Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Windykacja

  Zdjęcie Windykacja

   Czynności związane z postępowaniami przedegzekucyjnymi o charakterze pieniężnym oraz niepieniężnym prowadzi Wydział ds. Postępowań Przedegzekucyjnych, m.in.:

  a) rozpatruje reklamacje dla postępowań upominawczych dotyczące:

  • obszaru płatnego parkowania (OPP),
  • opłat i kar za zajęcie pasa drogowego,
  • opłat za usunięcie z dróg publicznych pojazdów w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym,
  • kar pieniężnych nakładanych w trybie art. 37d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z umieszczeniem tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Gminy Miejskiej Kraków uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, na terenach znajdujących się w statutowym zarządzie ZDMK;

  b) rozpatruje zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym;

  c) inicjuje i monitoruje administracyjne postępowania egzekucyjne, prowadzone przez organy egzekucyjne (dla należności pieniężnych oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

   

  Kontakt z pracownikami wydziału – od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30:

  Upomnienia:

  dot. Obszaru Płatnego Parkowania:               12 616 7061 lub 12 616 7346 lub 12 616 7093

                                                                              lub 12 616 7341 lub 12 616 7063 lub 12 616 7181

                                                                              lub 12 616 7104 lub 12 616 7194

  dot. pasa drogowego:                                         12 616 7103 lub 12 616 7126

  dot. holowania:                                                     12 616 7060

  dot. reklamy:                                                         12 616 7126 lub 12 616 7103

   

  Tytuły wykonawcze

  dot. Obszaru Płatnego Parkowania:               12 616 7015 lub 12 616 7126 lub 12 616 7060

                                                                               lub 12 616 7103 lub 12 616 7189 lub 12 616 7104

                                                                              lub 12 616 7194

  dot. pasa drogowego:                                         12 616 7103 lub 12 616 7126

  dot. holowania:                                                     12 616 7060

  dot. reklamy:                                                         12 616 7126 lub 12 616 7103

   

  Reklamacje i zarzuty

  12 616 7330 lub 12 616 7124 lub 12 616 7077 lub 12 616 7268 lub 12 616 7110

  lub 12 616 7317 lub 12 616 7197 lub 12 616 7087 lub 12 616 7216 lub 12 616 7342

  lub 12 616 7178

   

  Ulgi

  12 616 7053 lub 12 616 7062

   

  PRZEDAWNIENIE

  Kiedy przedawnienie? Obowiązek uiszczenia powyższych należności przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powinny one zostać uiszczone. W przypadku prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz skutecznego zastosowania środka egzekucyjnego może dojść do przerwania biegu przedawnienia, co będzie skutkować możliwością dochodzenia przez organ zobowiązania przez kolejne pięć lat.

   

  UPOMNIENIE

  Kiedy upomnienie? Zanim dana sprawa trafi na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji, powiadamiamy o istniejącym zadłużeniu w formie upomnienia:

  • właściciela/użytkownika pojazdu – w przypadku obszaru płatnego parkowania,
  • osobę do której została skierowana decyzja administracyjna – w przypadku opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, opłat za usunięcie z dróg publicznych pojazdów w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, kar pieniężnych nakładanych w trybie art. 37d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Jakie koszty upomnienia? Koszty widniejące na upomnieniu, wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Zgodnie z zapisem z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: ,,Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i […] są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. […]”

  ! Otrzymane upomnienie należy opłacić

  – na wskazany na nim numer rachunku bankowego !

   

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Kiedy postępowanie egzekucyjne? Brak uregulowania należności, określonej w upomnieniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, skutkuje wystawieniem tytułu wykonawczego, a sprawa kierowana jest drogę postępowania egzekucyjnego, przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – co wiąże się z obciążeniem dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi.

  Należności wykazane w upomnieniu zostaną przymusowo ściągnięte przez organ egzekucyjny Naczelnika Urzędu Skarbowego lub Prezydenta Miasta Krakowa, Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzędu Miasta Krakowa (dla mieszkańców Krakowa).

  Jakie przysługują środki odwoławcze? Właściciel (użytkownik) pojazdu lub osoba, do której została skierowana decyzja ma zagwarantowaną możliwość obrony swoich praw, między innymi poprzez złożenie zarzutu na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, przy czym takie postępowanie wszczyna się dopiero po doręczeniu tytułu wykonawczego, który jest niezbędny do wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Oceny zasadności wniesionego zarzutu dokonuje Wierzyciel, a jego stanowisko podlega kontroli przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), jako organu II instancji, a następnie sądu administracyjnego.

  REKLAMACJA UPOMNIENIA

  Kiedy reklamacja upomnienia? W przypadku kwestionowania zasadności wystawienia upomnienia można złożyć reklamację do wierzyciela – Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK). Złożenie reklamacji na upomnienie, nie wstrzymuje 7‑dniowego terminu do jego opłacenia.

  Reklamacje należy złożyć pisemnie:

  • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP,
  • pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
  • osobiście na dzienniku podawczym ZDMK.

  Reklamacji na upomnienie oraz zarzutu nie można złożyć drogą mailową.

   

  Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, podpis osoby upoważnionej oraz adres pocztowy do korespondencji wnoszącego reklamację (w przypadku działania przez pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową) – reklamacje niezawierające tych danych pozostaną w aktach sprawy bez rozpoznania,
  • numer rejestracyjny pojazdu, numer opłaty dodatkowej lub przynajmniej datę zdarzenia,

  lub

  • nr decyzji,
  • merytoryczne uzasadnienie reklamacji – poparte stosownymi dokumentami, przykładowo: bilet z parkomatu; potwierdzenie płatności; wyciąg płatności mobilnych z widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu, na który wniesiono opłatę; zgłoszenie zbycia pojazdu do starostwa; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy sprzedaży, umowy najmu pojazdu itp.); informacje dotyczące opłaty (wysokość opłaty, przybliżona godzina i lokalizacja wniesionej opłaty w parkomacie itp.); wszelkie inne dokumenty lub informacje mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

   

  Odpowiedź na reklamację udzielana jest pisemnie.

   

  Opłaty

  Kwota Tytuł płatności Nr rachunku bankowego Sposób płatności Wyłączenia
  17 zł opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa 73 1020 2892 0000 5802 0590 8571 kasa Urzędu Miasta Krakowa (UMK), kasa ZDMK, przelew na rachunek bankowy, płatność kartą pełnomocnictwa udzielane:

  1)    małżonkowi

  2)    wstępnemu

  3)    zstępnemu

  4)    rodzeństwu

  5)    gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

   

  REKLAMACJE I UPOMNIENIA Z OBSZARU PŁATNEGO PARKOWANIA

  Opłata za postój pojazdów samochodowych na Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie – zgodnie z art. 13 ust. 1. pkt. 1 lit. b ustawy o drogach publicznych – wynika z mocy prawa i jest pobierana w miejscach wyznaczonych do postoju.

  W przypadku nieuregulowania opłaty za postój, powstaje obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej. Wynika on również wprost z mocy prawa, na podstawie art. 13f ust. 1 cytowanej powyżej ustawy. Jej wysokość uchwałą nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515 ze zm.) ustalono na kwotę 250,00 zł.

  ! O powstałym obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej informuje zawiadomienie zostawione za wycieraczką pojazdu – nie wydaje się w tym przypadku decyzji !

  Obowiązki te, jako wynikające z mocy prawa, dla swojego powstania nie wymagają rozstrzygnięcia w drodze indywidualnego aktu administracyjnego (wyrok NSA z 19.01.2021 r., I GSK 558/20, LEX nr 3146262 i przytoczone tam starsze orzecznictwo). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 czerwca 2007 r. (sygn. I OSK 209/07) ,,Wobec stwierdzenia, iż obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu (w tym opłaty dodatkowej) powstaje z mocy prawa, bez potrzeby konkretyzacji tego obowiązku w drodze decyzji, a więc nie powstaje również po stronie zarządcy (zarządu) drogi obowiązek doręczania właścicielowi pojazdu takiej decyzji. Sporządzane przez inspektora w razie stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój “zawiadomienie” (którego nie należy utożsamiać z upomnieniem w rozumieniu art. 15 ustawy o p.e.a.) dokumentuje jedynie fakt nieuiszczenia opłaty, a zarazem informuje właściciela pojazdu o powstałym obowiązku dokonania opłaty (co jednocześnie implikuje obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej) – lecz nie nakłada tego obowiązku”.

   

  ! Dane o właścicielu pojazdu pobierane są

  z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) !

  Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić – w terminie nieprzekraczającym 30 dni – starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Zaniechanie powyższych obowiązków skutkuje brakiem aktualnych danych w rejestrach państwowych, np. CEPIK, co powoduje, że upomnienie wystawiane jest na właściciela pojazdu widniejącego w bazie.

  Nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty. Korzysta się z prawa domniemania, iż użytkownikiem drogi publicznej był właściciel pojazdu i na nim spoczywa obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej.

  Jak wywiódł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 346/09) „obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na właścicielu pojazdu”. Właściciel zarejestrowanego pojazdu (zobowiązany) może zwolnić się z obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej poprzez wskazanie faktycznego użytkownika/nabywcy pojazdu, jednak to na właścicielu pojazdu (zobowiązanym) spoczywa ciężar udowodnienia faktu, z którego wywodzi on korzystne dla siebie skutki, a dowód taki musi polegać na wiarygodnym spersonalizowaniu użytkownika/nabywcy pojazdu i jego danych tak, aby było możliwe skuteczne wyegzekwowanie od niego należnych opłat albowiem jedynie na tej podstawie zobowiązany może zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

  Właściciel pojazdu podnosząc tę okoliczność powinien udowodnić, przekonać organ, kto korzystał z drogi publicznej.

  Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach, z dnia 05 maja 2021 r., sygn. I SA/Gl 434/21, pojęcie “korzystającego”, poza właścicielem pojazdu obejmuje również inne osoby, tj. osoby korzystające z pojazdu na podstawie tytułu prawnego, za zgodą właściciela, jak i osoby działające bez takiego tytułu czy zgody. Co istotne, organ ma prawo domniemywać, że korzystającym z drogi publicznej jest właściciel pojazdu, któremu przysługuje prawo korzystania z niego. W sytuacji, kiedy korzystającym z drogi publicznej jest inna osoba niż właściciel pojazdu, ten ostatni powinien natomiast w toku postępowania wykazać, która osoba się nim poruszała, niedopełniając obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.

  Rzecz jasna, to zidentyfikowanie innego podmiotu, który zrealizował stan faktyczny skutkujący koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty za parkowanie powinno być nie tylko konkretne, ale i skuteczne. Oznacza to, że w rezultacie wskazanej aktywności właściciela samochodu, winno dojść do efektywnego nałożenia opłaty dodatkowej na inny podmiot (na rzeczywiście korzystającego z pojazdu). Ryzyko ekonomiczne, będące efektem udostępnienia samochodu osobie trzeciej ponosi bowiem właściciel tego pojazdu.

   

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

  1. Otrzymałem upomnienie o nieuregulowaniu opłaty dodatkowej, tymczasem w dniu zdarzenia na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką nie było żadnej informacji o wystawionym zawiadomieniu. Skąd zatem mogłem o tym wiedzieć?

  W sytuacji nieuregulowania opłaty za postój w OPP, obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej powstaje wprost z mocy prawa i brak jest konieczności doręczania zawiadomienia korzystającemu z pojazdu na obszarze płatnego parkowania.

  Zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej w sposób zwyczajowo przyjęty umieszczane jest na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką. Zawiadomienie stanowi oświadczenie osoby kontrolującej obszar płatnego parkowania, iż przedmiotowy pojazd w dacie i godzinie jego sporządzenia był zaparkowany we wskazanym miejscu bez wniesienia opłaty, wynikającej z przepisów prawa.

  1. Co powinienem zrobić gdy przesłane do mnie upomnienie zawiera zdarzenia dotyczące okresu kiedy nie byłem już właścicielem pojazdu?

  Należy przedłożyć do ZDMK oryginał umowy sprzedaży pojazdu samochodowego. W przypadku złożenia kserokopii dokumentu istnieje możliwość dołączenia do niego oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, że dane zawarte w kserokopii dokumentu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

  1. Czy, jeśli nie zgłosiłem sprzedaży samochodu do organu odpowiedzialnego za rejestrację pojazdu, zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym będę ponosił koszty?

  Tak, osoba która nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 78 ust. 2 pkt. 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym – tj. właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu – będzie ponosiła koszty, które powstały podczas prowadzonego postępowania upominawczego lub egzekucyjnego.

  1. Jestem właścicielem pojazdu, do którego skierowano upomnienie. Nie jestem jednak w stanie ustalić kto wówczas korzystał z pojazdu? Czy zatem będę zwolniony z obowiązku zapłaty?

  Niestety nie, w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w OPP, obowiązek jej uiszczenia obciąża co do zasady właściciela pojazdu. Właściciel jest bowiem na ogół korzystającym z drogi, chyba że w sposób wiarygodny dla wierzyciela udowodni, że pojazd użyczył innej osobie.

  1. Dlaczego upomnienie zostało przesłane wyłącznie do mnie skoro pojazd posiada dwóch właścicieli?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego właściciele pojazdu (rzeczy) ponoszą odpowiedzialność solidarną. Nie ma więc znaczenia, do którego właściciela – w przypadku wystąpienia kilku – wierzyciel skieruje upomnienie. Oznacza to możliwość skierowania upomnienia do któregokolwiek z nich. Osoba, do której zostało skierowane upomnienie może zawsze zwrócić się z roszczeniem regresowym przeciwko pozostałym współwłaścicielom, na zasadach wynikających z prawa cywilnego.

   

  ZARZUTY DO TYTUŁU WYKONAWCZEGO

  Otrzymałem odpis tytułu wykonawczego oraz informację o zajęciu wierzytelności od Organu egzekucyjnego, dotyczący, np.: obszaru płatnego parkowania, zajęcia pasa drogowego, holowania, opłaty za reklamę, co teraz?

  W przypadku kwestionowania zasadności wystawienia tytułu wykonawczego można złożyć zarzuty do organu egzekucyjnego – Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – w przypadku mieszkańca miasta Krakowa do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzędu Miasta Krakowa.

  Zarzuty składa się pisemnie:

  • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP
  • pocztą na adres właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego lub do Prezydenta Miasta Krakowa Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków,
  • osobiście na dzienniku podawczym UMK, w godzinach przyjęć stron.

  Zarzutu nie można złożyć drogą mailową.

  Zarzuty powinny zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, podpis osoby upoważnionej oraz adres pocztowy do korespondencji wnoszącego reklamację (w przypadku działania przez pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową) – reklamacje niezawierające tych danych pozostaną w aktach sprawy bez rozpoznania,
  • numer rejestracyjny pojazdu, numer opłaty dodatkowej lub przynajmniej datę zdarzenia,

  lub

  • nr decyzji
  • merytoryczne uzasadnienie reklamacji – najlepiej poparte stosownymi dokumentami, przykładowo: bilet z parkomatu; potwierdzenie płatności; wyciąg płatności mobilnych z widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu, na który wniesiono opłatę; zgłoszenie zbycia pojazdu do starostwa; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy sprzedaży, umowy najmu pojazdu itp.); informacje dotyczące opłaty (wysokość opłaty, przybliżona godzina i lokalizacja wniesionej opłaty w parkomacie itp.); wszelkie inne dokumenty lub informacje mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

   

  Odpowiedź na zarzuty udzielana jest pisemnie, w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (SKO).

   

  Opłaty

  Kwota Tytuł płatności Nr rachunku bankowego Sposób płatności wyłączenia
  17 zł opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa 73 1020 2892 0000 5802 0590 8571 kasa UMK, kasa ZDMK, przelew na rachunek bankowy, płatność kartą pełnomocnictwa udzielane:

  1)    małżonkowi

  2)    wstępnemu

  3)    zstępnemu

  4)    rodzeństwu

  5)    gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

   

  Najczęściej zadawane pytania:

  1. W jakim terminie mogę złożyć zarzuty?

  Najlepiej złożyć w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odpisu tytułu wykonawczego. W takim przypadku Organ egzekucyjny zawiesi prowadzone postępowanie egzekucyjne do czasu ich rozpatrzenia

  Ostateczny termin do wniesienia zarzutów:

  zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:

  • w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych – w przypadku, gdy pieniądze zostały wyegzekwowane przez organ egzekucyjny,
  • do dnia zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych – w przypadku, gdy pieniądze zostały wpłacone,
  • w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.
  1. Co w przypadku, gdy organ egzekucyjny wyegzekwował należność widniejącą na tytule wykonawczym, a zarzuty zostały uznane za zasadne?

  W takim przypadku – w części, w jakiej zarzuty zostały uznane za zasadne – zostaną zwrócone pieniądze.

   

  ULGI

  1) Co powinienem zrobić, gdy chcę otrzymać ulgę w spłacie niepodatkowych należności publiczno lub cywilnoprawnych pobieranych przez ZDMK?

  Chcąc uzyskać ulgę w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  lub należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Dróg Miasta Krakowa w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia płatności należy wykonać poniższe czynności:

  • wypełnić wniosek o udzielenie ulgi,
  • przygotować wymagane dokumenty, zgodnie z procedurą ZDMK-21 lub ZDMK-59, zamieszczoną na stronie internetowej ZDMK,
  • złożyć wniosek i wymagane dokumenty: na dzienniku podawczym ZDMK, drogą elektroniczną lub za pomocą operatora pocztowego.

  Sprawa zakończy się wydaniem decyzji administracyjnej (pozytywnej lub negatywnej) lub wysłaniem pisma z informacją o przyznaniu ulgi (podpisaniem porozumienia) bądź odmowie udzielenia ulgi.

  Opłaty

  Kwota Tytuł płatności Nr rachunku bankowego Sposób płatności Wyłączenia
  10 zł opłata skarbowa od wydania decyzji 73 1020 2892 0000 5802 0590 8571 kasa UMK, kasa ZDMK, przelew na rachunek bankowy, płatność kartą brak
  17 zł opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa 73 1020 2892 0000 5802 0590 8571 kasa UMK, kasa ZDMK, przelew na rachunek bankowy, płatność kartą pełnomocnictwa udzielane:

  1)    małżonkowi

  2)    wstępnemu

  3)    zstępnemu

  4)    rodzeństwu

  5)    gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

   

   

  2) Kto może złożyć wniosek o przyznanie ulgi należności pobieranych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa?

  Wniosek o przyznanie ulgi może złożyć:

  • osoba fizyczna, będąca:
   • obywatelem polskim,
   • cudzoziemcem mieszkającym w Polsce, jeśli spełni następujące warunki: ma obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii; ma obywatelstwo innego kraju i posiada np. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą lub dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • przedsiębiorca;
  • inne instytucje – w szczególności: Stowarzyszenia, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zgromadzenia.

  3) Sposób realizacji wniosku.

  Pracownik wydziału sprawdzi prawidłowość wypełnienia i kompletność wniosku i wyda decyzję administracyjną o:

  1. udzieleniu ulgi albo odmowie udzielenia ulgi,
  2. odmowie wszczęcia postępowania,
  3. umorzeniu postępowania.

  lub

  Sporządzi pismo o udzieleniu ulgi albo odmowie udzielenia ulgi (w przypadku udzielenia ulgi wnioskodawca zostanie wezwany do podpisania porozumienia).

  W przypadku, gdy zaistnieją wątpliwości zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. Jeżeli wniosek będzie zawierał braki albo błędy, będzie prośba o uzupełnienie, poprawę (wniosek nie będzie rozpatrzony jeśli nie uzupełni się braków).

  Jeżeli wniosek nie będzie zawierał adresu, organ pozostawia go bez rozpatrzenia – nie zostanie dokonane wezwanie, o którym mowa powyżej.

  Od wydanej decyzji można złożyć pisemne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, dot. ulg cywilnoprawnych brak jest trybu odwoławczego.