Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Odszkodowania

  Zdjęcie Odszkodowania

  Procedura ZDMK-3

  W celu uzyskania odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia lub w razie wystąpienia szkód osobowych, wniosek o odszkodowanie należy zgłaszać w terminie do 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie.

   

  W przypadku szkód komunikacyjnych (uszkodzenie pojazdu i jego wyposażenia) należy złożyć:

  1. Pisemne zgłoszenie szkody złożone przez właściciela/właścicieli pojazdu (bądź ustanowionego pełnomocnika), opatrzone własnoręcznym podpisem, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. W przypadku zgłoszenia szkody przez leasingobiorcę należy dołączyć oryginał dyspozycji leasingodawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury (lub upoważnienie leasingodawcy do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych, podpisania ugody pozasądowej wraz ze zrzeczeniem się roszczeń odszkodowawczych, odbioru odszkodowania);
  2. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody – np. oryginały oświadczeń świadków wskazanych na formularzu zgłoszenia szkody, zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia, a w przypadku wezwania na miejsce zdarzenia przedstawiciela ZDMK powołanie tejże okoliczności;
  3. Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujące dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie;
  4. Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, a jeżeli to konieczne – dowód aktualnych badań technicznych pojazdu (jedynie w przypadku braku poświadczenia w dowodzie rejestracyjnym pojazdu);
  5. Fotografie: stanu technicznego nawierzchni drogi (przyczyny powstania szkody), dokumentujące zakres szkody, okoliczności powstania szkody;
  6. Inne dokumenty, wg swojego uznania;
  7. W przypadku przystąpienia do naprawy pojazdu przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów, a wymontowane elementy (np. opona, felga) zachować do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody w celu ewentualnego okazania rzeczoznawcy gdyby zachodziła taka konieczność. W takiej sytuacji należy złożyć dokumenty stanowiące dowód zakresu poniesionej szkody i poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego mienia, w tym kopie faktur VAT lub rachunków za dokonane naprawy lub wymianę części samochodowych, wystawionych na właściciela pojazdu, zawierające wartość poszczególnych części oraz szczegółową specyfikację za dokonaną naprawę, względnie wyliczenie szkody w systemie Audatex lub Eurotax. Z przyczyn dowodowych zaleca się pozostawienie przedmiotu szkody w stanie jak po zaistnieniu zdarzenia (dotyczy to w szczególności roszczeń w o wartości powyżej 10.000,00 zł).

   

  W przypadku szkód osobowych należy złożyć:

  1. Pisemne zgłoszenie szkody, opatrzone własnoręcznym podpisem na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury;
  2. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody – tj. oryginały oświadczeń świadków zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) jeżeli takie służby były na miejscu zdarzenia, a w przypadku wezwania na miejsce zdarzenia przedstawiciela ZDMK powołanie tejże okoliczności;
  3. Precyzyjny szkic sytuacyjny (lub zdjęcia) wskazujący dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie.
  4. Fotografie: stanu technicznego nawierzchni drogi (przyczyny powstania szkody).

   

  W przypadku uszkodzenia mienia innego rodzaju należy złożyć:

  1. Pisemne zgłoszenie, opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierające opis zdarzenia z podaniem jego dokładnej lokalizacji, rodzaju uszkodzonego mienia oraz udokumentowania zakresu i wysokości poniesionej szkody;
  2. Notatkę lub kopię notatki Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub innych jednostek służb ratunkowych z miejsca zdarzenia;
  3. Dokumentację fotograficzną obrazującą szkodę;
  4. Opis miejsca zdarzenia (szkic sytuacyjny) wskazujący dokładne miejsce (punkt) zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie;
  5. Oryginały oświadczeń świadków zdarzenia;
  6. Dowód własności uszkodzonego mienia;
  7. Inne materiały dowodowe, wg swojego uznania.

   

  WAŻNE! Szkodę komunikacyjną, dotyczącą uszkodzenia pojazdu (jedynie roszczenie o wartości powyżej 10.000,00 zł), szkodę osobową lub uszkodzenie mienia wg własnego uznania, można zamiast do ZDMK zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela ZDMK:

  • dla szkód zaistniałych od dnia 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r., TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

  Polisa nr: 680-19-430-05935059,

  • dla szkód zaistniałych w okresie: 01.01.2021 – 30.06.2021 r., TUiR WARTA S.A.,

  Polisa nr: 913300003890,

  • dla szkód zaistniałych w okresie: 01.07.2021 – 30.06.2022 r., TUiR WARTA S.A.,

  Polisa nr: 913300005247,

  • dla szkód zaistniałych w okresie: 01.07.2022 – 30.06.2023 r., TUiR WARTA S.A.,

  Polisa nr: 913300006780,

  • dla szkód zaistniałych w okresie: 01.07.2023 – 30.06.2024 r., TUiR WARTA S.A.,

  Polisa nr: 913300007608.

   

   

   

   

  Szczegółowe informacje:

  Dział Organizacji ZDMK, ul. Centralna 53, nr tel. 12 616 71 58.