Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje,że przesłał treść ogłoszenia o w/w zamówieniu  do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.09.2016 roku.

_______________________________________________________________________________

Polska-Kraków: Roboty inżynieryjne i budowlane

2016/S 187-335138

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
357116163
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Oprac. dok. proj. z uzysk. niezbędnych dec. adm. oraz wyk. budowy linii tramwajowej KST etap III wraz z budową dwupoziom. skrzyżowa w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzysząca infrastrukturą.

Numer referencyjny: 15/IX/2016
II.1.2)Główny kod CPV
45220000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową. Całkowita długość trasy realizowana w ramach przedmiotowego zadania to ok. 5 km.

Zamawiający będzie czynił starania związane z pozyskaniem dofinansowania dla realizacji inwestycji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy III etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST), stanowiącego północny fragment linii przebiegającej na odcinku od os. Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, ulice Pachońskiego do Górki Narodowej Zachód.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do zaprojektowania (tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych) i wykonania robót budowlanych, przeprowadzenia prób oraz testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z realizacją przedmiotowego zadania (w tym uzysk. wszystkich dok. potrzebnych do uzyskania dec. zezw. na użytkowanie).

Zakres inwestycji obejmuje min:

— oprac. kompleksowej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w kontrakcie, – bud. i rozbudowę torowiska tramwajowego wraz z budową/przebudową przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych, w zakresie wynikającym z zakresu budowy/ przebudowy układu drogowo – torowego, – bud. i przebud. sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, – bud. i przebudowę trakcyjnych linii kablowych, – bud. 2 nowych podstacji trakcyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i technologicznymi i przyłączem światłowodowym, – przebud. bud.podstacji trakcyjnej „Prądnicka” wraz z wymianą wyposażenia,- bud. Centrum Dyspozytorni Mocy,- przebud. pętli tramwajowo – autobusowej Krowodrza Górka,- bud. pętli tramwajowo – autobusowej Górka Narodowa, – bud. parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” przy pętli końcowej Górka Narodowa,

— bud. ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej jako dróg kategorii powiatowych i gminnych o parametrach klasy Z (odcinek ul. Fieldorfa Nila – ul. Pachońskiego) i L (odcinek ul. Bratysławska – ul. Fieldorfa Nila), – bud. i rozbudowę ulicy Pachońskiego, Siewnej, Bociana jako dróg gminnych o parametrach klasy L,

— bud. nowego odcinka drogi na Osiedlu Górka Narodowa od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada jako drogi gminnej o parametrach klasy Z, – przebud. skrzyżowań w ciągu układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej, – przebud. skrzyżowania układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego oraz w ciągu nowoprojektowanego odcinka dróg na osiedlu Górka Narodowa,- bud. miejsc postojowych dla sam. osob. w granicach pasa drogowego w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskie z ul. Pachońskiego, – bud. terminala autobusowo-tramwajowego po zach.stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki, – bud. zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków deszcz., urządzeń oczyszczających,

— bud. obiektów inżynierskich tj.: tunel w ciągu ul. Opolskiej wraz z jej przebud. jako drogi krajowej klasy GP, estakada tramwajowa nad doliną Sudoł, estakada drogowa nad doliną Sudoł, kładka dla pieszych nad trasą KST na wysokości ul. Szopkarzy i Danka, most na rzece Białucha, most na potoku Bibiczanka, wiadukt kolejowy, konstr. oporowe na Górce Narodowej dla toru tramwajowego, mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej i w rejonie Górki Narodowej, – bud. i przebud. ekranów akustycznych, – bud. kanalizacji oraz sieci światłowodowej dla obszarowego systemu sterowania i informacji pasażerskiej,

— bud. i przebud. sieci uzbrojenia terenu, będących w kolizji z przeprojektowanym układem torowo-drogowym oraz wynikających z zakresu przedmiotowego zadania: sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieć elektroenergetyczna NN, sieć elektroenergetyczna SN, sieć elektroenergetyczna WN, sieć telekomunikacyjna, oświetlenie drogowe, technologiczne kanały przełazowe, rozbudowę systemu informacji pasażerskiej, – rozbudowę monitoringu ulicznego,- sygnalizacji świetlnych,-zbiórkę bud. i budowli, zagosp. terenu i zieleni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Wydłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. a) robót torowych b) zasilania linii tramwajowej czyli sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnych.

2. Wykonawcę ma obowiązek odbycia wizji lokalnej w terenie.

3. Dokumentację projektową do w/w zadania należy wykonać w dwóch etapach.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp a w szczególności wykażą, że:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis w sekcji III 1 3) ogłoszenia

1.2. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej – opisane w sekcji III 1 2) ogłoszenia.

1.3.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót bud.

b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót bud.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

3. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ lub punkcie poniżej.

4. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a) ośw. Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – jednolity dok. t (JEDZ);

b) ośw. Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dok. (JEDZ);

c) ośw., że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – jednolity dokument (JEDZ).

5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej., (w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dok. wymienionych poniżej:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) infor. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) zaśw. właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający (opisany w cz.IV pkt 3 lit. d SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

a) posiada w ostatnich 3 latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości 70 000 000 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 50 000 000 PLN,

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres tzn. wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót wysokości 70 000 000 PLN.

I.b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokości co najmniej 50 000 000 PLN.

I c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:

a) Jednego zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t. – 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz dla budowy lub przebudowy co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz dla budowy lub przebudowy infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci).

b) Jednego zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy co najmniej drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz dla budowy lub przebudowy 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 90 m.

c) Jednego zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t. – 4 km bieżące pojedynczego toru ) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci).

d) Jednego zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych) polegających na budowie lub przebudowie co najmniej drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowy lub przebudowy 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 90 m.

Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. prac projektowych i robót (w ramach jednej umowy lub w osobnych umowach (zamówieniach).

II.Wykonawca powinien dysponować minimum:

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Dyrektora Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy – zgodnie z wym.zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Głównego Projektanta – zgodnie z wym.zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Projektanta Robót Konstrukcyjnych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Projektanta Robót Torowych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Projektanta Robót Drogowych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam.funkcję Projektanta Robót Energetycznych i Elektroenergetycznych -zgodnie z wym.zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Projektanta Robót Teletechnicznych -zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Projektanta Robót Sieci Sanitarnych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Kierownika Budowy – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Kierownika Robót Torowych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt. 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Kierownika Robót Konstrukcyjnych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Kierownika Robót Energetycznych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Kierownika Robót Elektrycznych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Kierownika Robót Teletechnicznych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt 1.2. SIWZ.

— Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zam. funkcję Kierownika Robót Sanitarnych – zgodnie z wym. zawartymi w w cz. III pkt 1.2. SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 3 (wzór) do SIWZ.

II. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 (wzór) do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy są szczegółowo określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załacznik nr 2 do SIWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień, wykazu podwykonawców i zobowiązanie podmiotu trzeciego (zgodnie zapisami IPU).

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Składanie ofert: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek B, sekretariat p. 118.

2. Otwarcie ofert: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala konferencyjna nr 08.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Elżbieta Warchoł – tel. (012) 616-71-10 (sprawy merytoryczne).

Elżbieta Nowotarska – tel. (012) 616-71-14 (sprawy proceduralne).

2. Niedostarczenie wymaganych w ogłoszeniu ( lub SIWZ ) oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych

3.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4..Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 6.000.000 zł (słownie złotych: sześć milionów ).

5. Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewid. działalności gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty

d) Zestawienie pozycji elementów scalonych podpisane przez wykonawcę wg zał. nr. 7

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

7. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów żądanych w ogłoszeniu składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

12. Dokumenty wymagane w ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. albo podwykonawca w zakresie dok. które go dotyczą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2016

Zał. 05 – Program Funkcjonalno Użytkowy – pobierz

Zał.06 – Procedura realizacji inwestycji – pobierz

______________________________________________________________________________

ODWOŁANIE

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.np.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą – numer sprawy 15/IX/2016.

 

OZ.271.354.2016                                                                               Kraków, dnia 10.10.2016 r

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 06.10.2016 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie dotyczące postanowień SIWZ wniesione przez MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W – do p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą – numer sprawy 15/IX/2016.
W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
W załączeniu treść odwołania.

________________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą. Znak sprawy: 15/IX/2016.

OZ.271.354.2016                                                                   Kraków, dnia 19.10.2016r

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

I) w SIWZ cz. III pkt 1. 1.2. powinno być:

1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować minimum:
– Jedną osobą , która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Dyrektora Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy – osoba legitymująca się : biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; co najmniej 5 – letnim doświadczeniem w branży budowlanej ( z ostatnich 10 lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu); doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji na stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Z-cy Dyrektora Kontraktu (lub na stanowisku równoważnym) polegającej na: budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t. – 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci) zakończonej uzyskaniem dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie wybudowanych obiektów, o wartości inwestycji nie niższej niż 70 000 000 PLN brutto oraz doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji na stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Z-cy Dyrektora Kontraktu (lub na stanowisku równoważnym) polegającej na: na budowie lub przebudowie co najmniej drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m, zakończonej uzyskaniem dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie wybudowanych obiektów, o wartości inwestycji nie niższej niż 70 000 000 PLN brutto

“(………)

– Jedna osobą , która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika Budowy – osoba legitymująca się : biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowalnymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r poz. 409 ); doświadczeniem zawodowym w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi inwestycji, a mianowicie jednego zadania polegającego na: budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t. – 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci) oraz na budowie lub przebudowie co najmniej drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m.
( ……… )
– Jedna osobą , która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika Robót Konstrukcyjnych – osoba legitymująca się : biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r poz. 409 ); doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót dla budowy lub przebudowy drogowych obiektów inżynierskich, a mianowicie: jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie co najmniej drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m. Zamawiający dopuszcza doświadczenie nie tylko na stanowisku kierownika robót ale także kierownika budowy.

II) w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 07.11.2016r. do godziny 11:00.

– w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 23.11.2016r. do godziny 11:00.

oraz

– w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.11.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A sala nr 08.

– w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.11.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A sala nr 08.

Zamawiający zmieniając termin na złożenie ofert – wydłuża czas na złożenie oferty do 60 dni od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu do DUUE.

III) Zamawiający do załącznika nr 05 – Program Funkcjonalno-Użytkowy, dodaje nowy załącznik o nazwie: Zał. 05A – zmiany do PFU

IV) Zamawiający zmienia treść Zał. nr 07 do SIWZ – Zestawienie pozycji elementów scalonych” w ten sposób, iż pozycja nr VI pkt 1 oraz pkt 1.1 przedmiotowego zestawienia otrzymała nazwę Wielopoziomowy parking w systemie Park&Ride „Górka Narodowa Zachód”- treść nowego załącznika zamieszczono pod nazwą: Zał. 07 Zestawienie poz. elementów scalonych 19.10.2016

_________________________________________________________________________________

ZMIANA – SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA W DUUE

Zamawiający poniżej zamieszcza treśc przesłanego w dniu 19.10.2016 roku do DUUE sprostowania ogłoszenia.

____________________________________________________________________

DODATKOWA INFORMACJA !!!!!

OZ.271.354.2016                                                                    Kraków, dnia 20.10.2016r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą. Znak sprawy: 15/IX/2016.

W ślad za zmianami wprowadzonymi do Części III SIWZ w punkcie 1.1.2 – dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą. Znak sprawy: 15/IX/2016 – zamieszczonymi na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w dniu 19.10.2016 roku Zamawiający informuje, że zmiany dotyczą tylko następujących osób:
– Dyrektora Kontraktu – Przedstawiciela Wykonawcy,
– Kierownika Budowy,
– Kierownika Robót Konstrukcyjnych.

Pozostałe zapisy zawarte w Części III SIWZ w punkcie 1.1.2 – są aktualne i pozostają bez zmian.

___________________________________________________________________________

UWAGA

W załacznikach zamieszczono skan postanowienia  Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21.10.2016r

_______________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

OZ.271.354.2016                                                            Kraków, dnia 07.11.2016r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą. Znak sprawy: 15/IX/2016.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

I) w SIWZ cz. III pkt 1.1.2.:
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące kilku osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

„Wykonawca powinien dysponować minimum:

( ……………)

było:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Konstrukcyjnych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. b)

powinno być:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Konstrukcyjnych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. b) w zakresie obiektów inżynierskich.

było:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Torowych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409) doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a).

powinno być:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Torowych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409) doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a) w zakresie branży torowej tramwajowej

było:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Drogowych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. b).

powinno być:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Drogowych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. b) w zakresie branży drogowej
było:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Energetycznych i Elektroenergetycznych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń eklektycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a).

powinno być:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Energetycznych i Elektroenergetycznych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń eklektycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a) w zakresie podstacji trakcyjnej i sieci elektroenergetycznej trakcyjnej.

było:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Teletechnicznych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a) lub inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. b).

powinno być:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Teletechnicznych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a) lub inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. b) w zakresie branży teletechnicznej.

było:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Sieci Sanitarnych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a) lub inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. b) .

powinno być:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Projektanta Robót Sieci Sanitarnych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej (rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego) inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a) lub inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. b) w zakresie branży sanitarnej.

( ……………)

było:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika Robót Torowych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót torowych inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. c).

powinno być:

– Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika Robót Torowych – osoba legitymująca się: biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie; wykształceniem wyższym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót torowych inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. c) ( …………………) .”

Pozostałe zapisy zawarte w Części III SIWZ w punkcie 1.1.2 – są aktualne i pozostają bez zmian.

II) w SIWZ cz. VIII pkt 1 było:

Na druku oferty (zał. 1 do SIWZ) należy podać całkowitą cenę ofertową (netto
i brutto), obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki oraz wartości podatku VAT.
Dodatkowo w ofercie należy podać okres o jaki wykonawca proponuje wydłużyć okres gwarancji na roboty budowlane.

w SIWZ cz. VIII pkt 1 powinno być:

Na druku oferty (zał. 1 do SIWZ) należy podać (ryczałtową) całkowitą cenę ofertową (netto i brutto), obejmującą realizację całego zakresu zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem wartości podatku oraz stawki procentowej VAT.

Ponadto należy podać cenę w rozbiciu na kwotę:
– za projekt Etap I,
– za projekt Etap II,
– za roboty budowlane.

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ( Etap I i Etap II ) nie może przekroczyć 3 % wartości kwoty za wykonanie robót budowlanych.

Dodatkowo w ofercie należy podać okres o jaki wykonawca proponuje wydłużyć okres gwarancji na roboty budowlane.

III) Zamawiający do załącznika nr 05 – Program Funkcjonalno-Użytkowy, dodaje nowe załączniki o nazwie:
Zał. 05B PFU zał. nr 1.5 . Specyfikacje techniczne dla obiektów mostowych,
Zał. 05C PFU zał. nr 16. Prognoza ruchu kołowego

IV) Zamawiający zmienia treść Zał. nr 02 do SIWZ – IPU, treść nowego załącznika zamieszczono pod nazwą: Zał. 02 IPU – 07.11.2016

______________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 16.11.2016 w załącznikach

Poniżej zamieszczono także załącznik do pytania nr 50

UWAGA ZMIENIONY ZAŁ. 01. Formularz oferty – zmieniony Zał. 01 Formularz oferty NOWY –         w załącznikach

__________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

OZ.271.354.2016                                                                 Kraków, dnia 17.11.2016r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą. Znak sprawy: 15/IX/2016.

Wg rozdzielnika

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 23.11.2016r. do godziny 11:00.

– w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 25.11.2016r. do godziny 11:00.

oraz

– w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.11.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A sala nr 08.

– w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.11.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A sala nr 08.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienił zał. nr 01 do SIWZ – Formularz oferty. Nowy – zmieniony dokument otrzymuje nazwę: Zał. 01 Formularz oferty – NOWY.

_______________________________________________________________________________

15/IX/2016                                                                                                       Kraków 17.11.2016 r

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 15/IX/2016
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 17.11.2016 roku przesłał do DUUE sprostowanie ogłoszenia nr 2016/S 187-335138.
W załączeniu treść sprostowania ( załączniki – ponizej )

________________________________________________________________________________

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 18.11.2016 w załącznikach

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami – DRUGA CZĘŚĆ.
Ponadto informujemy, ze PIERWSZA CZEŚĆ treści pytań wykonawców wraz z odpowiedziami została zamieszczona w dniu 16.11.2016 roku

 

_____________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (ZADANE PO TERMINIE) – 22.11.2016r

Pytania i odpowiedzi zamieszczono w załacznikach

_______________________________________________________________________________

 UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą. Znak sprawy: 15/IX/2016.

OZ.271.354.2016                                                                      Kraków, dnia 24.11.2016r.

Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym dot. w/w postepowania pojawiła się omyłka pisarska. W Zał. nr 01 – Formularz oferty NOWY w punkcie 8 tego formularza zamiast odwołania do punktu „9″ powinno być odwołanie do punktu „7″.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do załączników poprawiony formularz ofertowy – Zał. 01 – Formularz ofertowy POPRAWIONY

______________________________________________________________________

U W A G A !!!!!!!!!!!

OZ.271.354.2016                                                          Kraków, dnia 24.11.2016r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą. Znak sprawy: 15/IX/2016.

Wg rozdzielnika

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, ze od przyczyn od nas niezależnych sa problemy techniczne z zalogowaniem się na stronie ESPD poprzez link podany w SIWZ .
W związku z powyższym Zamawiający przekazuje – inny nowy adres strony internetowej za pośrednictwem której możliwe jest zalogowanie i wypełnienie formularza JEDZ

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter

______________________________________________________________________________

 UWAGA !!!!!!!!

Informacja z otwarcia ofert – w załączeniu

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru zamieszczonego poniżej – Informacja dot. grupy kapitałowej.

DRUKUJ
POBIERZ