Zapytanie ofertowe do 130tys. złotych

Dotyczy:

Bieżące utrzymanie i obsługa techniczna pomp i przepompowni ścieków na Parkingu przy Muzeum oraz w tunelu KST

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.04.2024 r do godziny 15:00
  2. Ofertę w postaci elektronicznej jako skan formularza oferty, tabeli cenowej, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl
  3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
DRUKUJ
POBIERZ