Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Wymagane dokumenty

Zdjęcie Wymagane dokumenty

OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00

 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu 12 341 85 64 lub 12 341 85 65.

 

 

Abonament postojowy – Procedury

 

♦ Przy zakupie abonamentu każdorazowo należy przedstawić oryginały

dokumentów do wglądu. Ich brak uniemożliwia wydanie abonamentu.

 

Wymagane dokumenty dla poszczególnych rodzajów abonamentów:

1) ABONAMENT MIESZKAŃCA TYPU „K”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu  z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności, współwłasności (w przypadku posiadania pojazdu z tytułu własności/współwłasności z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela (wnioskodawcy) zgodnym z adresem zameldowania w sektorze na który wnioskodawca ubiega się o abonament), umowy leasingu przez leasingobiorcę, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu), umowy najmu długoterminowego z firmą prowadzącą działalność gospodarczą z oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 77.11.Z + w przypadku posiadania umowy leasingu, umowy najmu lub kredytu okazać umowę lub oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wnioskodawcy samochodu służbowego do celów prywatnych i zatrudnienia u tego pracodawcy na umowę o pracę lub umowa z pracodawcą wnioskodawcy, z której wynika fakt zatrudnienia na umowę o pracę oraz powierzenia samochodu służbowego do celów prywatnych + jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwsza strony PIT za rok poprzedni oraz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO – obydwa wydrukowane lub okazane na urządzeniu podatnika w biurze obsługi Klienta. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim,
  • formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
  • zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
  • nośnik statusu Karty Krakowskiej (zapisany na kartach KK, KKM, MKA, ELS, ELD lub w aplikacjach mobilnych mKK, mKKM oraz iMKA) potwierdzającej uprawnienie określone w uchwale nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn. zm.).

2) ABONAMENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ TYPU „N”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę + ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej.

3) ABONAMENT MIKROPRZEDSIĘBIORCY TYPU „M”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę + dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w obszarze płatnego parkowania (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości w przypadku kiedy nie nastąpiło jeszcze ujawnienie w księdze wieczystej wnioskodawcy, umowa najmu, dzierżawy z której wynika prowadzenie działalności pod adresem na który podmiot ubiega się o abonament w danym sektorze) + zaświadczenie z właściwego organu (skarbowego lub ZUS) potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy lub oświadczenie wnioskodawcy.

4) ABONAMENT ADMINISTRATORA TYPU „A”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę + dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości w sektorze w którym wnioskodawca ubiega się o abonament (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości) + oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub jedynego jej właściciela, że osoba wnioskująca o abonament jest administratorem nieruchomości.

5) ABONAMENT INSTYTUCJI TYPU „I”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę.

6) ABONAMENT OGÓLNODOSTĘPNY TYPU „O”

Nie są wymagane żadne dokumenty.

7) ABONAMENT ZASTĘPCZY TYPU „Z”

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu zastępczego + dokument wskazujący na utratę możliwości korzystania z pojazdu (np. notatka policji lub innej służby, zgłoszenie do ubezpieczyciela, zaświadczenie od zakładu naprawczego) + umowa poświadczająca posiadanie pojazdu który będzie używany za pojazd zastępowany + oświadczenie wnioskodawcy że pojazd będzie używany jako pojazd zastępczy + zdeponowanie w siedzibie Biura Strefy abonamentu zastępowanego (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

 

 

  • WYMIANA ABONAMENTU

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu (dodatkowo przy abonamencie typu „K” w przypadku posiadania pojazdu z tytułu własności/współwłasności z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania w sektorze na który wnioskodawca ubiega się o abonament) + w przypadku posiadania umowy leasingu lub kredytu okazać umowę (dodatkowo przy abonamencie typu „K” umowę najmu długoterminowego z firmą prowadzącą działalność gospodarczą z oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem 77.11.Z lub w przypadku użytkowaniu samochodu służbowego oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wnioskodawcy samochodu służbowego do celów prywatnych i zatrudnienia u tego pracodawcy na umowę o pracę lub umowa z pracodawcą z której wynika fakt zatrudnienia na umowę o pracę oraz powierzenia samochodu służbowego do celów prywatnych) + zwrot druku dotychczasowej karty abonamentowej do biura Strefy (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

 

  • ZWROT ABONAMENTU I OPŁATY ABONAMENTOWEJ

dowód osobisty + zwrot druku abonamentu postojowego (dotyczy abonamentu wydanego w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu).

 

 

 

OPŁATA SKARBOWA:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów jak również gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie biura Strefy lub placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu Miasta Krakowa.