Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Wnioski, skargi, podania

  Zdjęcie Wnioski, skargi, podania

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski związane z działalnością ZDMK mogą być wnoszone m.in.:

  • pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków;

  • za pomocą faksu – numer: 12 616 7417;

  • przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl;

  • ustnie do protokołu – Dziennik Podawczy bud. A parter, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków;

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP jednostki.

  Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek. Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

   

  Podania

  Podanie powinno spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

  Podania mogą być wnoszone m.in.:

  • pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków;

  • za pomocą faksu – numer: 12 616 7417;

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP jednostki.

  Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań określony został w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

   

  Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

  Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

  • pisemnie – adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków;

  • za pomocą faksu – numer: 12 616 7417;

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP jednostki.

  Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 616 7000.