Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Informacje ogólne i opłaty

Zdjęcie Informacje ogólne i opłaty

OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków

e-mail: strefa@zdmk.krakow.pl

Obsługa klienta – sprawdź w zakładce Kontakt

 

Infolinia Obszaru Płatnego Parkowania (OPP)

– Od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8:00-16:00 pod numerem telefonu 12 616 71 77.

 

Informacje dot. opłaty dodatkowej

– Od poniedziałku do piątku (w dni robocze, w godz. pracy biura SPP – sprawdź w zakładce Kontakt)

pod numerami telefonu 12 616 71 77 lub 12 616 73 53.

 

Informacje dot. abonamentów

– Od poniedziałku do piątku (w dni robocze, w godz. pracy biura SPP – sprawdź w zakładce Kontakt)

pod numerami telefonu 12 616 73 56 lub 12 616 73 58.

 

Informacje dot. reklamacji

– Od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 7:30-15:30

pod numerami telefonu 12 341 85 20 lub 12 341 85 49 lub 12 341 85 66 lub 12 341 85 67 lub 12 341 85 68.

 

Informacje dot. upomnień

– Od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 7:30-15:30

pod numerami telefonu 12 616 71 26 lub 12 616 70 61 lub 12 616 70 15 lub 12 616 71 05 lub 12 616 70 63 lub 12 616 71 04 lub 12 616 70 93.

 

Informacje dot. reklamacji upomnień

– Od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 7:30-15:30 

pod numerami telefonu 12 616 73 30 lub 12 616 72 16 lub 12 616 72 68 lub 12 616 71 10 lub 12 616 70 87 lub 12 616 73 41 lub 12 616 70 57 lub 12 616 71 97 lub 12 616 71 98 lub 12 616 70 77 lub 12 616 71 24.

 

Parkując w Obszarze Płatnego Parkowania należy uiścić opłatę, poprzez:

 • zakup biletu w parkometrze

> przy użyciu monet o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł (urządzenia nie wydają reszty);

> kartami zbliżeniowymi typu PayPass, PayWave w następujących sektorach: A2, A4, A13, B6, B12, B20, C5, C10, C15 – we wszystkich parkomatach; A3, C7, C8, C9, C16, C21, C22 – w wybranych urządzeniach.

W parkomatach wyposażonych w klawiaturę numeryczną lub panel dotykowy wymagane jest wpisanie prawidłowego numeru rejestracyjnego zaparkowanego samochodu.

Mapa parkomatów uwzględniająca formę płatności każdego urządzenia – TUTAJ.

 • zakup abonamentu

Abonament można nabyć w biurze Strefy Płatnego Parkowania (ul. W. Reymonta 20) lub w sklepie internetowym eabonament.zdmk.pl.

 • zakup biletu za pomocą aplikacji* na telefonie  komórkowym

Za pomocą aplikacji na telefonie można zakupić bilet, umożliwiają to: www.skycash.comwww.anypark.pl, www.mobilet.pl, www.mpay.pl, www.electronicparking.pl, www.cityparkapp.pl, www.flowbird.pl.

Osoba posiadająca zagraniczny numer telefonu może uiścić opłatę za postój pojazdu w OPP korzystając z następujących aplikacji: www.mobilet.pl (tutaj rejestracja możliwa za pomocą adresu e-mail), www.electronicparking.pl, www.mpay.pl, www.cityparkapp.pl, www.anypark.pl.

 

* Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe/nieprawidłowe działanie aplikacji do wnoszenia opłat za postój pojazdów w OPP. W przypadku otrzymania zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej z przyczyn błędnego/wadliwego działania aplikacji, użytkownik może wystąpić z reklamacją do właściwego operatora.

 

Opłata wniesiona w danej podstrefie, oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy (dotyczy opłat – w parkomatach jak również zakupionych mobilnie. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Użytkownik aplikacji mobilnej powinien wybrać daną podstrefę – Podstrefa A, Podstrefa B lub Podstrefa C – przed uruchomieniem parkowania w aplikacji mobilnej. Na bieżąco należy aktualizować zainstalowane aplikacje mobilne – celem posiadania najnowszych dostępnych wersji, wprowadzających dodatkowe opcje.

Obowiązujące akty prawne regulujące działanie obszaru płatnego parkowania w Krakowie: ustawyUstawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.: (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1693 ze zm.); akty prawa miejscowego: uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515).

 

Mapa Obszaru Płatnego Parkowania – Mapa strefy

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ W OPP:

podstrefa A

 • każda godzina postoju: 6 zł

podstrefa B

 • każda godzina postoju: 5 zł

podstrefa C

 • każda godzina postoju: 4 zł

 

Minimalna opłata wynosi 2,00 zł

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

 

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH W OBSZARZE PŁATNEGO PARKOWANIA:

1) Abonament ogólnodostępny typu „O”:

Dla podstrefy typu A

 • 1 dzień – 55 zł
 • 7 dni – 300 zł
 • 1 miesiąc – 500 zł

Dla podstrefy typu B

 • 1 dzień – 45 zł
 • 7 dni – 200 zł
 • 1 miesiąc – 400 zł

Dla podstrefy typu C

 • 1 dzień – 35 zł
 • 7 dni – 150 zł
 • 1 miesiąc – 300 zł

Dla podstrefy typu A+B+C

 • 1 dzień – 100 zł
 • 7 dni – 400 zł
 • 1 miesiąc – 750 zł

 

2) Abonament mieszkańca typu „K”:

Stawka opłaty za abonament wynosi 10 zł/m-c.

 

3) Abonament osoby niepełnosprawnej typu „N”:

Stawka opłaty za abonament wynosi 0,00 zł/m-c.

 

4) Abonament mikroprzedsiębiorcy typu „M” lub administratora typu „A”:

Dla podstrefy typu A – Stawka opłaty za abonament wynosi 150 zł/m-c,

Dla podstrefy typu B – Stawka opłaty za abonament wynosi 100 zł/m-c,

Dla podstrefy typu C – Stawka opłaty za abonament wynosi 70 zł/m-c.

 

5) Abonament instytucji typu „I”:

Dla podstrefy typu A – Stawka opłaty za abonament wynosi 250 zł/m-c,

Dla podstrefy typu B – Stawka opłaty za abonament wynosi 200 zł/m-c,

Dla podstrefy typu C – Stawka opłaty za abonament wynosi 150 zł/m-c.

Opłata za każdy kolejny abonament dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni abonament.

ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE: Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe jest uzależniona od obszaru, w którym zlokalizowana jest „koperta” i wynosi odpowiednio dla podstrefy A: 1500 zł/m-c, B: 1400 zł/m-c, C: 1300 zł/m-c. Opłata za każde kolejne stanowisko dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.

 

OPŁATA DODATKOWA

Opłata za postój powinna zostać wniesiona niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu. Postój pojazdu po upływie 5 minut od pozostawienia go w miejscu postoju bez uiszczenia odpowiedniej opłaty lub po upływie 5 minut od czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłaconego w parkometrze, poprzez płatność mobilną lub inną formę płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub prawidłowo podany, pomimo że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Korzystanie z abonamentu poza sektorem lub podstrefą na którą opłata została wniesiona lub w przypadku biletu z parkometru i opłaty mobilnej poza podstrefą na którą opłata została wykupiona jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za postój pojazdu.

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

W związku z poszerzeniem obszaru płatnego parkowania każdy abonament obowiązuje wyłącznie na obszarze na który został wydany, zgodnie z obowiązującymi w dniu jego wystawienia granicami strefy lub podstrefy.

Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłat za postój kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania. Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515) w sposób zwyczajowo przyjęty zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

Opłata dodatkowa wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

Od dnia 2 czerwca 2014 r. zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych dla każdego zawiadomienia – służące tylko i wyłącznie do dokonania wpłaty za konkretny numer zawiadomienia.

W tytule wpłaty/przelewu należy podać numer zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.

 

English information Informacja dotycząca “zawiadomienia” w języku angielskim, w której ujęto kwestie związane z poborem opłat w płatnej strefie oraz sposób postępowania.