Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (od Jesionowej do Robla)

Trwa przebudowa ul. Królowej Jadwigi od Jesionowej do Robla. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone w sobotę, 15 października 2022 r.

Zdjęcie Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (od Jesionowej do Robla)

W ramach inwestycji ul. Królowej Jadwigi zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zadanie obejmie przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy sanitarnych, sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. Wybudowana zostanie kanalizacja opadowa wraz z przykanalikami i studzienkami wodościekowymi. Realizowane będą też roboty na sieci: energetycznej, teletechnicznej i gazowej. Powstaną obustronne chodniki, oświetlenie oraz nowa nawierzchnia. Zyskają ją również wloty ul. Królowej Jadwigi: 28 Lipca 1943, Podłącze, Korbutowej, Koło Strzelnicy, Pod Sikornikiem, Czeremchowej.

Prace potrwają do maja przyszłego roku.

 

W tym miejscu aktualizujemy postępy prac na budowie oraz harmonogramy – bądź na bieżąco!


Aktualizacja 5 grudnia 2022 r.

Od wtorku, 6 grudnia, na ul. Na Błonie – na odcinku od Hamernia do budynku nr 41 na ul. Na Błonie – obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy – do końca przebudowy Królowej Jadwigi. To rozwiązanie to wynik/kompromis spotkania w terenie z mieszkańcami Dzielnicy VI i VII, w kontekście dwukierunkowej ulicy.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od studni S2istn. (budynek 209) do ul. Podłącze – czyli na długości 50 mb (całościowo wykonano
440 mb), obecnie trwają prace na skrzyżowaniu z ul. Podłącze, po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu prace będą postępować w kierunku ul. Jesionowej,

– kontynuowano prace na sieci gazowej – głównie prowadzono prace w  rejonie budynku 201 i 203,

– kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej z rury GRP, ułożono ok. 30 mb rur fi 1400 na długości ul. Korbutowej oraz ok. 80 mb rur fi 1200 wzdłuż ul. Królowej Jadwigi od studni D18 do D19 (okolice posesji nr 193),

– zrealizowano odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego od posesji 242 do ul. 28 Lipca 1943, wykonano odcinek długości 30 mb (narastająco 440 mb),

– prowadzono rozbiórkę ogrodzeń parkingu – okolice “BACÓWKI”,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,

– kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych – głównie ul. Podłącze i okolice posesji 201 i 203,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac – wykonywano ciągi piesze.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– w czwartek, 8 grudnia br. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. 28 Lipca 1943: na odcinku od ul. Podłącze do Jesionowej w ciągu dnia – ruch wahadłowy, kierowany ręcznie (nocami ruch udrożniony) – taka organizacja ok. miesiąc.

– kanalizacja sanitarna, kontynuacja prac na skrzyżowaniu z ul. Podłącze, prace przygotowawcze do wykonania kanalizacji sanitarnej na
odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,

– sieć wodociągowa, badania i próby wykonanego odcinka, prace przygotowawcze do przepięcia wodociągu oraz wykonania przyłączy  wodociągowych,

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej, roboty w ul. Korbutowej oraz na odcinku od budynku 193 do ul. Czeremchowej,

– rozbiórka istniejących ogrodzeń – posesja 209 i 211 – prace po uzgodnieniu z właścicielami posesji,

– prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,

– prace na sieci gazowej – wykonanie przepięć,

– kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

 

Aktualizacja 28 listopada 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od studni SA7 do S2istn. (budynek 209) – czyli na długości 45 mb (całościowo wykonano 390 mb), obecnie trwają prace przy budynku 209 i będą postępować w kierunku ul. Podłącze,

  – kontynuowano prace na sieci gazowej – wykonano 4 przejścia poprzeczne przez ul. Królowej Jadwigi w okolicach budynków 195 oraz 201,
  – kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej fi 500 rury GRP od studni D33 do D32 (wjazd do Strzelnicy) – wykonano odcinek 15 mb, dodatkowo wykonano odcinek kanalizacji DN 1400 od wjazdu do Strzelnicy w kierunku ul. Korbutowej – wykonano około 62 mb,
  – prowadzono rozbiórkę ogrodzeń, budynek 193 i 193a oraz 215,
  – prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
  – kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych – głównie przejście przez ul. Korbutowej,
  – na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac – wykonywano ciągi piesze.
Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:
  – kanalizacja sanitarna – kontynuacja prac od budynku 209 do ul. Podłącze,
  – sieć wodociągowa – kontynuacja prac od budynku 244 w kierunku ul. 28 Lipca 1943,
  – kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej – prace w ul. Korbutowej oraz na odcinku od ul. Korbutowej w kierunku budynku 195,
  – rozbiórka istniejących ogrodzeń – po uzgodnieniu z właścicielem – planowane prace na terenie parkingu przy “Bacówce”,
  – prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,
  – prace na sieci gazowej – wykonanie przepięcia sieci na skrzyżowaniu ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi oraz wykonanie kolejnych przejść poprzecznych w ul. Królowej Jadwigi,
  – kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 21 listopada 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od studni SA5 do SA7 (budynek 205) – czyli na długości 80 mb (całościowo wykonano 345 mb), trwają prace przy budynku 205 i będą postępować w kierunku ul. Podłącze,

– odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego na dwóch frontach od ul. Koło Strzelnicy w kierunku ul. Czeremchowej oraz od okolic budynku nr 242 w kierunku ul. 28 Lipca 1943, wykonano około 100 mb (całkowicie 410 mb),

– kontynuowano prace na sieci gazowej – skrzyżowanie ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi – zakończono prace, trwają badania odbiorowe,

– rozpoczęto prace na sieci kanalizacji deszczowej fi 500 rury GRP od studni D34 do D33 (wjazd do Strzelnicy), wykonano odcinek 45 mb,

– prowadzono rozbiórkę ogrodzeń, budynek 191 przychodnia,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,

– kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac – wykonywano ciągi piesze,

– prowadzono prace badawcze archeologiczne na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej, 16 listopada zakończono badania stanowiska i powrócono do formy nadzorowania archeologicznego prac budowlanych.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kanalizacja sanitarna – kontynuacja prac od budynku 205 do ul. Podłącze,

– sieć wodociągowa – kontynuacja prac od budynku 242 w kierunku ul. 28 Lipca 1943 oraz w okolicy ul. Czeremchowej,

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej,

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej – odcinek od wjazdu do Strzelnicy do ul. Korbutowej, w związku z powyższym opisany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu, dojazd będzie możliwy od centrum jak i od Balic, bez możliwości przejazdu przez zamknięty odcinek, dojazd do MUFO i ORTOPEDICUM jedynie od strony centrum miasta – zachowany przejazd pojazdów uprzywilejowanych,

– rozbiórka istniejących ogrodzeń – po uzgodnieniu z właścicielem,

– prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,

– prace na sieci gazowej (przejścia pod ul.Królowej Jadwigi) oraz od ul. Czeremchowej do budynku 201,

– kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 14 listopada 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od ul. Czeremchowej do studni  SA5 – czyli na długości 65mb (całościowo wykonano 265mb). Obecnie trwają prace w kierunku przychodni “Pabimed”,

– odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego na dwóch frontach (wzdłuż ogrodzenia Strzelnicy) w kierunku ul. Koło Strzelnicy oraz od okolic budynku nr 240 w kierunku 242 – wykonano około 100 mb, (całkowicie 310 mb),

– kontynuowano prace dotyczące sieci gazowej w ul. Podłącze – obecnie wykonawca oczekuje na zgodę gestora sieci na wykonanie przepięcia,

– pod nadzorem archeologicznym wznowiono prace na sieci gazowej na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej, ze względu na specyfikę tych prac są one mocno spowolnione,

– prowadzono rozbiórkę ogrodzeń, budynek nr 203 przychodnia “Pabimed”,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi, kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywano ciągi piesze,

– prowadzono prace badawcze archeologiczne na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej – badany teren stanowi już obszar cmentarny.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kanalizacja sanitarna – kontynuacja prac od studni SA5 w kierunku budynku nr 201, a następnie 203,

– sieć wodociągowa – kontynuacja prac od budynku nr 240 w kierunku budynku nr 246 oraz od ul. Koło Strzelnicy w kierunku ul. Czeremchowej – strona “Aviteks”,

– rozpoczęcie prac na sieci kanalizacji deszczowej – odcinek od ul. Robla do ul. Korbutowej – w związku z powyższym odcinek zostanie zamknięty dla ruchu, dojazd będzie możliwy od centrum jak i od Balic, bez możliwości przejazdu przez zamknięty odcinek, dojazd do MUFO i ORTOPEDICUM jedynie od strony centrum miasta, zachowany przejazd pojazdów uprzywilejowanych,

– rozbiórka istniejących ogrodzeń – po uzgodnieniu z właścicielem,

– prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,

– prace na sieci gazowej (przejścia pod ul. Korbutowej oraz ul. Królowej Jadwigi) – prace pod pełnym nadzorem archeologów,

– prowadzenie prac archeologicznych na skrzyżowaniu ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi – badanie obszaru cmentarnego,

– kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 7 listopada 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

 • fragment kanalizacji sanitarnej od ul. Korbutowej w kierunku ul.  Czeremchowej – wykonano długość 50 mb (łącznie około 200mb) średnicy fi 400 – obecnie trwają prace na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Czeremchową – prace będą postępować w kierunku budynku nr 201,
 • fragment sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego na odcinku 80mb (obecnie trwają prace przy budynku nr 240 i postępują w kierunku budynku 246) oraz na wysokości “Strzelnicy” i postępują w kierunku ul. Koło Strzelnicy,
 • prowadzono prace dotyczące wykonania tymczasowych ciągów pieszych oraz zabezpieczenia istniejącego drzewostanu,
 • kontynuowano prace dotyczące rozbiórki istniejących ogrodzeń,
 • kontynuowano prace dotyczące wykonania sieci gazociągowej w ul. Podłącze,
 • rozpoczęto prace dotyczące wykonania gazociągu i wodociągu na skrzyżowaniu z ul. Korbutowej – prace zostały wstrzymane ze względu na odkrycie obiektu archeologicznego,
 • kontynuowano prace dotyczące przebudowy sieci napowietrznych elektroenergetycznych oraz sieci teletechnicznej, od ul. Robla do ul. Korbutowej.

Tygodniowy harmonogram prac:

Kontynuowane będą prace w zakresie kanalizacji sanitarnej (od ul. Czeremchowej do budynku nr 201), sieci wodociągowej (od budynku nr 240 w kierunku budynku nr 246 oraz wzdłuż ogrodzenia “Strzelnicy”), rozbiórki istniejących ogrodzeń. Prowadzone będą prace rozbiórkowe nawierzchni oraz na sieci gazowej (przejścia pod ul. Królowej Jadwigi). Realizowane będą prace archeologiczne na skrzyżowaniu ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi. Kontynuowane będą roboty dotyczące przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 31 października 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

 • fragment kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Ludmiły Korbutowej w kierunku  ul. Czeremchowej – obecnie trwają prace przy ul. Czeremchowej i postępują w kierunku ul. 28 Lipca 1943,
 • odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego (obecnie prace trwają przy ul. Pod Sulnikiem w kierunku ul. Czeremchowej) – łącznie wykonano około 130mb,
 • zakończono prace dotyczące wycinki drzew,
 • prowadzono prace dotyczące wykonania tymczasowych ciągów pieszych oraz  zabezpieczenia istniejącego drzewostanu,
 • rozpoczęto prace dotyczące rozbiórki istniejących ogrodzeń.
 • zabudowano odcinek gazociągu w ul. Podłącze długości około 90mb,
 • rozpoczęto prace dotyczące przebudowy napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

Tygodniowy harmonogram prac:

Kontynuowane będą prace w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, rozbiórki istniejących ogrodzeń. Prowadzone będą prace rozbiórkowe nawierzchni. Rozpoczną się prace na sieci gazowej i wodociągowej na skrzyżowaniu Korbutowej z Królowej Jadwigi. Kontynuowane będą prace dotyczące przebudowy napowietrznych sieci energetycznych.

Ze względu na intensyfikację prac na skrzyżowaniu Korbutowej i Królowej Jadwigi mogą powstawać utrudnienia w ruchu w tym miejscu (możliwy brak przejezdności). Dojazd będzie zapewniony z obu stron, nieprzejezdna będzie tarcza skrzyżowania.

Aktualizacja 25 października 2022 r. 

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

 • fragment kanalizacji sanitarnej od ul. Robla do ul. Korbutowej (od studni SD3 w kierunku studni S1 ist.),
 • odcinek sieci wodociągowej (okolice posesji przy ul. Królowej Jadwigi 238),
 • wycinka drzew i krzewów (około 80%),
 • prace rozbiórkowe.

Tygodniowy harmonogram prac:

Kontynuowane będą prace w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wycinki zieleni kolidującej z inwestycją. Realizowane będą też prace rozbiórkowe, rozpoczną się roboty na sieci gazowej w ul. Podłącze. Wystartują prace dotyczące sieci elektrycznej i teletechnicznej.

Aktualizacja 18 października 2022 r. – tygodniowy harmonogram prac:

Od poniedziałku, 17.10.2022, realizowane są prace związane z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej oraz prace przygotowawcze do uruchomienia kolejnych branż – m.in. wodociągowej i gazowej.

W środę, 19.10.2022, planowane jest rozpoczęcie prac na sieci wodociągowej w pobliży skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943 r.

Od czwartku 20.10.2022 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wycinką zieleni.

W poniedziałek, 24.10.2022 ruszą prace dotyczące przebudowy sieci tt i eN.

W następnym tygodniu planowane jest również rozpoczęcie prac na sieci gazowej. W ramach przebudowy sieci gazowej rozpoczną się więc roboty ziemne pod budowę nowego gazociągu. Likwidowane będą także istniejące gazociągi.

Termin rozpoczęcia tych prac jest obecnie uzgadniany z Polską Spółką Gazownictwa.

Aktualizacja 14 października 2022 r. – od jutra, 15 października na ul. Królowej Jadwigi:

 • zamknięty zostanie odcinek od Robla do 28 Lipca 1943 (dojazd do posesji zachowany),
 • na odcinku od Jesionowej do 28 Lipca 1943 zostanie wprowadzony ruch wahadłowy (w trakcie prac bitumicznych odcinek będzie zamknięty – szczegóły w osobnym komunikacie w późniejszym terminie),
 • ruch jednokierunkowy na: ul. Na Błonie (od ul. Hamernia do ul. Zarzecze); ul. Borowego; ul. Pększyca-Grudzińskiego; ul. Wyrwy-Furgalskiego (w stronę ul. Królowej Jadwigi).

Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

 

DRUKUJ
POBIERZ