Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy:

Dostawa terminali mobilnych przeznaczonych do kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie.

Ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej mailowej w terminie do dnia 25.11.2020 r. pisemnie w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa przy ul. Centralnej 53 w zaklejonych kopertach z napisem: „OFERTA na: Dostawę terminali mobilnych do kontroli wnoszenia opłat w OPP” lub mailem na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl.

 

Zamawiający  odstępuje od zamówienia.

DRUKUJ
POBIERZ