Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Najczęściej zadawane pytania

  Zdjęcie Najczęściej zadawane pytania
  I Kiedy i gdzie obowiązują opłaty za postój
  • 1. Kiedy należy wnosić opłaty postojowe?     

   >> OD 15 MAJA 2023 <<

   Opłata za postój pojazdów samochodowych w obszarze płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty, w godz. 10.00-20.00, z wyjątkiem wymienionych dni:

   ·        1 stycznia – Nowy Rok,

   ·        drugi dzień Wielkiej Nocy,

   ·        1 listopada – Wszystkich Świętych,

   ·        24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia,

   ·        25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

   ·        26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

   2. Jak zostałem poinformowany o tym, że znajduję się w Obszarze Płatnego Parkowania?                           

   Na wszystkich ulicach wjazdowych do obszaru płatnego parkowania ustawione są znaki drogowe D-44 (strefa płatnego parkowania). Kierowca mijając ten znak jest informowany, że wjeżdża do obszaru, na którym zobligowany jest przepisami prawa do uiszczenia opłaty za postój. Odwołanie obszaru płatnego parkowania oznakowane jest znakami D-45 (koniec strefy płatnego parkowania).

   3. Czy postój pojazdu na całym obszarze płatnego parkowania podlega opłacie?                                 

   Opłatę pobiera się za postój pojazdu samochodowego w obszarze płatnego parkowania na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach.

  II Opłata dodatkowa
  • 1. Jakie konsekwencje powoduje nieuiszczenie opłaty za postój w obszarze płatnego parkowania?

   W przypadku stwierdzenia braku ważnej opłaty za postój pojazdu w obszarze płatnego parkowania, wystawiane jest zawiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 250 zł, jednak w przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK, w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

   Brak uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od daty zdarzenia skutkuje wszczęciem postępowania upominawczego, a następnie egzekucyjnego.

   2. W jakich przypadkach opłata dodatkowa może zostać anulowana?

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku, wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju.

   3. Po zaparkowaniu pojazdu udałem się w celu zdobycia drobnych, by następnie zakupić bilet w parkomacie, jednakże po powrocie za szybą pojazdu znalazłem zawiadomienie. Czy zawiadomienie zostanie anulowane?

   Anulowanie opłaty dodatkowej może nastąpić w przypadku wniesienia opłaty postojowej w czasie nie przekraczającym 7 minut od czasu zaparkowania pojazdu. W przypadku wniesienia opłaty po upływie tego czasu, okoliczność braku drobnych nie jest podstawą do anulowania zawiadomienia, zwłaszcza przy możliwości wnoszenia opłat w formie alternatywnej tj. za pomocą kart zbliżeniowych typu PayPass, PayWave w parkometrach posiadających tę funkcję lub płatności przez telefon komórkowy.

   4. Otrzymałem zawiadomienie, gdyż przekroczyłem opłacony czas postoju o więcej niż 7 minut. Czy mogę dokonać dopłaty celem uniknięcia opłaty podwyższonej?

   Niestety nie, gdyż obowiązujące przepisy regulujące funkcjonowanie obszaru płatnego parkowania nie dają takiej możliwości – “postój po upływie 7 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie 7 minut od czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty”.

   5. Czy zasadnym jest wystawienie zawiadomienia w czasie kiedy pomiędzy wykupionymi opłatami postojowymi wystąpiła niewielka (kilkuminutowa) przerwa?

   Tak, jeżeli różnica czasu między opłatami wyniosła więcej niż 7 minut.

   6. Zakupiony przeze mnie w parkomacie bilet postojowy zapomniałem umieścić za przednią szybą pojazdu lub umiejscowiłem w sposób niewidoczny dla kontrolera. Co zrobić celem anulowania zawiadomienia?

   Warunkiem zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie w siedzibie biura Strefy oryginału biletu potwierdzającego wniesienie opłaty. Wnoszący reklamację zwolniony jest z obowiązku przedłożenia oryginału bilety parkingowego, gdy opłata była uiszczona w parkomacie, w którym do otrzymania biletu niezbędne jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu.

   7. Z uwagi na okoliczności zmuszony byłem do użycia zakupionego przeze mnie abonamentu postojowego wydanego na konkretny numer rejestracyjny w innym pojeździe, na który następnie zostało wystawione zawiadomienie. Czy można anulować tak wystawione zawiadomienie?

   Niestety nie, gdyż każdy abonament postojowy wydawany jest na określony numer rejestracyjny pojazdu i stanowi dowód wniesienia opłaty postojowej tylko i wyłącznie na ten pojazd.

   8. Jak i gdzie mogę uregulować opłatę dodatkową?

   Opłatę można wnieść w formie przelewu lub wpłaty na indywidualny numer konta bankowego znajdujący się na druku zawiadomienia lub w biurze Strefy przy ul. W. Reymonta 20.

  III Opłaty postojowe
  • 1. Czy bilet postojowy z parkomatu lub opłata wniesiona za pomocą telefonu komórkowego obowiązują na całym obszarze płatnego parkowania?

   Nie. Opłatę wnosi się za postój pojazdu w wybranej podstrefie w wysokości właściwej dla danej podstrefy. Opłata ta może zostać zaliczona na postój pojazdu w podstrefach o niższych stawkach godzinowych. Dotyczy opłat – w parkomatach, jak również zakupionych mobilnie.

   2. Jaki mam czas na przedłużenie opłaty postojowej?

   Przedłużenie opłaty postojowej powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 minut. Przykładowo opłata postojowa ważna do godziny 12.00 powinna być przedłużona najpóźniej o 12.07.

  IV Abonamenty postojowe
  • 1. Czy mogę wykupić abonament postojowy w imieniu kogoś z rodziny lub znajomego, w sytuacji gdy ta osoba nie może stawić się osobiście w biurze Strefy?

   Tak, należy jednak oprócz przedłożenia dokumentów wymaganych dla określonego typu abonamentu przedstawić dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa od takiej osoby wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata ta nie jest pobierana gdy reprezentujemy: osobę niepełnosprawną, małżonka, rodzeństwo, dziecko, wnuka, prawnuka, rodzica, dziadka, pradziadka, babcię, prababcię. Opłatę skarbową uiścimy w biurze Strefy, w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub na jego konto w formie przelewu lub wpłaty.

   2. Czy zakupiony abonament postojowy uprawnia mnie do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu?

   Szczegółową informację nt. podmiotów uprawnionych do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu zawierają znaki drogowe umieszczone przed wjazdem do tej strefy, do których kierujący winien się stosować.

   3. Czy abonamenty można nabyć przez Internet?

   Tak. Abonament można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego – eabonament.zdmk.pl.

  a) Abonament typu "O"
  • 1. Czy osoby pracujące w obszarze płatnego parkowania korzystają ze zniżek przy zakupie abonamentów postojowych?   

   Nie. Osoby zatrudnione na obszarze płatnego parkowania mogą zakupić abonamenty typu „O”.

   2. Czy dostępne są abonamenty typu „O” wyłącznie na jedną wybraną podstrefę?                                 

   Tak. Abonament ogólnodostępny typu “O” można wykupić na wybraną podstrefę.

  b) Abonament postojowy typu: „K”, „N”, „M”
  • 1. Komu należy się zniżkowy abonament postojowy typu „K”?

   Abonament postojowy typu „K” przysługuje osobie fizycznej, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze płatnego parkowania w Krakowie, rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie lub posiadającej status Karty Krakowskiej. W przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności okazującej dowód rejestracyjny pojazdu z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania.

   2. Posiadam kilka samochodów, czy dla każdego z nich mogę wykupić abonament typu „K”?

   Nie, gdyż osoba fizyczna uprawniona jest do posiadania tylko jednego abonamentu typu „K”.

   3. Wynajmuję lub jestem właścicielem mieszkania w obszarze płatnego parkowania, czy mogę wykupić abonament typu „K”?

   Nie, gdyż jednym z warunków koniecznych do nabycia abonamentu typu „K” jest zameldowanie (stałe lub czasowe) na obszarze płatnego parkowania.

   4. Gdzie mogę parkować na abonamencie typu „K”?

   Wyłącznie w sektorze miejsca zameldowania na który został wykupiony abonament.

   5. Użytkuję samochód służbowy czy mogę wykupić abonament typu „K”?

   Tak, wszystkie wymogi do uzyskania tego typu abonamentu określa szczegółowo procedura dostępna w zakładce „Abonamenty – Wymagane dokumenty”.

   6. Czy każda osoba niepełnosprawna może nabyć abonament typu „N”?

   Nie, gdyż taki abonament co do zasady przysługuje osobie niepełnosprawnej posiadającej ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego wyłącznie dla jednego pojazdu posiadanego na podstawie jednego z tytułów: własności, współwłasności, umowy leasingu przez leasingobiorcę lub kredytu.

   7. Gdzie mogę parkować posiadając abonament postojowy typu „N”?

   Abonament postojowy typu „N” stanowi dowód wniesienia opłaty za postój na całym obszarze płatnego parkowania w Krakowie.

   8. Komu przysługuje abonament typu „M”?

   Abonament typu „M” przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów: własności, współwłasności, umowy leasingu przez leasingobiorcę lub kredytu mającej siedzibę lub prowadzącej działalność gospodarczą w obszarze płatnego parkowania w Krakowie (co udokumentuje tytułem prawnym do lokalu), której wysokość przychodu (obrotów) za poprzedni rok podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła 150 000 euro, zatrudniająca średniorocznie mniej niż 10 osób.

   9. Gdzie mogę parkować na abonamencie typu „M”?

   Wyłącznie w sektorze siedziby firmy lub wykonywanej działalności gospodarczej, na którą został wykupiony abonament.

   10. Jakich dokumentów potrzebuję chcąc nabyć abonament postojowy?

   Abonament postojowy typu „K”:

   • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel,
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • okazanie jednego z poniższych dokumentów:
    • pierwsza strona PIT za rok poprzedni oraz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO – obydwa wydrukowane lub okazane na urządzeniu podatnika w biurze obsługi Klienta; w terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim,
    • nośnik statusu Karty Krakowskiej (zapisany na kartach KK, KKM, MKA, ELS, ELD lub w aplikacjach mobilnych mKK, mKKM oraz iMKA) potwierdzającą uprawnienie określone w uchwale nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn. zm.),
    • formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
    • zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

   Abonament postojowy typu „N”:

   • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel,
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • karta parkingowa osoby niepełnosprawnej,
   • dodatkowo gdy osoba niepełnosprawna nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu lub kredytu.

   Abonament postojowy typu „M”:

   • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub dokument okazany za pomocą usługi mTożsamość w aplikacji mObywatel,
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w obszarze płatnego parkowania (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, umowa najmu, dzierżawy),
   • zaświadczenie z właściwego organu (skarbowego lub ZUS) potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy lub oświadczenie wnioskodawcy,
   • dodatkowo w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu lub kredytu.
  c) Abonament zastępczy typu „Z”
  • 1. Co powinienem zrobić gdy pojazd na który został wykupiony abonament uległ uszkodzeniu lub wypadkowi, a w zamian otrzymałem do użytkowania inny pojazd?

   W takiej sytuacji można otrzymać na czas naprawy samochodu abonament na pojazd zastępczy.
   Należy wówczas w siedzibie biura Strefy dokonać poniższych czynności:

   • zdeponować dotychczasowy abonament jeżeli wydany był w formie druku umieszczanego za przednią szybą pojazdu,
   • udokumentować fakt wypadku/uszkodzenia pojazdu (np. zaświadczenie od zakładu naprawczego, zgłoszenie do ubezpieczyciela),
   • przedłożyć umowę poświadczającą posiadanie pojazdu, który będzie używany jako pojazd zastępczy wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu zastępczego.
  d) Zakup abonamentu przez Internet
  • 1. Jak kupić abonament przez Internet?

   Zakup abonamentu możliwy jest po zalogowaniu się do sklepu internetowego pod adresem: eabonament.zdmk.pl oraz zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet.

   2. Jak długo trwa wydanie abonamentu internetowego?

   Z uwagi na czas potrzebny na weryfikację wniosku oraz dokonanie przelewu bankowego:

   – pierwszy dzień obowiązywania abonamentu typu „O” to najwcześniej czwarty dzień roboczy od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym, w przypadku dokonania płatności przez Blue Media zakup abonamentu typu „O” może nastąpić tego samego dnia (szczegóły w regulaminie).

   – pierwszy dzień obowiązywania abonamentu typu „K”, „N”, „I”, „M”, „A”, to najwcześniej siódmy dzień roboczy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

   3. Czy otrzymam potwierdzenie zakupu abonamentu?

   Potwierdzenie zakupu abonamentu postojowego będzie do pobrania po zalogowaniu się do esklepu w zakładce Moje zamówienia.

   4. Czy otrzymam identyfikator na przednią szybę?

   Dla abonamentów wydanych za pośrednictwem sieci Internet nie są wydawane identyfikatory do umieszczenia za przednią szybą pojazdu.

   5. Czy w sklepie dokonam wszystkich czynności takich jak w biurze?

   Nie, poprzez esklep nie będzie możliwe:

   • dokonanie wymiany abonamentu,
   • dokonanie zwrotu abonamentu,
   • wydanie abonamentu zastępczego,
   • wydanie abonamentu typu „N” dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
  V Miejsce postojowe na wyłączność
  • 1. Czy można w obszarze płatnego parkowania wykupić stanowisko postojowe na wyłączność (dla siebie lub swoich klientów)?

   Tak, podmioty posiadające siedzibę lub wydzieloną jednostkę organizacyjną w obszarze płatnego parkowania mogą nabyć takie miejsce w celu korzystania na prawach wyłączności. Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko jest uzależniona od obszaru w którym zlokalizowana jest „koperta” i wynosi odpowiednio dla podstrefy A: 1500 zł/m-c, B: 1400 zł/m-c, C: 1300/m-c. Opłata za każde kolejne stanowisko dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.  Szczegółowe warunki uzyskania takiego miejsca postojowego (w tym wymagane do przedłożenia dokumenty) określa procedura ZDMK-54.

  VI Osoby niepełnosprawne
  • 1. Korzystam z karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. Gdzie mogę parkować w obszarze płatnego parkowania bez wnoszenia opłat za postój?

   Osoba niepełnosprawna uprawniona jest do bezpłatnego postoju w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób tzw. „kopertach” wyłącznie pod warunkiem wyłożenia za przednią szybą pojazdu oryginału karty parkingowej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. Tym samym nieumieszczenie oryginału karty parkingowej za szybą pojazdu lub jej niewłaściwe wyłożenie będzie skutkować wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kwocie 250 zł oraz brakiem możliwości anulowania takiego zawiadomienia pomimo okazania jej oryginału na etapie reklamacji. W przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK, w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

   Dodatkowo informujemy, że w przypadku braku wolnych, wyżej wymienionych miejsc, posiadacze karty parkingowej parkując na innych miejscach postojowych w obszarze płatnego parkowania zobowiązani są uiszczać opłaty za postój na warunkach ogólnych. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do nabycia zniżkowego abonamentu postojowego typu „N” przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do otrzymania tego typu abonamentu (sprawdź abonament postojowy typu „N”).

   2. Czy posiadając już jeden abonament postojowy typu “N”, mogę wykupić kolejny taki abonament na inny pojazd?

   Nie, gdyż osoba niepełnosprawna może otrzymać tylko jeden abonament postojowy typu “N”.

  VII Windykacja należności z tytułu nieuregulowanej opłaty dodatkowej
  • 1. Po jakim okresie zawiadomienie ulega przedawnieniu?

   Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ze zm. (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 320) obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona. W przypadku prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz skutecznego zastosowania środka egzekucyjnego może dojść do przerwania biegu przedawnienia, co będzie skutkować możliwością dochodzenia przez organ zobowiązania przez kolejne pięć lat.

   2. Co powinienem zrobić gdy przesłane do mnie upomnienie zawiera zdarzenia dotyczące okresu kiedy nie byłem już właścicielem pojazdu?

   W takim przypadku należy przedłożyć do tutejszej jednostki oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego. W przypadku złożenia kserokopii dokumentu należy do niego dołączyć oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, że dane zawarte w kserokopii dokumentu są zgodne z prawdą
   i stanem faktycznym.

   3. Jestem właścicielem pojazdu, do którego skierowano upomnienie. Nie jestem jednak w stanie ustalić kto wówczas korzystał z pojazdu? Czy zatem będę zwolniony z obowiązku zapłaty?

   Niestety nie. W przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w OPP, obowiązek jej uiszczenia obciąża co do zasady właściciela pojazdu. Właściciel jest bowiem na ogół korzystającym z drogi, chyba że w sposób wiarygodny dla wierzyciela udowodni, że pojazd użyczył innej osobie.

   4. Dlaczego upomnienie zostało przesłane wyłącznie do mnie skoro pojazd posiada dwóch właścicieli?

   Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego właściciele pojazdu (rzeczy) ponoszą odpowiedzialność solidarną. Nie ma więc znaczenia, do którego właściciela – w przypadku wystąpienia kilku – wierzyciel skieruje upomnienie. Oznacza to możliwość skierowania upomnienia do któregokolwiek z nich.

   Osoba, do której zostało skierowane upomnienie może zawsze zwrócić się z roszczeniem regresowym przeciwko pozostałym współwłaścicielom, na zasadach prawa cywilnego.

   5. Otrzymałem upomnienie o nieuregulowaniu opłaty dodatkowej, tymczasem w dniu zdarzenia na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką nie było żadnej informacji o wystawionym zawiadomieniu. Skąd zatem mogłem o tym wiedzieć?

   W sytuacji nieuregulowania opłaty za postój w OPP, obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej powstaje wprost z mocy prawa i brak jest obowiązku doręczania zawiadomienia korzystającemu z pojazdu na obszarze płatnego parkowania.

   Zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, w sposób zwyczajowo przyjęty umieszczane jest na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką. Zawiadomienie stanowi oświadczenie osoby kontrolującej obszar płatnego parkowania, iż przedmiotowy pojazd w dacie i godzinie jego sporządzenia był zaparkowany we wskazanym miejscu bez wniesienia opłaty, wynikającej z przepisów prawa.

   6. Dlaczego na upomnieniu doliczone są dodatkowe koszty?

   Koszty upomnienia, widniejące na upomnieniu, wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2015, poz. 1526). Zgodnie bowiem z zapisem z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 2505 ze zm.): ,,Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i […] są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. […]”.

   7. Co się stanie jeśli nie zareaguję na upomnienie i go nie opłacę?

   Nieuregulowanie należności określonej w upomnieniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia skutkować będzie wystawieniem tytułu wykonawczego, a sprawa skierowana zostanie na drogę egzekucji administracyjnej. Należności wykazane w upomnieniu zostaną przymusowo ściągnięte przez organ egzekucyjny.

   Skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej związane jest jeszcze z powstaniem oraz koniecznością zapłaty dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

  VIII Parkomaty
  • 1. Czy muszę zapłacić za postój jeżeli parkomat nie działa?

   Tak. W przypadku gdy parkomat nie działa, opłatę za postój należy wnieść w najbliższym, czynnym urządzeniu. Prosimy również o zgłoszenie takiego faktu na numer telefonu znajdujący się na parkomacie.

   2. Zapłaciłem za postój, ale parkomat nie wydał biletu. Co należy zrobić?

   Kiedy parkomat nie wydrukował biletu lub w inny sposób działanie urządzenia jest niepoprawne, należy dokonać zgłoszenia na numer telefonu umieszczony na parkomacie.

   3. Co w sytuacji gdy dokonałem telefonicznego zgłoszenia o niewydaniu biletu przez parkomat, a mimo tego zostało wystawione zawiadomienie?

   Należy wówczas wnieść reklamację od wystawionego zawiadomienia powołując się na dokonane zgłoszenie – którego prawdziwość zostanie zweryfikowana, w toku postępowania wyjaśniającego.

   4. Dlaczego parkomat nie przyjmuje niektórych monet?

   Monety uszkodzone, zniszczone lub zanieczyszczone charakteryzują się znacznymi odchyleniami wagowo-wymiarowymi od parametrów przyjętych jako nominalne, stąd mogą być nieakceptowane przez urządzenie. Powinno się wówczas użyć monet wolnych od wad (akceptowanych przez parkomat) lub skorzystać z pozostałych dostępnych form płatności.

  IX Zwolnienia z opłat w obszarze płatnego parkowania
  • 1. Jestem posiadaczem motocykla. Czy za postój w obszarze płatnego parkowania winienem wnosić opłaty?

   Nie, gdyż za postój motocykli w obszarze płatnego parkowania ustalono zerową stawkę opłat.

   2. Czy jako taksówkarz jestem zwolniony z ponoszenia opłat w obszarze płatnego parkowania?

   Taksówki zwolnione są z opłat za postój w obszarze płatnego parkowania wyłącznie w ramach wyznaczonych dla taksówek miejsc do postoju. Poza tymi miejscami dla taksówek obowiązują zasady takie same jak dla innych pojazdów, czyli obowiązek wnoszenia opłat w obszarze płatnego parkowania na warunkach ogólnych.

   3. Czy kurierzy lub dostawcy towaru w ramach wykonywanych czynności na czas załadunku i wyładunku towaru zwolnieni są z opłat w obszarze płatnego parkowania?

   Nie są zwolnieni z opłat w obszarze płatnego parkowania, również w sytuacji gdy postój odbywa się na miejscach do tego wyznaczonych znakiem z tabliczką “wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia na czas za- i wyładunku”. Minimalna opłata to 2 zł.