwajowym, metra.

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, może polegać na realizacji usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnej oraz zadanie utrzymania torowiska (oraz rozjazdów, jeżeli także są elementem takiej linii), które to zadania realizowały/realizują dwa lub więcej podmiotów, na podstawie różnych umów, zaś samo łączne wykonanie tychże zadań w rzeczywistości niczym nie różniło / nie różni się od wykonania usługi zleconej na podstawie 1 umowy 1 Wykonawcy (a więc w szczególności zadania te były/są realizowane na rzecz tego samego Zamawiającego oraz dotyczyły/dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego linii i były/są realizowane w taki sam sposób, jak na podst. jednej umowy, której zakres byłby tożsamy z zakresem tych zadań).

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, była realizowana w danym okresie na podstawie kilku umów, jednak tylko w przypadku gdy usługa utrzymania realizowana była/jest w sposób ciągły i nieprzerwany oraz dotyczyła / dotyczy tożsamego zakresu przedmiotowego.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

(…) Wstępny harmonogram postępowania:

1) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 6.2018 r.

2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – 6.7.2018 r.

3) Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – 7–12.2018 r.

4) Opracowanie SIWZ, PFU oraz zaproszenie do składania ofert – 12.2018 r.

5) Składanie ofert – 12.2018 r.– 3.4.2019 r.

6) Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze.najkorzystniejszej oferty – 4–5.2019 r.

7) Przygotowanie i zawarcie umowy PPP – 5–6.2019 r.

Powinno być:

(…) Wstępny harmonogram postępowania:

1) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 7.2018 r.

2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – 8/9 2018 r.

3) Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – 9–12.2018 r.

4) Opracowanie SIWZ, PFU oraz zaproszenie do składania ofert – 1.2019 r.

5) Składanie ofert – 1.2019 r.– 5.2019 r.

6) Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – 5–7.2019 r.

7) Przygotowanie i zawarcie umowy PPP – 7–8.2019 r.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 06/08/2018
Powinno być:
Data: 27/08/2018
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

________________________________________________________________________________

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA ( poprawienie omyłki pisarskiej )

Kraków, dnia 06.07.2018 r.

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 06.07.2018 r – sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018 – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej – błędu literowego ( treść w załącznikach)

______________________________________________________________________________

TREŚC SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA W DUUE

11/07/2018 S131 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 131-299211

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)
Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie (“Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg. zakres Przedsięwzięcia, w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:

(c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (c) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, może polegać na realizacji usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnej oraz zadanie utrzymania torowiska (oraz rozjazdów, jeżeli także są elementem takiej linii), które to zadania realizowały/realizują dwa lub więcej podmiotów, na podstawie różnych umów, zaś samo łączne wykonanie tychże zadań w rzeczywistości niczym nie różniło/nie różni się od wykonania usługi zleconej na podstawie 1 umowy 1 Wykonawcy (a więc w szczególności zadania te były/są realizowane na rzecz tego samego Zamawiającego oraz dotyczyły/dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego linii i były/są realizowane w taki sam sposób, jak na podst. jednej umowy, której zakres byłby tożsamy z zakresem tych zadań).

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, była realizowana w danym okresie na podstawie kilku umów, jednak tylko w przypadku gdy usługa utrzymania realizowana była/jest w sposób ciągły i nieprzerwany. oraz dotyczyła /dotyczy tożsamego zakresu przedmiotowego

Powinno być:

(c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (d) w sekcji III.1.3) Wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, może polegać na realizacji usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnej oraz zadanie utrzymania torowiska (oraz rozjazdów, jeżeli także są elementem takiej linii), które to zadania realizowały/realizują 2 lub więcej podmiotów, na podstawie różnych umów, zaś samo łączne wykonanie tychże zadań w rzeczywistości niczym nie różniło/nie różni się od wykonania usługi zleconej na podstawie 1 umowy 1 Wykonawcy (a więc w szczególności zadania te były/są realizowane na rzecz tego samego Zamawiającego oraz dotyczyły/dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego linii i były/są realizowane w taki sam sposób, jak na podst. jednej umowy, której zakres byłby tożsamy z zakresem tych zadań).

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, była realizowana w danym okresie na podstawie kilku umów, jednak tylko w przypadku gdy usługa utrzymania realizowana była/jest w sposób ciągły i nieprzerwany. oraz dotyczyła /dotyczy tożsamego zakresu przedmiotowego

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej – błąd literowy.

______________________________________________________________________________

Kraków, dnia 13.07.2018 r.

Dialog konkurencyjny. Znak sprawy: 2/IV/2018
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 13.07.2018 r – sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 067-149146, dotyczącego dialogu konkurencyjnego pn: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – znak sprawy: 2/IV/2018 – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej – błędu literowego ( w załacznikach ).

________________________________________________________________________________

Kraków, dnia 16.07.2018 r                                                                                NZ.271.113.2018

INFORMACJA

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż zgodnie z art. 60c pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018 opublikowanym w DUUE – numer 2018/S 067-149146 – aktualny wstępny harmonogram postępowania.
Jednocześnie informujemy, że wstępny harmonogram postępowania zawarty w rubryce dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia w jednolitym europejskim dokumencie zamówień – JEDZ – dotyczącym przedmiotowego postępowania z uwagi na liczne zmiany ogłoszenia stracił swą aktualność.
W związku z powyższym zapisy dotyczące harmonogramu postępowania zawarte w tym dokumencie należy traktować jako błędne i nie wiążące zamawiającego i potencjalnych wykonawców.

Aktualny wstępny harmonogram postepowania zawarty jest w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018 opublikowanym w DUUE – numer 2018/S 067-149146 i na stronie internetowej Zamawiającego.

_______________________________________________________________________________

TREŚC SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA W DUUE

18/07/2018 S136 – – Usługi – Dodatkowe informacje – Dialog konkurencyjny

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 136-311540

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 067-149146)
Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”) Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg.zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm. Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 067-149146

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:

(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (c) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, może polegać na realizacji usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnej oraz zadanie utrzymania torowiska (oraz rozjazdów, jeżeli także są elementem takiej linii), które to zadania realizowały/realizują 2 lub więcej podmiotów, na podstawie różnych umów, zaś samo łączne wykonanie tychże zadań w rzeczywistości niczym nie różniło / nie różni się od wykonania usługi zleconej na podstawie 1 umowy 1 Wykonawcy (a więc w szczególności zadania te były/są realizowane na rzecz tego samego zamawiającego oraz dotyczyły/dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego linii i były/są realizowane w taki sam sposób, jak na podst. jednej umowy, której zakres byłby tożsamy z zakresem tych zadań).

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, była realizowana w danym okresie na podstawie kilku umów, jednak tylko w przypadku gdy usługa utrzymania realizowana była/jest w sposób ciągły i nieprzerwany oraz dotyczyła / dotyczy tożsamego zakresu przedmiotowego.

Powinno być:

(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (d) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, może polegać na realizacji usługi dotyczącej tej samej linii tramwajowej, linii metra lub linii kolejowej, ale rozdzielonej na zadanie utrzymania sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnej oraz zadanie utrzymania torowiska (oraz rozjazdów, jeżeli także są elementem takiej linii), które to zadania realizowały/realizują 2 lub więcej podmiotów, na podstawie różnych umów, zaś samo łączne wykonanie tychże zadań w rzeczywistości niczym nie różniło / nie różni się od wykonania usługi zleconej na podstawie 1 umowy 1 Wykonawcy (a więc w szczególności zadania te były/są realizowane na rzecz tego samego zamawiającego oraz dotyczyły/dotyczą tego samego zakresu przedmiotowego linii i były/są realizowane w taki sam sposób, jak na podst. jednej umowy, której zakres byłby tożsamy z zakresem tych zadań).

Zamawiający dopuszcza, że usługa utrzymania, była realizowana w danym okresie na podstawie kilku umów, jednak tylko w przypadku gdy usługa utrzymania realizowana była/jest w sposób ciągły i nieprzerwany oraz dotyczyła / dotyczy tożsamego zakresu przedmiotowego.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej – błąd literowy.

________________________________________________________________________________

Kraków 26.07.2018 r

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w załaczeniu przekazuje informację o Wykonawcach, którzy złozyli wnioski w postępowaniu – znak sprawy: 2/IV/2018

Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o przynależności lub  braku przynalezności do grupy kapitałowej,

____________________________________________________________________________                                                          Kraków, dnia 13.02.2020 roku                                         NZ.271.113.2018    

 

I N F O R M A C J A

dotyczy:postępowania pn. „Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”, nr ref.: 2/IV/2018, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 6 kwietnia 2018 r. pod nr 2018/S 067-149146

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 roku zakończył negocjacje prowadzone z trzema Partnerami Prywatnymi wybranymi w rankingu Wykonawców w postepowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”, Znak sprawy: 2/IV/2018 tj.

1.PPP Solutions Polska Sp. z o. o. , ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (Lider Konsorcjum) oraz Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111, 06830 Golbasi – Ankara ( Turcja ) ( partner Konsorcjum)

2.Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o. o., ul. Opolska 110, 31-323 Kraków

3.VARDUN Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

 

Efektem zakończonych negocjacji z Partnerami Prywatnymi jest ostateczna wersja SIWZ ( w tym: PFU oraz Projekt Umowy ), którą Zamawiający zamieszcza poniżej.

 

Kolejnym etapem przedmiotowego postepowania będzie zaproszenie w/w Wykonawców do składania ofert.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kraków, dnia 25.02.2020 roku                                       NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer spraw: 2/IV/2018.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, iż w dniu 24.02.2020 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie dotyczące niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, polegającej na sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami Pzp – w dialogu konkurencyjnym p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przesyła w złączeniu kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie – zgodnie z art. 185 ust 2 ustawy Pzp.

W załączeniu treść odwołania.
_______________________________________________________________________________

Kraków,, dnia 09.03.2020r.                                                                                     NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018..

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zmienia Rozdział II zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tj. PROJEKT UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO_PRYWATNYM DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA PN. BUDOWA LINI TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO

Z uwagi na dużą ilość treści zostaje on zamieszczony (przekazany) jako załącznik do pisma i stanowi jego integralną część. Nazwa dokumentu: Projekt UMOWY CZ. II SIWZ – Zmiana do SIWZ 09.03.2020. Załączniki do umowy pozostają, należy je traktować jako aktualne.

______________________________________________________________________________

 

ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 17.03.2020r

NZ.271.113.2018

 

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zmienia treść zapisów w I rozdziale SIWZ dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018 tj.

– w pkt 9 było:

„9.3     Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w zaproszeniu do składania ofert. Podmiot Publiczny przyjmuje, iż wadium w formie pieniężnej zostało wniesione z chwilą uznania rachunku bankowego Podmiotu Publicznego”

– powinno być:

„9.3     Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ). Podmiot Publiczny przyjmuje, iż wadium w formie pieniężnej zostało wniesione z chwilą uznania rachunku bankowego Podmiotu Publicznego”

– w pkt 10 było:

„10.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty mogą złożyć tylko Partnerzy Prywatni, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz zaproszeni przez Podmiot Publiczny do składania ofert.

Oferty należy złożyć w terminie do 14 maja 2020 roku, do godz. 11:00

( … )

10.2    Otwarcie ofert złożonych w niniejszym Postępowaniu nastąpi w dniu 14 maja 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa tj. 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, ,budynek A, sala nr 26

( … ) .”

– powinno być:

„10.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty mogą złożyć tylko Partnerzy Prywatni, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz zaproszeni przez Podmiot Publiczny do składania ofert.

Oferty należy złożyć w terminie do 29 maja 2020 roku, do godz. 11:00

( … )

10.2    Otwarcie ofert złożonych w niniejszym Postępowaniu nastąpi w dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa tj. 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, ,budynek A, sala nr 26

( … ) ”

– w pkt 11 było:

„11.13 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać adres Partnera Prywatnego, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”

ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018

oraz winna zawierać dopisek

„Nie otwierać przed godz. 12:00, 14 maja 2020 roku””

– powinno być:

„11.13 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać adres Partnera Prywatnego, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”

ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018

oraz winna zawierać dopisek

„Nie otwierać przed godz. 12:00, 29 maja 2020 roku””

______________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 29.04.2020r.      NZ.271.113.2018

 

 

 

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Zamawiający zmienia treść zapisów w I rozdziale SIWZ dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018 tj.

 

– w pkt 10 było:

 

„10.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Oferty mogą złożyć tylko Partnerzy Prywatni, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz zaproszeni przez Podmiot Publiczny do składania ofert.

 

Oferty należy złożyć w terminie do 29 maja 2020 roku, do godz. 11:00

 

( … )

 

10.2    Otwarcie ofert złożonych w niniejszym Postępowaniu nastąpi w dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa tj. 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, ,budynek A, sala nr 26

 

( … ) ”

 

– powinno być:

 

„10.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Oferty mogą złożyć tylko Partnerzy Prywatni, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz zaproszeni przez Podmiot Publiczny do składania ofert.

 

Oferty należy złożyć w terminie do 31 lipca 2020 roku, do godz. 11:00

 

( … )

 

10.2    Otwarcie ofert złożonych w niniejszym Postępowaniu nastąpi w dniu 31 lipca 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa tj. 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, ,budynek A, sala nr 26

 

( … ) ”

 

– w pkt 11 było:

 

„11.13 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać adres Partnera Prywatnego, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:

 

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”

 

ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018

 

oraz winna zawierać dopisek

 

„Nie otwierać przed godz. 12:00, 29 maja 2020 roku””

 

– powinno być:

 

„11.13 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać adres Partnera Prywatnego, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:

 

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”

 

ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018

 

oraz winna zawierać dopisek

 

„Nie otwierać przed godz. 12:00, 31 lipca 2020 roku”

___________________________________________________________________________

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW oraz ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 13.05.2020r.                                             NZ.271.113.2018

 

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018.

PISMO PRZEWODNIE ( ORAZ ZAŁĄCZNIKI ) ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE PONIŻEJ W FORMIE SKANU DOKUMENTU –  O NAZWIE: 13.05.2020_ODP. NA PYT + ZM.SIWZ

_______________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – CZ. II

Kraków, dnia 27.05.2020r.                                              NZ.271.113.2018

 

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018.

 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami ( II cz. ):

 

Zamawiający zamieszcza (przekazuje) treść 15 pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami – jako załącznik do pisma, stanowiący jego integralną część – załącznik nr 1 ( o nazwie : Odpowiedzi na pytania 27.05.2020 ).

_______________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRZESŁANE PRZEZ WYKONAWCÓW W USTAWOWYM TERMINIE ( Cz.III )

Kraków, dnia 07.07.2020r.

 

NZ.271.113.2018

 

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje ostatnią pulę pytań zadanych przez Wykonawców w ustawowym terminie (tj. do 30.03.2020 roku ) wraz z odpowiedziami – w formie załączników do niniejszego pisma :

Zał. 1 Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami zadane w terminie ( tj do 30.03.2020 r, które z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne w odczycie pytań i odpowiedzi, wynikające z zestawienia ich w formie tabelarycznej były zamieszczone nieprawidłowo ( pyt. 1-27). Odpowiedzi te w niepełnym zakresie opublikowane zostały w dniu 13.05.2020r i 27.05.2020r.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytania, które dotychczas udzielił w dniu 27.05.2020 r ( dotyczy pytań o nadanym uprzednio numerze: 7 i 8 ) oraz w zakresie odpowiedzi na pytania, które dotychczas udzielił w dniu 13.05.2020 r ( dotyczy to pytań o nadanym uprzednio numerze: 141, 143, 306, 561 ).

Ponadto Zamawiający przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami zadane w ustawowym terminie ( tj do 30.03.2020 r ) – na które Zamawiający nie udzielił jeszcze odpowiedzi tj. pytania od numeru 796 do 815 oraz od numeru 822 do numeru 824.

Zał. 2 Załącznik do pytania nr 256 – Schematy podstacji trakcyjnych dla KST IV

Zał. 3 Zał. do pytania 12 – Koncepcja torowiska w ul. Lema – w formacie dwg

Zał. 4 Zmienione załączniki do PFU – zał. nr 4 i zał. nr 26

Załączniki zamieszczono  poniżej  w pliku pn. Odp. na pyt 07.07.2020r

____________________________________________________________________

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ + ODP. NA PYT. WYKONAWCOW PRZESŁANE DO ZAMAWIAJĄCEGO PO USTAWOWYM TERMINIE

Kraków, dnia 08.07.2020r                                                     NZ.271.113.2018

 

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018.

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający, informuje, że wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp tj.

Zmiany dotyczące części I SIWZ:

– w Rozdziale I ( Instrukcja dla Partnerów Prywatnych ) – zmienia się treść

– w pkt 6 jest:

„6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA) – OKRES UMOWY
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – nie dłużej niż 285 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym że Okres Projektowania i Budowy trwać będzie nie dłużej niż 45 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, a Okres Eksploatacji nie dłużej niż 240 miesięcy od Pierwszego Dnia Dostępności. Szczegółowe zasady określające terminy i warunki realizacji Przedsięwzięcia określa projekt Umowy.”

powinno być:

„6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA) – OKRES UMOWY
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – nie dłużej niż 286 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym że Okres Projektowania i Budowy trwać będzie nie dłużej niż 46 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, a Okres Eksploatacji nie dłużej niż 240 miesięcy od Pierwszego Dnia Dostępności. Szczegółowe zasady określające terminy i warunki realizacji Przedsięwzięcia określa projekt Umowy.”

– w pkt 13 – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ( WYNAGRODZENIA )

w pkt.13.6 jest:
13.6 Wartości wyrażone w walutach obcych, także w Ofercie podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE nr Ogłoszenia 2018/S 067-149146 tj. 06.04.2018 roku ( piątek )

powinno być:
13.6 Wartości wyrażone w walutach obcych w dokumentach, podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE nr Ogłoszenia 2018/S 067-149146 tj. 06.04.2018 roku ( piątek ).
13.6.1 Wartości wyrażone w walutach obcych w Formularzu oferty, podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia 07.07.2020 roku

w pkt 14 KRYTERIA OCENY OFERT

– w pkt 2 jest:

„ 2. Kryterium 2 – Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym

2.1. Podkryterium 2.1 – Okres Projektowania i Budowy wyrażony w miesiącach
Liczba punktów przyznanych ofercie w ramach tego podkryterium zostanie ustalona według poniższego wzoru:

gdzie:
1) OBPbad to liczba miesięcy Okresu Projektowania i Budowy podana w badanej ofercie, nie więcej niż 45 miesięcy,
2) Min (OBP) to najniższa (ze wszystkich nieodrzuconych ofert) liczba miesięcy Okresu Projektowania i Budowy, ale nie mniejsza niż 36 miesięcy.

Zaoferowanie Okresu Projektowania i Budowy poniżej 36 miesięcy lub powyżej 45 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem badanej oferty. ”
powinno być:

„ 2. Kryterium 2 – Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym

2.2. Podkryterium 2.1 – Okres Projektowania i Budowy wyrażony w miesiącach
Liczba punktów przyznanych ofercie w ramach tego podkryterium zostanie ustalona według poniższego wzoru:

gdzie:
1) OBPbad to liczba miesięcy Okresu Projektowania i Budowy podana w badanej ofercie, nie więcej niż 46 miesiecy,
2) Min (OBP) to najniższa (ze wszystkich nieodrzuconych ofert) liczba miesięcy Okresu Projektowania i Budowy, ale nie mniejsza niż 40 miesięcy.

Zaoferowanie Okresu Projektowania i Budowy poniżej 40 miesięcy lub powyżej 46 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem badanej oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia się treść zał. nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY część A oraz część B – którego treść zostaje przekazana w załączeniu do niniejszego pisma i stanowi – załącznik nr 1 ( o nazwie : FORMULARZ OFERTY 08.07.2020 ).

Zamawiający zmienia Rozdział II zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tj. PROJEKT UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO_PRYWATNYM DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA PN. BUDOWA LINI TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO oraz załącznik B do: Zał. nr 11 do Umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych

Z uwagi na dużą ilość treści zostaje on zamieszczony (przekazany) jako załącznik do pisma i stanowi jego integralną część – załącznik nr 2 (o nazwie : II cz. SIWZ PROJ. UMOWY 08.07.2020 . Uwaga: Zmiana. zał. B do zał. Nr 11 do Umowy. Wszystkie pozostałe załączniki do UMOWY pozostają nie zmienione.

Zamawiający zmienia Rozdział III zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tj. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY oraz załączniki do PFU: Zał. nr 04 do PFU – Szczegółowy podział zadań na etapie eksploatacji pomiędzy Partnera Prywatnego oraz Podmiot Publiczny oraz Zał. nr 26 do PFU – Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic.

Z uwagi na dużą ilość treści zostaje on zamieszczony (przekazany) jako załącznik do pisma i stanowi jego integralną część – załącznik nr 3 (o nazwie : III cz. SIWZ PFU z zał. 04 i 26 08.07.2020. Wszystkie pozostałe załączniki do PFU pozostają nie zmienione.

PONADTO:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami. Przedmiotowe pytania wpłynęły do Zamawiającego po ustawowym terminie na zadawanie tj. po dniu 30.03.2020 roku

Z uwagi na dużą ilość treści Zamawiający zamieszcza (przekazuje) treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedziami – jako załącznik do pisma i stanowi jego integralną część – załącznik nr 4 ( o nazwie : Odpowiedzi na pytania 08.07.2020 )

Załączniki zamieszczone poniżej:

_____________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ ( cz. II – Projekt Umowy )  10.07.2020

 

Kraków, dnia 10.07.2020r.                                                              NZ.271.113.2018

 

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018..

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Zamawiający zmienia Rozdział II zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tj. PROJEKT UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO_PRYWATNYM DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA PN. BUDOWA LINI TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO

 

Z uwagi na dużą ilość treści zostaje on zamieszczony (przekazany) jako załącznik do pisma i stanowi jego integralną część. Nazwa dokumentu: Projekt UMOWY CZ. II SIWZ – Zmiana do SIWZ 10.07.2020. Załączniki do umowy pozostają niezmienione.

 

Załacznik poniżej

 

________________________________________________________________________________

Załaczniki do PFU – pobier

____________________________________________________________________

Kraków, dnia 20.07.2020 r.               NZ.271.113.2018

Dotyczy dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer spraw: 2/IV/2018.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, iż w dniu 17.07.2020 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie wobec czynności Zamawiającego oraz zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów PZP – w dialogu konkurencyjnym p.n. :Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.

W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przesyła w złączeniu kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie – zgodnie z art. 185 ust 2 ustawy Pzp.

W załączeniu treść odwołania.

______________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ – 22.07.2020 r                                                         Kraków, dnia 22.07.2020r.

NZ.271.113.2018

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) informuje, że na wniosek Wykonawców wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zmienia treść zapisów w I rozdziale SIWZ dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018 tj.

– w pkt 10 było:

„10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty mogą złożyć tylko Partnerzy Prywatni, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz zaproszeni przez Podmiot Publiczny do składania ofert.
Oferty należy złożyć w terminie do 31 lipca 2020 roku, do godz. 11:00
( … )
10.2 Otwarcie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu nastąpi w dniu 31 lipca 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa tj. 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, budynek A, sala nr 26
( … ) .”

– powinno być:

„10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty mogą złożyć tylko Partnerzy Prywatni, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz zaproszeni przez Podmiot Publiczny do składania ofert.
Oferty należy złożyć w terminie do 14 sierpnia 2020 roku, do godz. 11:00
( … )
10.2 Otwarcie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu nastąpi w dniu 14 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa tj. 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, ,budynek A, sala nr 26
( … ) ”

– w pkt 11 było:

„11.13 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań.

Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać adres Partnera Prywatnego, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”

ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018
oraz winna zawierać dopisek
„Nie otwierać przed godz. 12:00, 31 lipca 2020 roku””

– powinno być:

„11.13 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać adres Partnera Prywatnego, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”

ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018
oraz winna zawierać dopisek
„Nie otwierać przed godz. 12:00, 14 sierpnia 2020 roku”

_____________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ – 24.07.2020 ROKU

Kraków, dnia 24.07.2020r.
NZ.271.113.2018

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający) informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zmienia dokumenty do postepowania dotyczącego dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – Znak sprawy: 2/IV/2018

1) Załącznik do I Rozdziału SIWZ – Instrukcja dla Partnerów Prywatnych tj. Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy ( część A i B ) wraz z załącznikami

Nowy złącznik otrzymuje nazwę :
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy ( część A i B ) wraz z załącznikami – 24.07.2020.
W/w dokument stanowi Załącznik nr 1 do pisma.

2) Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziału II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tj. zmienia załącznik nr 7 – standardy eksploatacji do PROJEKTU UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO_PRYWATNYM DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA PN. BUDOWA LINI TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO

Nowy załącznik nr 7 do Projektu umowy otrzymuje nazwę:
Załącznik nr 7 do Umowy – 24.07.2020
W/w dokument stanowi Załącznik nr 2 do pisma

3) Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tj. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Z uwagi na dużą ilość treści zostaje on zamieszczony (przekazany) jako załącznik do pisma o nazwie : III cz. SIWZ PFU – 24.07.2020. Załączniki do PFU pozostają nie zmienione.
W/w dokument stanowi Załącznik nr 3 do pisma.

________________________________________________________________________________

DOPRECYZOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.07.2020 ROKU

 

PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH ZAMAWIAJĄCY PRZEKAZUJE DOPRECYZOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, które przesłał w terminie wcześniejszym.

______________________________________________________________________________

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _ KRAKÓW 14.08.2020 ROKU

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  – poniżej w załącznikach  przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

pn. Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego – numer sprawy: 2/IV/2018.

______________________________________________________________________________

Kraków dnia 24.11.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja zamieszczona w załącznikach poniżej

DRUKUJ
POBIERZ