Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Odholowany samochód – co dalej?

  Zdjęcie Odholowany samochód – co dalej?

  Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym pozwalają uprawnionym służbom – Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, osobie dowodzącej akcją ratowniczą – na podjęcie decyzji o odholowaniu danego pojazdu.

  W pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu tel. ze Strażą Miejską, tel. 986 – gdzie można sprawdzić czy pojazd faktycznie został odholowany oraz powód jego usunięcia.

  Jeżeli holowanie zostanie potwierdzone

  – pojazd znajduje się na parkingu strzeżonym na ul. Józefa Rzebika 6 w Krakowie.

  Parking czynny jest całodobowo (możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 601 213 722). Na parkingu nie ma możliwości dokonania opłat.

  W przypadku odholowania pojazdu, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Za usunięcie pojazdu, jak również przechowywanie go na parkingu, właściciel zobowiązany jest wnieść opłatę.

   

  Opłaty za holowanie i parking można dokonać  przelewem internetowym, tradycyjnym lub w kasie ZDMK (ul. Centralna 53, budynek B – godziny otwarcia):

  Konto do wpłat:

  Bank PKO BP,

  PL 66 1020 2892 0000 5102 0590 8555

  w tytule: imię i nazwisko właściciela pojazdu, marka i numer rejestracyjny pojazdu

   

  Za parking odpowiada ZDMK, Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich, tel. 12 616 7502 lub 12 616 7535.

  Co zrobić, gdy przyjedzie holownik lub gdy pojazd trafi na parking?

   I. Odholowany pojazd – “pojazd był pozostawiony w miejscu, gdzie utrudniał ruch bądź zagrażał bezpieczeństwu” – art. 130a:

   Aby odebrać pojazd z parkingu, należy posiadać zezwolenie wydane przez organ na wniosek którego został odholowany pojazd, np. Straż Miejską, Policję. Należy pamiętać, że tego dnia którego zostaje wystawione zezwolenie należy odebrać pojazd z parkingu.

    

   II. Odholowany pojazd – “jego stan wskazywał, że nie jest używany lub stwarzał zagrożenie dla środowiska” – art. 50a:

   Aby odebrać pojazd z parkingu strzeżonego należy wcześniej uiścić opłatę w wysokości 280,00 zł i z dowodem opłaty udać się na parking.

    

   III. Przyjechał holownik, ale pojawiłeś się na miejscu?

   W przypadku gdy pojazd nie został odholowany, ale przyjechał holownik, powstały koszty za jego przyjazd.

   OPŁATY:

   § 2 Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia, w wysokości:
   1) 50 % stawki opłaty określonej w § 1 uchwały, w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia;

   2) 100 % stawki opłaty określonej w § 1 uchwały, w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia i załadowanie pojazdu.

    

  Jak obliczyć kwotę do zapłaty?

   Zgodnie z art.130a ust.10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem pojazdu oraz koszty powstałe w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub właściciel solidarnie razem z osobą, we władaniu której znajdował się pojazd na podstawie innego tytułu niż prawo własności.

   Jeżeli nie zostanie uiszczona opłata to niezwłocznie zostaje wszczęte postępowanie administracyjne przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, w celu wydania decyzji administracyjnej.

   I. Za holowanie i parking

   Opłata naliczana jest w następujący sposób, przykład:

   Pojazd został odholowany 04.01.2024 r., odebrany 08.01.2024 r., na parkingu przebywał 5 dni.

   – za usunięcie pojazdu (holowanie) o dopuszczalnej masie do 3,5 t – 580,00 zł

   – za przechowanie pojazdu na parkingu o dopuszczalnej masie do 3,5 t – 54,00 zł (za każdy dzień)

   Razem do zapłaty: 580 + (5 x 54) = 850 zł

    

   OPŁATY:

   • Stawki za 2024 r.

   UCHWAŁA NR CXXII/3319/23 RADY MIASTA KRAKOWA

   z dnia 8 listopada 2023 r.

    

   • Stawki za 2023 r.

   UCHWAŁA NR XCVII/2645/22 RADY MIASTA KRAKOWA

   z dnia 12 października 2022 r.

    

   II. Za przyjazd holownika – odstąpienie od usunięcia pojazdu

   Na przykład:

   Gdy pojazd o dopuszczalnej masie do 3,5 t nie znalazł się na lawecie, kwota wynosi 290,00 zł.

   Gdy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t został załadowany na lawetę, kwota wynosi 580,00 zł.

  Co w sytuacji, gdy pojazd nie został odebrany?

   POJAZD NIEODEBRANY W WYZNACZONYM TERMINIE PRZECHODZI

   NA WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

   Powstałe KOSZTY za holowanie i przechowywanie na parkingu ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu*.

   I. Art. 50a – pojazd odholowany –  jego stan wskazywał, że nie jest używany lub stwarzał zagrożenie dla środowiska można odebrać w terminie do 6-ciu miesięcy od dnia w którym został odholowany i trafił na parking.

   Koszty holowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli nie zostanie uiszczona opłata to niezwłocznie zostaje wszczęte postępowanie przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

   II. Art. 130a – pojazd odholowany – był pozostawiony w miejscu, gdzie utrudniał ruch bądź zagrażał bezpieczeństwu można odebrać do dnia uprawomocnienia wyroku o przepadek wydanego przez Sąd.

   * Koszty za usunięcie i przechowywanie na parkingu ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub właściciel solidarnie razem z osobą, we władaniu której znajdował się pojazd na podstawie innego tytułu niż prawo własności. W tym celu Zarząd Dróg Miasta Krakowa wszczyna postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji administracyjnej.

  Odwołania

   Zastrzeżenia dotyczące zasadności usunięcia pojazdu powinny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, np.: Straż Miejska, Policja.

   Zastrzeżenia dotyczące innych spraw, związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów należy kierować do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, mailowo na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

   <korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko nadawcy oraz jego dokładny adres, wiadomość nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp., a jej forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty – maile anonimowe oraz niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi>

  Ulga w spłacie należności

   Udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie płatności) w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

   ZDMK, Wydział ds. Postępowań Przedegzekucyjnych, Dział Reklamacji i Zarzutów – tel. 12 616 7053 lub 12 616 7062.

   USŁUGA (PROCEDURA) ZDMK – 21