Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Informacje ogólne i opłaty

OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków

e-mail: strefa@zdmk.krakow.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 (od 1 czerwca br.).

 

Infolinia Obszaru Strefy Płatnego Parkowania

– Od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 pod numerem telefonu 12 616 71 77.

 

Informacja/Opłata dodatkowa

– Od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-18:00 pod numerami telefonu 12 341 85 62 lub 12 341 85 63.

 

Informacja/Abonamenty

– Od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-18:00 pod numerami telefonu 12 341 85 64 lub 12 341 85 65.

 

Informacja/Reklamacje

– Od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 pod numerami telefonu 12 341 85 20 lub 12 341 85 49 lub 12 341 85 66 lub 12 341 85 67 lub 12 341 85 68.

 

Informacja/Upomnienia

– Od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:30 pod numerami telefonu 12 341 85 75, 12 341 85 76, 12 351 85 77 lub 12 341 85 78.

 

 

Parkując w Obszarze Płatnego Parkowania należy uiścić opłatę, poprzez:

 • zakup biletu w parkometrze

W parkometrach można zakupić bilet przy użyciu monet o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł (urządzenia nie wydają reszty); kartami zbliżeniowymi typu PayPass, PayWave w w sektorach: A1 (parkometr nr 500), A13, B6, B12, B20, C5, C8,C9, C10, C15, C16, C22 (parkometry nr 827, 828).

 • zakup abonamentu

Abonament można nabyć w biurze Strefy Płatnego Parkowania (ul. W. Reymonta 20) lub w przypadku abonamentu ogólnodostępnego również za pośrednictwem strony internetowej – eAbonamenty.

 • zakup biletu za pomocą aplikacji na telefonie  komórkowym

Za pomocą aplikacji na telefonie można zakupić bilet, umożliwiają to: www.skycash.comwww.pango.pl, www.mobilet.plwww.mpay.pl, www.electronicparking.pl.

 

 

Opłata wniesiona w danej podstrefie, oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy (dotyczy wszystkich rodzajów opłat – w parkomatach jak również zakupionych mobilnie). Opłata mobilna (SkyCash, Pango, moBILET, mPay, ePark) wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Użytkownik aplikacji mobilnej powinien wybrać daną podstrefę – Podstrefa A, Podstrefa B lub Podstrefa C – przed uruchomieniem parkowania w aplikacji mobilnej. Na bieżąco należy aktualizować zainstalowane aplikacje mobilne – celem posiadania najnowszych dostępnych wersji, wprowadzających dodatkowe opcje.

Obowiązujące akty prawne regulujące działanie obszaru płatnego parkowania w Krakowie: ustawyUstawa o drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r.: (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.); akty prawa miejscowego: Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013); Uchwała Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Mapa Obszaru Płatnego Parkowania – Mapa strefy

Mapa rozszerzonego Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie: BIP Kraków Mapka SPP.

Od 22 września 2019 r. Obszar Płatnego Parkowania w Krakowie powiększył się o nowe sektory tj. os. Podwawelskie i Zabłocie, rozszerzeniu uległy dotychczasowe obszary podstref P6I i P8. Szczegółowe informacje zawiera Uchwała Nr XXIII/456/19 RMK z dnia 17 lipca 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr LXXXIX/2177/17 RMK z dnia 22 listopada 2017 r.

Od 15 grudnia 2019 r. zmianie uległa wysokość opłat postojowych oraz kwota minimalna opłaty za postój, która wynosi 2 zł. Zmieniły się stawki opłat godzinowych oraz ceny niektórych typów abonamentów – bez zmian pozostała cena abonamentu postojowego dla mieszkańca oraz osoby niepełnosprawnej.

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ W OPP:

podstrefa A

 • każda godzina postoju: 6 zł

podstrefa B

 • każda godzina postoju: 5 zł

podstrefa C

 • każda godzina postoju: 4 zł

Minimalna opłata wynosi 2,00 zł

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

 

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH W OBSZARZE PŁATNEGO PARKOWANIA:

1) Abonament ogólnodostępny typu „O”:

Dla podstrefy typu A

 • 1 dzień – 55 zł
 • 7 dni – 300 zł
 • 1 miesiąc – 500 zł

Dla podstrefy typu B

 • 1 dzień – 45 zł
 • 7 dni – 200 zł
 • 1 miesiąc – 400 zł

Dla podstrefy typu C

 • 1 dzień – 35 zł
 • 7 dni – 150 zł
 • 1 miesiąc – 300 zł

Dla podstrefy typu A+B+C

 • 1 dzień – 100 zł
 • 7 dni – 400 zł
 • 1 miesiąc – 750 zł

 

2) Abonament mieszkańca typu „K”:

Stawka opłaty za abonament wynosi 10 zł/m-c.

 

3) Abonament osoby niepełnosprawnej typu „N”:

Stawka opłaty za abonament wynosi 2,50 zł/m-c.

 

4) Abonament mikroprzedsiębiorcy typu „M” lub administratora typu „A”:

Dla podstrefy typu A – Stawka opłaty za abonament wynosi 150 zł/m-c,

Dla podstrefy typu B – Stawka opłaty za abonament wynosi 100 zł/m-c,

Dla podstrefy typu C – Stawka opłaty za abonament wynosi 70 zł/m-c.

 

5) Abonament instytucji typu „I”:

Dla podstrefy typu A – Stawka opłaty za abonament wynosi 250 zł/m-c,

Dla podstrefy typu B – Stawka opłaty za abonament wynosi 200 zł/m-c,

Dla podstrefy typu C – Stawka opłaty za abonament wynosi 150 zł/m-c.

Opłata za każdy kolejny abonament dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni abonament.

ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE: Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe jest uzależniona od obszaru, w którym zlokalizowana jest „koperta” i wynosi odpowiednio dla podstrefy A: 1500 zł/m-c, B: 1400 zł/m-c, C: 1300 zł/m-c. Opłata za każde kolejne stanowisko dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.

 

OPŁATA DODATKOWA

Opłata za postój powinna zostać wniesiona niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu. Postój pojazdu po upływie 5 minut od pozostawienia go w miejscu postoju bez uiszczenia odpowiedniej opłaty lub po upływie 5 minut od czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłaconego w parkometrze, poprzez płatność mobilną lub inną formę płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub prawidłowo podany, pomimo że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Korzystanie z abonamentu poza sektorem lub podstrefą na którą opłata została wniesiona lub w przypadku biletu z parkometru i opłaty mobilnej poza podstrefą na którą opłata została wykupiona jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za postój pojazdu.

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

W związku z poszerzeniem obszaru płatnego parkowania każdy abonament obowiązuje wyłącznie na obszarze na który został wydany, zgodnie z obowiązującymi w dniu jego wystawienia granicami strefy lub podstrefy.

Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłat za postój kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania. Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. (ze zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

Opłata dodatkowa wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

Od dnia 2 czerwca 2014 r. zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych dla każdego zawiadomienia – służące tylko i wyłącznie do dokonania wpłaty za konkretny numer zawiadomienia.

W tytule wpłaty/przelewu należy podać numer zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.