Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Wymagane dokumenty

OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 (od 1 czerwca br.).

Informacja/Abonamenty – Od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-18:00 pod numerami telefonu 12 341 85 64 lub 12 341 85 65.

Abonament postojowy – Procedury

 

Wymagane dokumenty dla poszczególnych rodzajów abonamentów:

1) ABONAMENT MIESZKAŃCA TYPU „K”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu (a w przypadku posiadania pojazdu z tytułu własności/współwłasności z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela (wnioskodawcy) zgodnym z adresem zameldowania w sektorze na który wnioskodawca ubiega się o abonament) + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę leasingu lub oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wnioskodawcy samochodu służbowego do celów prywatnych i zatrudnienia u tego pracodawcy na umowę o pracę lub umowa z pracodawcą wnioskodawcy, z której wynika fakt zatrudnienia na umowę o pracę oraz powierzenia samochodu służbowego do celów prywatnych + jeden z poniższych dokumentów potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie:

  • pierwsza strona PIT za rok poprzedni poświadczona przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierająca prezentatę, pieczątkę urzędu w oryginale) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowana (przedłożona na nośniku elektronicznym) pierwsza strona PIT oraz wydrukowane (przedłożone na nośniku elektronicznym) UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim,
  • formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
  • zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

2) ABONAMENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ TYPU „N”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę leasingu + ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej.

3) ABONAMENT MIKROPRZEDSIĘBIORCY TYPU „M”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę leasingu + dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w obszarze płatnego parkowania (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości w przypadku kiedy nie nastąpiło jeszcze ujawnienie w księdze wieczystej wnioskodawcy, umowa najmu, dzierżawy z której wynika prowadzenie działalności pod adresem na który podmiot ubiega się o abonament w danym sektorze) + zaświadczenie z właściwego organu (skarbowego lub ZUS) potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy lub oświadczenie wnioskodawcy.

4) ABONAMENT ADMINISTRATORA TYPU „A”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę leasingu + dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości w sektorze w którym wnioskodawca ubiega się o abonament (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości) + oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub jedynego jej właściciela, że osoba wnioskująca o abonament jest administratorem nieruchomości.

5) ABONAMENT INSTYTUCJI TYPU „I”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę leasingu.

6) ABONAMENT OGÓLNODOSTĘPNY TYPU „O”

Nie są wymagane żadne dokumenty.

7) ABONAMENT ZASTĘPCZY TYPU „Z”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu zastępczego + dokument wskazujący na utratę możliwości korzystania z pojazdu (np. notatka policji lub innej służby, zgłoszenie do ubezpieczyciela, zaświadczenie od zakładu naprawczego) + umowa poświadczająca posiadanie pojazdu który będzie używany za pojazd zastępowany + oświadczenie wnioskodawcy że pojazd będzie używany jako pojazd zastępczy + zdeponowanie w siedzibie Biura Strefy abonamentu zastępowanego (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

 

 

  • WYMIANA ABONAMENTU

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu (dodatkowo przy abonamencie typu „K” w przypadku posiadania pojazdu z tytułu własności/współwłasności z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania w sektorze na który wnioskodawca ubiega się o abonament) + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę leasingu (dodatkowo przy abonamencie typu „K” w przypadku użytkowaniu samochodu służbowego oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wnioskodawcy samochodu służbowego do celów prywatnych i zatrudnienia u tego pracodawcy na umowę o pracę lub umowa z pracodawcą z której wynika fakt zatrudnienia na umowę o pracę oraz powierzenia samochodu służbowego do celów prywatnych) + zwrot druku dotychczasowej karty abonamentowej do Biura Strefy (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

 

  • ZWROT ABONAMENTU I OPŁATY ABONAMENTOWEJ

dowód osobisty + zwrot druku abonamentu postojowego (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

 

 

 

OPŁATA SKARBOWA:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów jak również gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Biura Strefy lub placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu Miasta Krakowa.