Przetarg nieograniczony – Znak sprawy 5/XI/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego. Oznaczenie sprawy: 5/XI/2016

11/11/2016 S218 – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

Polska-Kraków: Roboty budowlane

2016/S 218-396061

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego.

Numer referencyjny: 5/XI/2016
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie i budowie ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego.

Uwaga: Wykonawca koordynuje prace w ramach zadania jak i roboty obce wykonywane podczas realizacji zadania (szczególnie dotyczy to innych inwestycji realizowanych w pasie drogowym ul. Myślenickiej przez zarządców lub właścicieli uzbrojeń podziemnych) oraz ujmie w kosztach realizacji roczne utrzymanie wykonanej zieleni. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

A) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu p.n.: „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie” jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

b)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót (zał. 4 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. 5 do SIWZ), oraz dokumentacji projektowej (zał. 6 do SIWZ).

c)Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych, nie gorszych w przypadku, w którym Zamawiający opisując niniejszy przedmiot zamówienia użył znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Każdorazowa zmiana musi zostać przedstawiona i uzyskać akceptację Zamawiającego.

d)Wymagany okres gwarancji: co najmniej 60 miesięcy – 84 miesiące. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone jako nie spełniającego wymagań SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu – Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu – Nazwa: Długość oferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane / Waga: 20
Kryterium kosztu – Nazwa: Podstawa zatrudnienia kierownika budowy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt p.n.: „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie” jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Maciej Jarczyk – tel. (012) 616-70-10 (sprawy merytoryczne), Ewa Bielecka – tel. (012) 616-73-35 (sprawy proceduralne).

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z zał.nr 2 do SIWZ

3.Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz wymagania – zgodnie z SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz na art.24 ust.5 pkt. 1, 8 ustawy.

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów;

2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – dalej JEDZ).

Zamawiający dokona oceny i badania ofert zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a wartość ubezpieczenia opiewa na kwotę co najmniej 10 000 000 (dziesięć milionów) PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 6 000 000 (sześć milionów) PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b)dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A)zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu: rozbudowy lub budowy drogi powiatowej klasy „Z” na łączną kwotę 15 000 000 PLN.

b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 4 do SIWZ;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/01/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek B, sekretariat p. 118.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala konferencyjna nr 08.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały opisane w cz. 5 SIWZ.

2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2016

———————————————————————————————————————–

UWAGA !!!!

zmiana SIWZ – w zał.!!!

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zamieszczenie dodatkowego załącznika dotyczącego projektu wykonawczego ekranów akustycznych.

———————————————————————————————–

               UWAGA !!!!!!

                 Zmiana SIWZ oraz zał. – w załączeniu

————————————————————————————————

UWAGA !!!!!

zmiana ogłoszenia – ogłoszenie wysłane do DUUE – w załączeniu

———————————————————————————————–

UWAGA !!!!

Odpowiedzi cz.1 – w załączeniu

———————————————————————————————–

UWAGA !!!!!

Zmiana SIWZ oraz ogloszenia  – w zał.

————————————————————————————————

 UWAGA !!!!!!

Odpowiedzi cz.2 – w załączeniu

Zamawiający zamieszcza uzupełnienia wynikające z udzielonych odpowiedzi w pliku zip. z dnia 23.01.2017 roku.

Zał.05 – Pobierz

Zał.06 PW – Pobierz

Zal.06 PB – Pobierz

Zal.06 ZG – Pobierz

——————————————————————————————————————–

UWAGA!!!!!!!!

Zmiana SIWZ

OZ.271.328.2016                                                                                      Kraków, dnia 26.01.2017r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego” – oznaczenie sprawy: 5/XI/2016.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

– części VII SIWZ pkt 1 i 2:

Poprawiony zapis brzmi:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 27.02.2017r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.02.2017r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

 

—————————————————————————————————-

UWAGA !!!!!!!!

Zmiana ogłoszenia

 

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 26.01.2017r.

 ———————————————————————————————–

UWAGA !!!!!!!

Zmiana SIWZ

OZ.271.406.2016                                                                           Kraków, dnia 23.02.2017 r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego.
Znak sprawy 5/XI/2016.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

– części VII SIWZ pkt 1 i 2:

Poprawiony zapis brzmi:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 17.03.2017 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.03.2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

————————————————————————————————————————

UWAGA!!!!!

Zmiana SIWZ

 OZ.271.406.2016                                                                             Kraków, dnia 14.03.2017 r.

                                                                                      

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego.Znak sprawy 5/XI/2016.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

– części VII SIWZ pkt 1 i 2:

Poprawiony zapis brzmi:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 22.05.2017 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.05.2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

————————————————————————————————————————

UWAGA!!!!!

Zmiana SIWZ

OZ.271.406.2016                                                                            Kraków, dnia 18.05.2017 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego.
Znak sprawy 5/XI/2016.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

1. Części I SIWZ pkt 2:

Poprawiony zapis brzmi:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.09.2018 roku.
(Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy).

2. Części VII SIWZ pkt 1 i 2:

Poprawiony zapis brzmi:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 24.07.2017 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.07.2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ponadto Zamawiający zmienia zapis w:
zał. 1 – formularz oferty

————————————————————————————————————————

UWAGA !!!

ZMIANA SIWZ

OZ.271.406.2016                                                                                     Kraków 20.07.2017 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. Znak sprawy 5/XI/2016.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

Części VII SIWZ pkt 1 i 2:

Poprawiony zapis brzmi:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż
do dnia 07.08.2017 r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.08.2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ponadto Zamawiający zmienia:
Zał. 04 – Przedmiary z dnia 20.07.2017
Zał. 05 – Specyfikacje z dnia 20.07.2017
Zał. 06 – Projekty Wykonawcze z dnia 20.07.2017
Zał. 06 – Zwymiarowanie Geodezyjne z dnia 20.07.2017

————————————————————————————————————————

DO POBRANIA

Zał. 05 – Specyfikacje z dnia 20.07.2017

Zał. 06 – Projekty Wykonawcze z dnia 20.07.2017

Zał. 06 – Zwymiarowanie Geodezyjne z dnia 20.07.2017

————————————————————————————————————————

UWAGA !!!!

Dodatkowe materiały z dnia 21.07.2017r.  w załączeniu

————————————————————————————————

UWAGA !!!

Zmiana SIWZ

OZ.271.406.2016                                                                              Kraków, dnia 24.07.2017 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. Znak sprawy 5/XI/2016.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

Części VII SIWZ pkt 1 i 2:

Poprawiony zapis brzmi:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż
do dnia 09.08.2017 r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.08.2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ponadto Zamawiający uzupełnia zał.04:
Zał. 04a – Uzupełnienia z dnia 24.07.2017

————————————————————————————————————————

UWAGA !!!

Zmiana SIWZ

OZ.271.406.2016                                                                              Kraków, dnia 27.07.2017 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. Znak sprawy 5/XI/2016.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

Części VII SIWZ pkt 1 i 2:

Poprawiony zapis brzmi:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż
do dnia 16.08.2017 r. do godziny 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.08.2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

 

Ponadto Zamawiający uzupełnia przedmiar na budowę światłowodu:
Zał. 04b – Uzupełnienia z dnia 27.07.2017

______________________________________________________________________________

UWAGA !!! Kraków, dnia 03.08.2017 roku

OZ.271.406.2017

Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami w pliku pyt. i odp. 03.08.2017r. 

_______________________________________________________________________________

16.08.2017 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert – w załączeniu

________________________________________________________

16.08.2017 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

DRUKUJ
POBIERZ