Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Deklaracja Dostępności

  Zdjęcie Deklaracja Dostępności

  Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zdmk.krakow.pl

  Zarząd Dróg Miasta Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

   • Data publikacji strony internetowej: 2019-07-14.
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-06.
   • Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-10-14.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.

  W opublikowanych filmach nie dodano napisów dla osób głuchych.

  Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

  Na stronie można zmieniać kontrast i wielkość czcionki.

  Na stronie można włączyć funkcję czytania strony.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Postawa-Giza, rgiza@zdmk.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 793 228. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  >>> WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI <<<

  Dostępność architektoniczna

  Dostępność architektoniczna budynku siedziby głównej ZDMK

  w Krakowie, ul. Centralna 53 – budynek A i B

  Siedziba główna Zarządu Dróg Miasta Krakowa mieści się w dwóch trzykondygnacyjnych budynkach połączonych korytarzem na poziomie drugiego piętra.

  Do budynków A i B prowadzą 4 wejścia.

  Do budynku A można wejść głównym wejściem od ul. Centralnej – wejście po kilku stopniach oraz  wejściem bocznym od strony przełączki pomiędzy budynkami, które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Do budynku B prowadzi wejście główne od ul. Centralnej – wejście po kilku stopniach,  oraz wejście boczne od strony przełączki pomiędzy budynkami, które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  W pobliżu wejść głównych umieszczono tabliczki z numerami telefonów, pod którymi dostępna jest osoba mogąca udzielić wsparcia przy wejściu do budynku.

  Do wejść bocznych prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, zlokalizowany pomiędzy budynkami, dostępny od ul. Centralnej.

  Do budynków ZDMK można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najkrótsze dojście od przystanku autobusowego (ul. Nowohucka) znajduje się w odległości 400 m od budynku.

  Przed budynkami znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla interesantów, a w pobliżu podjazdu znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są tylko korytarze na parterze.

  W budynkach nie ma windy.

  W budynku A na parterze po lewej stronie od wejścia znajduje się Dziennik Podawczy. W budynku B, na parterze obok wejścia bocznego znajduje się kasa.

  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku A i B. Toalety są wyposażone w system przywoławczy.

  Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

  W budynku jest pętla indukcyjna.

  Po wcześniejszym zgłoszeniu można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

  Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących.

   

  Dostępność architektoniczna Biura Strefy Płatnego Parkowania

  w Krakowie, ul. Reymonta 20

  Biura znajdują się na parterze budynku Stadionu Miejskiego im H. Reymana,

  Wejścia do biur prowadzą bezpośrednio z poziomu terenu. W biurach obecny jest pracownik, który może udzielić wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w wejściu do biura.

  Do biur można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najkrótsze dojście do przystanku tramwajowego (al. 3-go Maja) znajduje się w odległości 300 m od budynku.

  W bezpośrednim sąsiedztwie biura nie ma miejsc parkingowych.

  Brak toalet dla interesantów.

  Stanowiska obsługi oraz kasa są dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Biura SPP są wyposażone w pętle indukcyjne.

  Po wcześniejszym zgłoszeniu można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

  Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

   

  Dostępność architektoniczna wynajmowanej części budynku przy ul. Galicyjskiej 1

  Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Galicyjskiej dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  W budynku są windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w barierki, lustra i system przyzywowy.

  Windy nie są przystosowane do ewakuacji w przypadku pożaru.

  W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.