Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Abonamenty – wymagane dokumenty

  Zdjęcie Abonamenty – wymagane dokumenty

  >> OD 15 MAJA 2023 <<

  OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty, w godz. 10.00–20.00, z wyjątkiem wymienionych dni:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

   

  Abonamenty – szczegółowe informacje pod numerami telefonu 12 616 73 56 lub 12 616 73 58.

   

   

  Abonament postojowy – Procedury

   

  ♦ Przy zakupie abonamentu każdorazowo należy przedstawić oryginały

  dokumentów do wglądu – ich brak uniemożliwi wydanie abonamentu. ♦

   

  Wymagane dokumenty dla poszczególnych rodzajów abonamentów:

  1) ABONAMENT MIESZKAŃCA TYPU „K”

  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel + dowód rejestracyjny pojazdu [należy zwrócić uwagę, aby w przypadku posiadania pojazdu z tytułu własności lub współwłasności, w dowodzie rejestracyjnym zamieszczony był adres zamieszkania właściciela/współwłaściciela (wnioskodawcy) zgodny z adresem zameldowania w sektorze, na który wnioskodawca ubiega się o abonament] + jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwsza strony PIT za rok poprzedni oraz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO – obydwa wydrukowane lub okazane na urządzeniu podatnika w biurze obsługi Klienta; w terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim; akceptowane są następujące zeznania podatkowe: PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39, PIT – 40A, PIT – 19A,  PIT – 16A – informacja o uzyskanych przychodach PIT – 11 nie stanowi dokumentu potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Krakowie,
  • formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
  • zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
  • nośnik statusu Karty Krakowskiej (zapisany na kartach KK, KKM, MKA, ELS, ELD lub w aplikacjach mobilnych mKK, mKKM oraz iMKA) potwierdzającej uprawnienie określone w uchwale nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn. zm.).

  2) ABONAMENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ TYPU „N”

  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę + ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej.

  3) ABONAMENT MIKROPRZEDSIĘBIORCY TYPU „M”

  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę + dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w obszarze płatnego parkowania (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości w przypadku kiedy nie nastąpiło jeszcze ujawnienie w księdze wieczystej wnioskodawcy, umowa najmu, dzierżawy z której wynika prowadzenie działalności pod adresem na który podmiot ubiega się o abonament w danym sektorze) + zaświadczenie z właściwego organu (skarbowego lub ZUS) potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy lub oświadczenie wnioskodawcy.

  4) ABONAMENT ADMINISTRATORA TYPU „A”

  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę + dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości w sektorze w którym wnioskodawca ubiega się o abonament (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości) + oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub jedynego jej właściciela, że osoba wnioskująca o abonament, będąca jednocześnie właścicielem jest administratorem nieruchomości.

  5) ABONAMENT INSTYTUCJI TYPU „I”

  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę.

  6) ABONAMENT OGÓLNODOSTĘPNY TYPU „O”

  Nie są wymagane żadne dokumenty.

  7) ABONAMENT ZASTĘPCZY TYPU „Z”

  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel + dowód rejestracyjny pojazdu zastępczego + dokument wskazujący na utratę możliwości korzystania z pojazdu (np. notatka policji lub innej służby, zgłoszenie do ubezpieczyciela, zaświadczenie od zakładu naprawczego) + umowa poświadczająca posiadanie pojazdu który będzie używany za pojazd zastępowany + oświadczenie wnioskodawcy że pojazd będzie używany jako pojazd zastępczy + zdeponowanie w siedzibie biura Strefy abonamentu zastępowanego (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

   

   

  • WYMIANA ABONAMENTU

  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel + dowód rejestracyjny pojazdu (dodatkowo przy abonamencie typu „K” w przypadku posiadania pojazdu z tytułu własności/współwłasności z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania w sektorze na który wnioskodawca ubiega się o abonament) + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę (nie dotyczy abonamentu typu “K”)  + zwrot druku dotychczasowej karty abonamentowej do biura Strefy (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

   

  • ZWROT ABONAMENTU I OPŁATY ABONAMENTOWEJ

  dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel + zwrot druku abonamentu postojowego (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

   

  UWAGA! Zmiana zasad korzystania z miejsc zastrzeżonych na prawach wyłączności. Sprawdź szczegóły procedury.

   

  OPŁATA SKARBOWA:

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów jak również gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

  Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie biura Strefy Płatnego Parkowania lub placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu Miasta Krakowa.