Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Handel w pasie drogowym

  Zdjęcie Handel w pasie drogowym

  Procedura ZDMK-28

  Procedura ZDMK-25

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej/innego terenu w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego powinien zawierać:

  1. aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z zaznaczonym miejscem lokalizacji obiektu budowlanego wraz z podaniem jego wymiarów (należy oznaczyć elementy drogi i szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji);
  2. zwymiarowany projekt obiektu budowlanego (zdjęcie, rysunek techniczny, projekt architektoniczny itp.);
  3. w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy: decyzję lokalizacyjną wydaną na obiekt budowlany, uzyskaną w Dziale Uzgodnień Zarządu Dróg Miasta Krakowa;
  4. w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy: decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę albo zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej;
  5. w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy: opinie lub pozwolenia właściwych służb konserwatorskich w przypadku lokalizacji obiektu budowlanego na obszarze historycznego zespołu Miasta Krakowa lub Parku Kulturowego Nowa Huta wraz z załączonym projektem z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. służby;
  6. w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy: opinię Głównego Architekta Miasta w przypadku lokalizacji obiektu budowlanego na obszarze historycznego zespołu Miasta Krakowa lub Parku Kulturowego Nowa Huta wraz z załączonym projektem z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. organ;
  7. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
  8. w przypadku zakupu obiektu budowlanego od innego właściciela – dokument potwierdzający dowód zakupu.

   

  Procedura ZDMK-25 – Handel okazjonalny – załącznik nr 2

  Odrębne przepisy dotyczą lokalizacji punktów handlu okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych – przyznawanych w drodze losowania. Procedura dotyczy handlu prowadzonego w trakcie takich wydarzeń jak Emaus, odpust na Skałce, ul. Prostej, ul. Poległych w Krzesławicach oraz w okresie Wszystkich Świętych przed Cmentarzem Podgórskim, Rakowickim, Batowickim, Salwator i Mała Góra, oczywiście w zakresie ulic będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Na każdą lokalizację punktu handlowego należy składać oddzielny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie pierwsza ze wskazanych.

  Corocznie w pierwszym kwartale na stronie internetowej jednostki publikowane jest ogłoszenie o terminie składania wniosków, miejscu oraz terminie losowania. Losowanie odbywa się w terminie nie później niż na sześć tygodni przed dniem handlu okazjonalnego. Przed terminem losowania Zarząd Dróg Miasta Krakowa sporządza listę osób/podmiotów zakwalifikowanych do udziału w losowaniu oraz losy, a także mapy z przewidywanymi miejscami lokalizacji stoisk handlowych. Losowanie miejsc handlowych odbywa się w dwóch etapach: w pierwszym – losowany jest podmiot spośród zakwalifikowanych do udziału w losowaniu; w drugim – losowany jest numer określający miejsce stanowiska handlowego dla podmiotu wyłonionego w pierwszym etapie.

  Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Uchwały Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 poz. 7324 ze zm.).

  Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości.

   

  Szczegółowe informacje:

  Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy ZDMK, ul. Centralna 53, nr tel. 12 616 70 26 lub 12 616 70 42 lub 12 616 7019.