Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Odszkodowania

Zdjęcie Odszkodowania

Procedura ZDMK-3

W celu uzyskania odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz w razie wystąpienia szkód osobowych zaistniałych od dnia 1 lipca 2016 r., a powstałych na drogach i terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa należy zapoznać się z Procedurą ZDMK-3.

W przypadku szkód komunikacyjnych (uszkodzenie pojazdu i jego wyposażenia) należy złożyć:

 1. Pisemne zgłoszenie szkody złożone przez właściciela/właścicieli pojazdu (bądź ustanowionego pełnomocnika), opatrzone własnoręcznym podpisem, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. W przypadku zgłoszenia szkody przez leasingobiorcę należy dołączyć dyspozycję leasingodawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury (lub o treści tożsamej do zamieszczonej we wzorze);
 2. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody – np. oryginały oświadczeń świadków wskazanych na formularzu zgłoszenia szkody, zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia, a w przypadku wezwania na miejsce zdarzenia przedstawiciela ZDMK powołanie tejże okoliczności;
 3. Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujące dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie;
 4. Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 5. Inne dokumenty, wg swojego uznania (np. zdjęcia stanu technicznego nawierzchni drogi, udokumentowanie zakresu szkody, okoliczności jej powstania i kosztów naprawy pojazdu);
 6. W przypadku przystąpienia do naprawy pojazdu przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów, a wymontowane elementy (np. opona, felga) zachować do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody w celu ewentualnego okazania rzeczoznawcy gdyby zachodziła taka konieczność. W takiej sytuacji należy złożyć dokumenty stanowiące dowód zakresu poniesionej szkody i poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego mienia, w tym kopie faktur VAT lub rachunków za dokonane naprawy lub wymianę części samochodowych, wystawionych na właściciela pojazdu, zawierające wartość poszczególnych części oraz szczegółową specyfikację za dokonaną naprawę, względnie wyliczenie szkody w systemie Audatex lub Eurotax. Z przyczyn dowodowych zaleca się pozostawienie przedmiotu szkody w stanie jak po zaistnieniu zdarzenia (dotyczy to w szczególności roszczeń w o wartości powyżej 10.000,00 zł).

 

W przypadku szkód osobowych należy złożyć:

 1. Pisemne zgłoszenie szkody, opatrzone własnoręcznym podpisem na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury;
 2. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody – tj. oryginały oświadczeń świadków zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia, a w przypadku wezwania na miejsce zdarzenia przedstawiciela ZDMK powołanie tejże okoliczności;
 3. Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujący dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie.

 

WAŻNE! Szkodę osobową, wg własnego wyboru, można zamiast do ZDMK zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela jednostki:

 • dla szkód zaistniałych od dnia 01.01.2018 – 31.12.2018, TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

Polisa nr: 000-17-430-05935059,

 • dla szkód zaistniałych od dnia 01.01.2019 – 31.12.2019, TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

Polisa nr: 680-18-430-05935059,

 • dla szkód zaistniałych od dnia 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r., TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

Polisa nr: 680-19-430-05935059,

 • dla szkód zaistniałych w okresie: 01.01.2021 – 30.06.2021 r., TUiR WARTA S.A.,

Polisa nr: 913300003890,

 • dla szkód zaistniałych w okresie: 01.07.2021 – 30.06.2022 r., TUiR WARTA S.A.,

Polisa nr: 913300005247,

 • dla szkód zaistniałych w okresie: 01.07.2022 – 30.06.2023 r., TUiR WARTA S.A.,

Polisa nr: 913300006780.

 

W przypadku uszkodzenia mienia innego rodzaju należy złożyć:

 1. Pisemne zgłoszenie, opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierające opis zdarzenia z podaniem jego dokładnej lokalizacji, rodzaju uszkodzonego mienia oraz udokumentowania zakresu i wysokości poniesionej szkody;
 2. Notatkę lub kopię notatki Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub innych jednostek służb ratunkowych z miejsca zdarzenia, dokumentację fotograficzną obrazującą szkodę, wskazującą dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie;
 3. Oryginały oświadczeń świadków zdarzenia;
 4. Inne materiały dowodowe, wg. swojego uznania.

 

 

Szczegółowe informacje:

Dział Organizacji ZDMK, ul. Centralna 53, nr tel. 12 616 71 58.