Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (od Jesionowej do Robla)

Trwa przebudowa ul. Królowej Jadwigi od Jesionowej do Robla. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone w sobotę, 15 października 2022 r.

Zdjęcie Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (od Jesionowej do Robla)

W ramach inwestycji ul. Królowej Jadwigi zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zadanie obejmie przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy sanitarnych, sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. Wybudowana zostanie kanalizacja opadowa wraz z przykanalikami i studzienkami wodościekowymi. Realizowane będą też roboty na sieci: energetycznej, teletechnicznej i gazowej. Powstaną obustronne chodniki, oświetlenie oraz nowa nawierzchnia. Zyskają ją również wloty ul. Królowej Jadwigi: 28 Lipca 1943, Podłącze, Korbutowej, Koło Strzelnicy, Pod Sikornikiem, Czeremchowej.

Prace potrwają do końca maja 2023 r.

 

W tym miejscu aktualizujemy postępy prac na budowie oraz harmonogramy – bądź na bieżąco!


Aktualizacja 22 maja 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych,
– wykonano 150 m² podbudów pod chodniki, zjazdy, parkingi,
– wykonano 150 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach,
– prowadzono prace związane z odtworzeniami nawierzchni na terenach prywatnych, dowiązania,
– prowadzono prace porządkowe,
– prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej,
– realizowano prace związane z czyszczeniem studni i włazów kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
– prowadzono prace związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej,
– prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń,
– prowadzono prace związane z montażem oznakowania poziomego i pionowego,
– prowadzono prace związane z wykonaniem terenów zielonych, obsiew trawą.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac brukarskich, nawierzchni ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych i zjazdów,
– kontynuacja prac związanych z wykonaniem stałej organizacji ruchu,
– rozpoczęcie prac związanych z malowaniem poziomym,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń,
– prace porządkowe,
– kontynuacja prac porządkowych na kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
– dowiązania elementów brukarskich do istniejącego zagospodarowania terenów prywatnych,
– kontynuacja prac związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej,
– wykonanie terenów zielonych.

 

Aktualizacja 15 maja 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 100 mb obrzeża – prace zakończono,
– wykonano 250 m² podbudów pod chodniki, zjazdy, parkingi,
– wykonano 250 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach,
– zakończono prace związane z wykonaniem podbudowy bitumicznej,
– zakończono prace związane z wykonaniem warstwy wiążącej,
– wykonano warstwę ścieralną na ciągu głównym ul. Królowej Jadwigi oraz na tarczy skrzyżowania z ul. Korbutową, ul. Pod Sulnikiem, ul. Koło Strzelnicy,
– wykonywano odtworzenia nawierzchni na terenach prywatnych,
– prowadzono prace porządkowe,
– prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej,
– prowadzono prace związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej – montaż pętli indukcyjnych oraz wysięgników,
– zamontowano słupy oświetleniowe w zakresie doświetleń przejść dla pieszych,
– prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń,
– prowadzono prace związane z montażem oznakowania poziomego i pionowego.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac brukarskich, nawierzchnia ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych i zjazdów,
– zakończenie prac związanych z asfaltowaniem ul. 28 Lipca 1943, ul. Podłącze oraz ul. Czeremchowej,
– kontynuacja prac związanych z wykonaniem stałej organizacji ruchu,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń,
– prace porządkowe,
– dowiązania elementów brukarskich do istniejącego zagospodarowania terenów prywatnych,
– kontynuacja prac związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej.

Aktualizacja 9 maja 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 250 mb krawężnika kamiennego – prace zakończono,
– wykonano 250 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 300 m² podbudów pod chodniki, zjazdy,
– wykonano 300 m² kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
– wykonano nawierzchnie betonowe zatoki autobusowej,
– zakończono prace związane z wykonaniem drenaży,
– wykonywano odtworzenia nawierzchni na terenach prywatnych,
– prowadzono prace porządkowe, humusowanie terenów zielonych,
– prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej,
– wykonano przełączenia na sieci tt – prace zakończono,
– prowadzono prace związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej,
– prowadzono prace związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne,
– zamontowano latarnie oświetlenia ulicznego – prace zakończono,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujących z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac brukarskich, nawierzchnia ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych i zjazdów,
– wykonanie mas bitumicznych na odcinku od ul. Robla do ul. Pod Sulnikiem,
we wtorek, 9 maja 2023 r. – planowane wykonanie nawierzchni bitumicznych na tarczy skrzyżowania ul. 28 Lipca 1943 z ul. Królowej Jadwigi
w dniach 11-12 maja 2023 r. (czwartek-piątek) – planowane wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Królowej Jadwigi,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń,
– prace porządkowe,
– dowiązania elementów brukarskich do istniejącego zagospodarowania terenów prywatnych,
– wykonanie elementów sygnalizacji świetlnej.

Aktualizacja 24 kwietnia 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 200 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 7 600 m²), wykonano 200 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa – zakończono prace na tarczy skrzyżowania ul. 28 Lipca 1943 z ul. Królowej Jadwigi,
– wykonano 200 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 200 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 250 m² podbudów pod chodniki, zjazdy,
– wykonano 250 m² kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
– wykonano montaż przepompowni w ul. Podłącze,
– wykonywano odtworzenia nawierzchni na terenach prywatnych,
– prowadzono prace porządkowe, humusowanie terenów zielonych na ul. Podłącze,
– prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej,
– wykonano przełączenia na sieci tt,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń,
– wykonano oświetlenie w zakresie 81%,
– wykonano prace na sieci teletechnicznej 93%.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja korytowania w rejonie ul. Robla – planowane zakończenie całości korytowania 24.04.2023 r.,
– kontynuacja prac brukarskich,
– kontynuacja prac na oświetleniu ulicznym, zabudowa lamp,
– kontynuacja prac na sieci tt, przełączenia sieci tt,
– profilowanie jezdni pod warstwy bitumiczne,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń,
– prace porządkowe,
– dowiązania elementów brukarskich do istniejącego zagospodarowania terenów prywatnych.

Aktualizacja 17 kwietnia 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 300 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 7400 m²), wykonano 300 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano 150 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 150 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 100 m² podbudów pod chodniki, zjazdy,
– wykonano 100 m² kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
– wykonywano odtworzenia nawierzchni na terenach prywatnych,
– wykonano konstrukcję betonową zatoki autobusowej przy posesji 203,
– wykonano warstwę wiążącą na ciągu głównym 3 400 m²,
– prowadzono prace porządkowe, humusowanie terenów zielonych na ul. Podłącze,
– prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej,
– wykonano przełączenia na sieci tt,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac brukarskich,
– kontynuacja prac na oświetleniu ulicznym,
– kontynuacja prac na sieci tt i eN, przełączenia sieci tt,
– kontynuacja prac dotyczących konstrukcji drogowej w ul. 28 Lipca 1943,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego,
– prace porządkowe,
– montaż przepompowni w ul. Podłącze.

Aktualizacja 11 kwietnia 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 600 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 7100 m²), wykonano 600 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano 200 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 200 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 200 m² podbudów pod chodniki, zjazdy,
– wykonano 200 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach,
– wykonywano odtworzenia nawierzchni na terenach prywatnych,
– wykonano podbudowy z kruszywa 0/31,5 3800 m²,
– wykonano podbudowę bitumiczną na ciągu głównym oraz ul. Podłącze 3 – 400 m²,
– wykonano warstwę wiążąca w ul. Podłącze – 450m ²,
– prowadzono prace porządkowe, humusowanie terenów zielonych na ul. Podłącze,
– prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej,
– wykonano przełączenia na sieci tt,
– kontynuowano prowadzenie nadzoru archeologicznego,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac bitumicznych, warstwy wiążącej na ciągu głównym ul. Królowej Jadwigi,
– kontynuacja prac brukarskich na odcinku od posesji nr 240 do 246,
– kontynuacja prac brukarskich na odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,
– kontynuacja prac dotyczących konstrukcji drogowej na odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,
– wykonanie przełączeń sieci tt,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego.

Aktualizacja 3 kwietnia 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 700 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 6500 m²),
– wykonano 700 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano 200 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 200 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 250 m² podbudów pod chodniki i zjazdy,
– wykonano 250 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach,
– wykonywano odtworzenia nawierzchni na terenach prywatnych,
– prowadzono prace porządkowe, humusowanie terenów zielonych,
– prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej,
– prowadzono prace dotyczące profilowania podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne,
– wykonano przełączenia na sieci en i tt,
– kontynuowano prowadzenie nadzoru archeologicznego,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac brukarskich na odcinku od posesji 207 do 213,
– kontynuacja prac brukarskich na ul. 28 Lipca 1943 oraz na odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,
– kontynuacja prac dotyczących konstrukcji drogowej na odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,
rozpoczęcie prac bitumicznych na odcinku od ul. Pod Sulnikiem do ul. Podłącze (wykonanie prac uzależnione od warunków pogodowych),
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego,
– kontynuacja prac na sieci tt i eN, wykonanie przepięć sieci Tauron.

Aktualizacja 27 marca 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 800 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 5800 m²), wykonano 800 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano 250 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 250 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 300 m² podbudów pod chodniki, zjazdy,
– wykonano 300 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach,
– wykonywano odtworzenia nawierzchni na terenach prywatnych,
– prowadzono prace porządkowe, humusowanie terenów zielonych,
– prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej,
– prowadzono prace dotyczące profilowania podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne,
– wykonano przełączenia na sieci en i tt,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac brukarskich na odcinku od posesji nr 203 do 213,
– rozpoczęcie prac brukarskich na ul. 28 Lipca 1943,
– kontynuacja prac dotyczących konstrukcji drogowej na odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,
– wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej na ul. Bielaka,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego,
– kontynuacja prac na sieci tt i eN, wykonanie przepięć sieci Tauron.

W tym tygodniu prowadzone będą prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej DN 150 w ul. 28 Lipca 1943 – na odcinku od ul. Poręba do ul. Królowej Jadwigi pojawią się dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. Przejezdność dla mieszkańców zostanie utrzymana. Roboty będą realizowane po zachodnim pasie ruchu ul. 28 Lipca 1943.

Aktualizacja 20 marca 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 1 przyłącze do kanalizacji deszczowej,
– wykonano 2 wpusty drogowe,
– wykonano połączenie kanalizacji deszczowej DN 1000 i DN 500 na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. 28 Lipca 1943,
– wykonano 700 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 5000 m²), wykonano 700 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano 300 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 200 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 500 m² podbudów pod chodniki, parkingi, zjazdy,
– wykonano 500 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– wykonano zabezpieczenie kabli sN,
– wykonano 106 mb oświetlenia ulicznego,
– zabudowano 4 fundamenty pod lampy oświetleniowe,
– trwały przełączenia kabli miedzianych sieci tt.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– rozpoczęcie prac dotyczących nawierzchni drogowych na ul. 28 Lipca 1943,
– prace brukarskie, na odcinku od posesji nr 203 do nr 213 oraz na ul. Podłącze,
– wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej – posesja nr 248 “Bacówka”,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego,
– kontynuacja prac na sieci tt i eN, wykonanie przepięć sieci Tauron.

Aktualizacja 14 marca 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 1 przyłącze sieci wodociągowej, prace na przyłączach zostały zakończone,
– wykonano przepięcie sieci wodociągowej DN 200 w okolicy ul. Robla – prace na sieci wodociągowej zostały zakończone,
– wykonano przepięcia sieci gazowej na skrzyżowaniu ul. 28 Lipca 1943 z Królowej Jadwigi,
– wykonano 1 przyłącze do kanalizacji deszczowej,
– wykonano 4 wpusty drogowe,
– wykonano 800 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 4300 m²), wykonano 800 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano 200 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 200 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 200 m² podbudów pod chodniki,
– wykonano 200 m² kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywano ciągi piesze,

– przełączono trzy linie kablowe SN (relacja: 4127-44074, relacja: 4127-44566 oraz relacja: 44566-44085), przełączono dwie linie kablowe nN ze stacji 4127,
– wykonano 44,0 mb trasy dla kabli oświetleniowych (od budynku nr 201 do 205),
– na odcinku między ul. Czeremchową a budynkiem 201 zbudowano 5 fundamentów pod słupy oświetleniowe, przełączono linię zasilającą szafkę PZ4045,
– przełączono linię światłowodowa będącą własnością Netia S.A., przełączony kabel zdemontowano.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– rozpoczęcie prac dotyczących nawierzchni drogowych na skrzyżowaniu ul. 28 lipca Lipca 1943 z Królowej Jadwigi,
– prace brukarskie, na odcinku od posesji 234 do 238 oraz na ul. Podłącze,
– wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej,
– wykonanie wpustów ulicznych,
– regulacja włazów, wpustów i pokryw,
– wykonanie połączenia kolektorów kanalizacji deszczowej na ul. 28 Lipca 1943 i na ul. Królowej Jadwigi,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego,
– kontynuacja prac na sieci tt i eN, wykonanie przepięć sieci Tauron.

Aktualizacja 6 marca 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 5 przyłączy sieci wodociągowej,
– wykonano przepięcie sieci wodociągowej DN 200 w okolicy ul. Jesionowej,
– wykonano przepięcie sieci wodociągowej DN 150 w ul. 28 Lipca 1943,
– wykonano przepięcia sieci gazowej w okolicy budynku 207 i 211,
– wykonano 7 przyłączy do kanalizacji deszczowej,
– wykonano 800 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 3500 m²), wykonano 800 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano 200 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 200 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 200 m² podbudów pod chodniki,
– wykonano 200 m² kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywał ciągi piesze,
– przełączono dwie linie kablowe SN (relacja: 4395-4341 oraz relacja: 44854-44928),
– wykonano 98,0 mb trasy dla kabli oświetleniowych (od ul. Czeremchowej do budynku 201), w ulicy Podłącze zdemontowano betonowe latarnie oświetleniowe oraz kable nieczynne kable zasilające,
– w ul. Królowej Jadwigi wykonano zabezpieczenie istniejącego ciągu kanalizacji kablowej przy budynku 246,
– w ul. Przy Strzelnicy kable sieci napowietrznej przebudowano na nowy słup teletechniczny.

W kanalizacji kablowej (teletechnika) zabudowano:
– kabel światłowodowy A-DQ(ZN)(SR)2Y 24J – 2480 mb,
– kabel miedziane XzTKMXpw – 730 mb.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– zakończenie prac związanych z korytowaniem na ul. Podłącze,
– wznowienie prac dotyczących korytowania od budynku 238, w kierunku ul. Podłącze,
– prace brukarskie na odcinku od ul. Korbutowej do posesji 238,
– rozpoczęcie prac brukarskich na ul. Podłącze,
– wykonanie ostatniego przyłącza wodociągowego do posesji 193,
– wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej,
– przepinka sieci wodociągowej DN200 w okolicy ul. Robla,
– wznowienie prac na wpustach deszczowych,
– wykonanie przepięcia sieci gazowej na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. 28 Lipca 1943,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego,
– kontynuacja prac na sieci tt i eN, wykonanie przepięć sieci Tauron.

Aktualizacja 27 lutego 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano odcinek kanalizacji deszczowej DN 225 długości 63 mb w ul. Podłącze,
– wykonano 7 przyłączy sieci wodociągowej,
– wykonano przepięcia sieci gazowej w ul. Czeremchowej, pod budynkami nr 201 i 203 oraz 205,
– wykonano odcinek sieci gazowej przy numerze 254,
– wykonano 900 m² korytowania pod konstrukcje drogowe (łącznie 2700 m²), wykonano 900 m² stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano 280 mb krawężnika kamiennego,
– wykonano 280 mb obrzeży betonowych,
– wykonano 200 m² podbudów pod chodniki,
– wykonano 200 m² kostki brukowej na chodnikach i zjazdach,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywano ciągi piesze.

Energetyka:
– w czterech miejscach wykonano zabezpieczenie istniejących kabli SN (w ulicy Pod Sulnikiem i na wjazdach na posesje Królowej Jadwigi 288, 234 oraz 236),
– aktualne zaawansowanie prac: przebudowa sieci nN: ok. 80%, do wykonania zostają zabezpieczenia kabli istniejących na odcinkach od budynku 238 do budynku 246 i od budynku 221 do budynku 254, przełączenia sieci napowietrznej i kabli oraz demontaże; przebudowa sieci SN: ok. 75%, do wykonania zostają zabezpieczenia kabli istniejących na odcinkach od budynku 238 do budynku 246 i od budynku 221 do budynku 254 oraz przełączenia kabli i demontaże.

Oświetlenie:
– wykonano 51,5 mb trasy dla kabli oświetleniowych (od budynku 215 przez ul. Królowej Jadwigi w kierunku budynku 246 oraz przekroczenie ul.
Czeremchowej), na odcinku od budynku 195 do 187  zabudowano 222 mb kabli obwodów oświetleniowych, 6 fundamentów oraz 6 latarni oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami,
– aktualne zaawansowanie prac: prace ziemne: ok. 55%, do wykonania zostają trasy kabli na odcinkach od ul. Czeremchowej do ul.
Podłącze i od budynku 221 do budynku 223, do zabudowania 21 fundamentów i 690 mb kabli; prace instalacyjne: ok. 20%, do wykonania pozostaje zabudowa 21 lamp oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami, połączenie obwodów, pomiary i uruchomienie.

Teletechnika:
– w trzech miejscach wykonano zabezpieczenia istniejących ciągów kanalizacji kablowej (w ulicy Pod Sulnikiem i na wjazdach do posesji  234 oraz 236), w ulicy Czeremchowej kable sieci napowietrznej przebudowano na nowego słupa, w kanalizacji kablowej zabudowano: rura HDPE 32/2,9  (wtórniki dla kabli światłowodowych) – 1741 mb, kabel światłowodowy Z-XOTKstd 24J – 155 mb, kabel światłowodowy Z-XOTKstd 48J – 905 mb, kabel światłowodowy Z-XOTKstd 144J – 905 mb, zabudowane kable przygotowano do planowanych przełączeń,
– aktualne zaawansowanie prac: prace ziemne: ok. 95%, do wykonania zostają zabezpieczenia istniejących ciągów kanalizacji tt na odcinku od budynku 238 do budynku 246 oraz w ul. 28 Lipca 1943; prace instalacyjne: ok. 25%, do wykonania pozostaje zabudowa 2480 mb kabli światłowodowych i 1385 mb kabli miedzianych XzTKMXpw, przełączenia kabli miedzianych i światłowodowych oraz demontaże.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac drogowych na odcinku od posesji 203 w kierunku ul. Podłącze oraz na ul. Podłącze,
– prace brukarskie na odcinku od ul. Korbutowej do ul. Czeremchowej,
– wykonanie przyłączy wodociągowych,
– wykonanie przepięcia sieci wodociągowej DN 200 przy ul. Jesionowej oraz DN 150 w ul. 28 Lipca 1943,
– wykonanie przepięcia sieci gazowej przy budynkach 209 i 213,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego,
– kontynuacja prac na sieci tt i eN, wykonanie przepięć sieci Tauron.

Aktualizacja 20 lutego 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano odcinek kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. 28 Lipca 1943 od studni D28.2 do D28.2.1 długości 30mb;
– wykonano 5 wpustów ulicznych;
– wykonano spięcie sieci wodociągowej DN 200 w okolicy budynku 246, wykonano próbę ciśnienia oraz pobrano wodę do badania;
– wykonano 8 przyłączy sieci wodociągowej;
– wykonano korpus przepompowni w ul. Podłącze;
– wykonano przepięcie poprzeczne sieci gazowej w okolicy budynku przy ul. Czeremchowej 2;
– usunięto kolizję kanalizacji deszczowej z przyłączem sieci gazowej (ul. 28 Lipca 1943, nr posesji 2);
– wykonano około 600m2 korytowania jezdni głównej (narastająco 1800m2) wraz z ułożeniem warstwy stabilizacji oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa;
– wykonano 200mb krawężnika granitowego;
– wykonano 200mb obrzeża betonowego;
– wykonano 100m2 podbudowy z kruszywa pod ciągi piesze;
– wykonano 100m2 nawierzchni z kostki brukowej na ciągach pieszych;
– prowadzono prace na sieci oświetlenia ulicznego;
– prowadzono prace na sieci tt i eN;
– kontynuowano prowadzenie nadzoru archeologicznego;
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi;
– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywano ciągi piesze.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac drogowych na odcinku od “Aviteks” do posesji nr 205;
– prace brukarskie na odcinku od ul. Korbutowej do ul. Czeremchowej;
– wykonanie odcinka kanalizacji tłocznej w ul. Podłącze;
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia ulicznego;
– kontynuacja prac na sieci tt i eN, wykonanie przepięć sieci Tauron;
– kontynuacja prac na przyłączach sieci wodociągowej;
– wykonanie przepięcia sieci wodociągowej DN 150 w ul. 28 Lipca 1943;
– wykonanie przepinek sieci gazowej w okolicach budynków o numerach 201, 203, 205.

Aktualizacja 13 lutego 2023 r.

Ze względu na ujemne temperatury oraz zalegającą pokrywę śnieżną, prace budowlane w zeszłym tygodniu były chwilowo wstrzymane. Po poprawie warunków pogodowych, w czwartek wznowiono prace budowlane.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano odcinek kanalizacji deszczowej DN 1000 od studni D29 do D31, zaawansowanie prac na poziomie 95%, pozostały do wykonania elementy łączeniowe oraz odcinek kanalizacji DN 500,

– wykonano 5 wpustów ulicznych,

– wykonano 1 przyłącze kanalizacji deszczowej,

– prowadzono prace na sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943, zakończono prace na sieci DN 150 – obecnie trwają próby i przygotowania do przepinek,

– wykonano 3 sztuki przyłączy wodociągowych,

– prowadzono prace na sieci oświetlenia ulicznego,

– prowadzono prace na sieci tt i eN, głównie prace rozkopowe na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. 28 Lipca 1943,

– wykonano przejście siecią gazową przez ul. 28 Lipca 1943, realizowano prace związane z przygotowaniem do przepinek gazociągów,

– wykonano przepięcie sieci wodociągowej w ul. Korbutowej oraz ul. Pod Sulnikiem,

– kontynuowano prowadzenie nadzoru archeologicznego,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,

– wykonano fragment ogrodzenia w rejonie “Bacówki”,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywano ciągi piesze.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac na sieci sygnalizacji świetlnej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Podłącze,

– wykonanie prób i badań na sieci wodociągowej,

– wykonanie przepinek sieci gazowej,

– wznowienie prac drogowych,

– kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej – elementy wykończeniowe,

– kontynuacja prac na przyłączach wodociągowych na odcinku od ul. Czeremchowej do ul. Podłącze,

– prowadzenie prac tt i eN oraz oświetleniowych.

Aktualizacja 6 lutego 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano odcinek kanalizacji deszczowej DN 1000, od studni D27 w kierunku D30 (na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z 28 Lipca 1943) – 70 mb oraz odcinek kanalizacji deszczowej DN 500 od studni D28 wzdłuż ul. 28 Lipca 1943 – 30mb (łącznie wykonano 721 mb – 75%),
– prowadzono prace na sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943 – trwały prace związane z przygotowaniami do prób i badań,
– wykonano 5 sztuk przyłączy wodociągowych,
– prowadzono prace na sieci oświetlenia ulicznego,
– wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej DN400 w rejonie ul. Jesionowej, od studni SB2 do Sist4 długości 37 mb – prace na kanalizacji sanitarnej zostały zakończone,
– prowadzono prace na sieci tt i eN, głównie prace rozkopowe na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z 28 Lipca 1943,
– wykonano około 800 m² korytowania pod konstrukcję drogi wraz z ułożeniem warstwy stabilizacji i pierwszej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano przejście siecią gazową przez ul. Królowej Jadwigi w rejonie budynku nr 215,
– wykonano przepięcie sieci wodociągowej w ul. Koło Strzelnicy oraz ul. Czeremchowej.
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– wykonano fragment ogrodzenia w rejonie “Bacówki”,
– wykonywano ciągi piesze.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

Ze względu na prognozowane niskie temperatury, planowany zakres prac ze względów technologicznych będzie bardzo ograniczony.

– kontynuacja prac na sieci sygnalizacji świetlnej, na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Podłącze,
– kontynuacja prac na sieci wodociągowej, w rejonie skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943,
– wznowienie prac na sieci gazowej, w rejonie skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943,
– kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi oraz ul. 28 Lipca 1943,
– rozpoczęcie prac na przyłączach kanalizacji deszczowej,
– kontynuacja prac na przyłączach wodociągowych, na odcinku od ul. Czeremchowej do ul. Podłącze,
– kontynuacja prac na zakresie branży drogowej, od ul. Korbutowej do ul. Czeremchowej.
– prowadzenie prac tt i eN oraz oświetleniowych.

Aktualizacja 30 stycznia 2023 r.

Od 30 stycznia br., zgodnie z zapowiedziami, zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi, Podłącze i 28 Lipca 1943 – Prace na Królowej Jadwigi – zamknięcie skrzyżowania z 28 Lipca 1943.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 2 wpusty deszczowe DN 500 – łącznie 22 sztuki,
– wykonano 50 mb kanalizacji – prace głównie na ul. Podłącze,
– wznowiono prace na sieci wodociągowej DN 200 – wykonano odcinek od budynku “Bacówki” do ul. 28 Lipca 1943 – odcinek 72 mb, łącznie 584 mb, co daje 83%,
– wykonano 6 sztuki przyłączy wodociągowych,
– prowadzono prace na sieci oświetlenia ulicznego,
– prowadzono prace na sieci tt i eN, głównie prace napowietrzne,
– prowadzono prace na sieci sygnalizacji świetlnej, na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Podłącze,
– wykonano około 400 m² korytowania pod konstrukcję drogi wraz z ułożeniem warstwy stabilizacji i pierwszej warstwy podbudowy z kruszywa,
– wykonano przepięcie sieci gazowej w ul. Podłącze,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– prowadzono prace dotyczące rozbiórki ogrodzenia, przy budynku nr 246,
– przygotowano perony przystankowe oraz pobocza na planowanej trasie objazdu pod zamknięcie skrzyżowania,
– wykonywano ciągi piesze.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac na sieci sygnalizacji świetlnej, na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Podłącze,
– wznowienie prac na sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu ul. Jesionowej,
– kontynuacja prac na sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943,
– wznowienie prac na sieci gazowej w rejonie skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943,
– kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej w ul. Podłącze oraz wzdłuż ul. Królowej Jadwigi, od skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943, w kierunku ul. Jesionowej,
– rozpoczęcie prac na przyłączach kanalizacji deszczowej,
– kontynuacja prac na przyłączach wodociągowych na odcinku od ul. Czeremchowej do ul. Podłącze,
– kontynuacja prac na zakresie branży drogowej od ul. Korbutowej do ul. Czeremchowej,
– prowadzenie prac tt i eN oraz oświetleniowych.

Aktualizacja 23 stycznia 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– wykonano 13 wpustów deszczowych DN 500 – łącznie 20 sztuk,
– wykonano łącznie 86 mb kanalizacji, co daje całościowo 571 mb – 60% – prace trwały w okolicy skrzyżowania z ul. Czeremchową oraz na ul. Podłącze,
– wykonano odcinek sieci wodociągowej, od ul. Jesionowej w kierunku ul. 28 Lipca 1943 – odcinek 72 mb, łącznie 512 mb – 73%,
– wykonano 4 sztuki przyłączy wodociągowych,
– prowadzono prace na sieci oświetlenia ulicznego,
– prowadzono prace na sieci tt i eN, głównie prace napowietrzne,
– prowadzono prace na sieci sygnalizacji świetlnej, na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Podłącze,
– kontynuowano nadzór archeologiczny,
– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury, kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
– wykonywano ciągi piesze.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac na sieci sygnalizacji świetlnej, na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Podłącze,
– wznowienie prac na sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943,
– kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej w ul. Podłącze,
– wykonanie wpustów ulicznych, głównie w rejonie skrzyżowania z ul. Czeremchową,
– wykonanie przepięcia sieci gazowej przebiegającej wzdłuż ul. Podłącze,
– kontynuacja prac na przyłączach wodociągowych, na odcinku od ul. Korbutowej do ul. Czeremchowej,
– rozpoczęcie prac na zakresie branży drogowej, od ul. Robla do ul. Korbutowej – prace będę prowadzone połową jezdni,
– prowadzenie prac tt i eN oraz oświetleniowych,
– wykonanie prac przygotowawczych dla planowanego objazdu komunikacji miejskiej ul. Modrzewiową, Jeleniową i Leśną.

W tym tygodniu, ze względu na zakres przewidzianych prac, wykonawca zamknie ul. Podłącze dla ruchu lokalnego. Dojazd będzie możliwy od strony ul. Czeremchowej.

Od poniedziałku, 30 stycznia br. zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi, Podłącze, 28 Lipca 1943. Szczegóły w komunikacie: Prace na Królowej Jadwigi – zamknięcie skrzyżowania z 28 Lipca 1943. Dojazd możliwy będzie tylko dla mieszkańców, od strony ul. Leśnej, przez ul. 28 Lipca 1943. Objazd komunikacji miejskiej planowany ul. Modrzewiową, Jeleniową i Leśną.

Aktualizacja 16 stycznia 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400 od budynku nr 221, w kierunku ul. Jesionowej – od studni Sist3 do SB2 – odcinek długości 48 mb, obecnie utrudnienia występują w okolicy budynku nr 221 (narastająco wykonano 605 mb, co stanowi 92%),

– wykonano 5 wpustów deszczowych – łącznie wykonano 7,

– kontynuowano prace na sieci gazowej – wykonano jedno przejście pod ul. Królowej Jadwigi, w okolicach budynku nr 211,

– kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej z rury GRP, wykonano odcinek od studni D25 do D27 – DN 1000, odcinek długości około 80 mb – łącznie 485 mb, co stanowi około 51% zaawansowania, obecnie utrudnienia trwają na skrzyżowaniu z ul. Czeremchowej,

– wykonano przepinkę sieci wodociągowej DN 200,

– wykonano tymczasowe przepięcie sieci wodociągowej DN 100, w okolicy skrzyżowania z ul. Czeremchową,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,

– wykonywano ciągi piesze,

– kontynuacja prowadzenia nadzoru archeologicznego.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej – wykonanie połączenia kolektorów, w okolicy skrzyżowania z ul. Czeremchową,

– kontynuacja prac dotyczących zabudowy wpustów drogowych,

– prowadzenie prac tt i eN oraz oświetleniowych,

– prowadzenie prac związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlej – na odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,

– wykonanie przepięć sieci gazowej,

– prowadzenie prac dotyczących wykonania przyłączy wodociągowych.

Aktualizacja 9 stycznia 2023 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od budynku nr 219 w kierunku ul. Jesionowej – odcinek długości 37 mb, obecnie utrudnienia występują w
okolicy budynku nr 221 (narastająco wykonano 557 mb, co stanowi 85%),

– dwa wpusty deszczowe,

– kontynuowano prace na sieci gazowej – wykonano jedno przejście pod ul. Królowej Jadwigi w okolicach budynku nr 211,

– kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej z rury GRP, wykonano odcinek od studni D23 do D25 – DN 1000, długości około 100 mb – łącznie 405 mb, co stanowi około 43% zaawansowania, obecnie utrudnienia trwają przed budynkiem nr 207 i 240,

– prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przepięcia sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego, wykonano badanie wody i próbę ciśnienia na odcinku od ul. Robla do ul. Koło Strzelnicy.

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,

– wykonywano ciągi piesze,

– kontynuacja prowadzenia nadzoru archeologicznego.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek od budynku  nr 221 w kierunku ul. Jesionowej,

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej – na odcinku od posesji nr 207 do 211 wraz z wykonaniem połączenia DN 1200 w okolicach skrzyżowania z ul. Czeremchową,

– kontynuacja prac dotyczących zabudowy wpustów drogowych,

– prowadzenie prac tt i eN oraz oświetleniowych w okolicy ul. Podłącze oraz skrzyżowania z ul. 28 lipca 1943,

– rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlej, prace będą prowadzone na odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,

– prace przygotowawcze do wykonania przepięcia sieci gazowej w okolicach budynku nr 201 i 203,

– wykonanie przepięcia sieci wodociągowej na odcinku od ul. Robla do ul. 28 lipca 1943,

– rozpoczęcie prac dotyczących wykonania przyłączy wodociągowych,

– wykonanie tymczasowego przepięcia sieci wodociągowej DN 100 w ul. Czeremchowej.

Aktualizacja 2 stycznia 2023 r.

W związku z poprawą warunków pogodowych wznowiono prace budowlane.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400 od budynku nr 217 w kierunku ul. Jesionowej – odcinek długości 40mb. Obecnie utrudnienia występują w okolicy budynków nr 219 i 221 (narastająco wykonano 520mb co stanowi 79%);

– kontynuowano prace na sieci gazowej – wykonano dwa przepięcia sieci gazowej w okolicach posesji nr 195. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania przepięcia w okolicy budynków nr 201 i 203;

– kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej z rury GRP. Wykonano odcinek od studni D22 do D23 – DN 1000, długości około 45mb – łącznie 305mb co stanowi około 35% zaawansowania. Prace będą kontynuowane w kierunku budynku nr 238 oraz w okolicach budynku nr 195;

– prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przepięcia sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego;

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi;

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywano ciągi piesze;

– kontynuowano prowadzenie nadzoru archeologicznego.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji sanitarnej – okolice budynków nr 219 i 221;
– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej – na odcinkach od posesji nr 230 do 236 oraz od ul. Koło Strzelnicy do ul. Korbutowej;
– wznowienie prac na sieciach tt i eN;
– prace przygotowawcze do wykonania przepięcia sieci gazowej w okolicach budynków nr 201 i 203.

Aktualizacja 19 grudnia 2022 r.

Ze względu na skrajnie niekorzystne warunki pogodowe, ujemne temperatury, opady śniegu wykonawca wstrzymał roboty budowlane.

Trwają prace związane z rozpoznaniem uzbrojenia podziemnego, przekopy kontrolne, prace porządkowe oraz utrzymaniowe – do czasu poprawy warunków pogodowych.

Aktualizacja 12 grudnia 2022 r.

W związku z odkrytą dziś, 12 grudnia br. kolizją projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej fi 1200 z istniejącą siecią gazową (rejon budynku 195), od jutra, 13 grudnia br. rozpoczną się prace na kanalizacji deszczowej DN 1000 od ul. Czeremchowej w kierunku posesji 201 – na tym odcinku pojawią się dodatkowe zmiany w organizacji ruchu, włącznie z możliwością wyłączenia go z ruchu.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od ul. Podłącze do budynku 217, czyli na długości 40 mb (całościowo wykonano 480mb, około 73%), obecnie prace trwają przy budynku 217,

– kontynuowano prace na sieci gazowej – wykonanie przepięcia sieci gazowej wraz z pracami zasypowymi na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej,

– kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej z rury GRP, wykonano podłączenie z rur DN 1400 do istniejącego kolektora w ul. Korbutowej, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej od studni D19 do D20 i od D19a do D20a – łącznie 80mb rur fi 1200 (łącznie 260mb – 30%), obecnie prace trwają pod numerem 195 i postępują w kierunku ul. Czeremchowej,

– prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przepięcia sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego,

– prowadzono rozbiórkę ogrodzeń przy budynku 209 i 211,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,

– kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych – głównie skrzyżowanie ul. 28 Lipca 1943 z ul. Królowej Jadwigi,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac – wykonywano ciągi piesze.

– kontynuacja prowadzenia nadzoru archeologicznego.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kanalizacja sanitarna, kontynuacja prac od posesji 217 w kierunku ul. Jesionowej,

– sieć wodociągowa – badania i próby wykonanego odcinka, prace przygotowawcze do przepięcia wodociągu oraz wykonania przyłączy wodociągowych,

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej – prace od budynku 195 w kierunku ul. Czeremchowej,

– prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,

– prace na sieci gazowej – przejścia poprzeczne przez ul. Królowej Jadwigi,

– kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych – rejon skrzyżowania ul. 28 Lipca 1943 z ul. Królowej Jadwigi.

Aktualizacja 5 grudnia 2022 r.

Od wtorku, 6 grudnia, na ul. Na Błonie – na odcinku od Hamernia do budynku nr 41 na ul. Na Błonie – obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy – do końca przebudowy Królowej Jadwigi. To rozwiązanie to wynik/kompromis spotkania w terenie z mieszkańcami Dzielnicy VI i VII, w kontekście dwukierunkowej ulicy.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od studni S2istn. (budynek 209) do ul. Podłącze – czyli na długości 50 mb (całościowo wykonano
440 mb), obecnie trwają prace na skrzyżowaniu z ul. Podłącze, po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu prace będą postępować w kierunku ul. Jesionowej,

– kontynuowano prace na sieci gazowej – głównie prowadzono prace w  rejonie budynku 201 i 203,

– kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej z rury GRP, ułożono ok. 30 mb rur fi 1400 na długości ul. Korbutowej oraz ok. 80 mb rur fi 1200 wzdłuż ul. Królowej Jadwigi od studni D18 do D19 (okolice posesji nr 193),

– zrealizowano odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego od posesji 242 do ul. 28 Lipca 1943, wykonano odcinek długości 30 mb (narastająco 440 mb),

– prowadzono rozbiórkę ogrodzeń parkingu – okolice “BACÓWKI”,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,

– kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych – głównie ul. Podłącze i okolice posesji 201 i 203,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac – wykonywano ciągi piesze.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– w czwartek, 8 grudnia br. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. 28 Lipca 1943: na odcinku od ul. Podłącze do Jesionowej w ciągu dnia – ruch wahadłowy, kierowany ręcznie (nocami ruch udrożniony) – taka organizacja ok. miesiąc.

– kanalizacja sanitarna, kontynuacja prac na skrzyżowaniu z ul. Podłącze, prace przygotowawcze do wykonania kanalizacji sanitarnej na
odcinku od ul. Podłącze do ul. Jesionowej,

– sieć wodociągowa, badania i próby wykonanego odcinka, prace przygotowawcze do przepięcia wodociągu oraz wykonania przyłączy  wodociągowych,

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej, roboty w ul. Korbutowej oraz na odcinku od budynku 193 do ul. Czeremchowej,

– rozbiórka istniejących ogrodzeń – posesja 209 i 211 – prace po uzgodnieniu z właścicielami posesji,

– prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,

– prace na sieci gazowej – wykonanie przepięć,

– kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 28 listopada 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od studni SA7 do S2istn. (budynek 209) – czyli na długości 45 mb (całościowo wykonano 390 mb), obecnie trwają prace przy budynku 209 i będą postępować w kierunku ul. Podłącze,

  – kontynuowano prace na sieci gazowej – wykonano 4 przejścia poprzeczne przez ul. Królowej Jadwigi w okolicach budynków 195 oraz 201,
  – kontynuowano prace na sieci kanalizacji deszczowej fi 500 rury GRP od studni D33 do D32 (wjazd do Strzelnicy) – wykonano odcinek 15 mb, dodatkowo wykonano odcinek kanalizacji DN 1400 od wjazdu do Strzelnicy w kierunku ul. Korbutowej – wykonano około 62 mb,
  – prowadzono rozbiórkę ogrodzeń, budynek 193 i 193a oraz 215,
  – prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,
  – kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych – głównie przejście przez ul. Korbutowej,
  – na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac – wykonywano ciągi piesze.
 
Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:
  – kanalizacja sanitarna – kontynuacja prac od budynku 209 do ul. Podłącze,
  – sieć wodociągowa – kontynuacja prac od budynku 244 w kierunku ul. 28 Lipca 1943,
  – kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej – prace w ul. Korbutowej oraz na odcinku od ul. Korbutowej w kierunku budynku 195,
  – rozbiórka istniejących ogrodzeń – po uzgodnieniu z właścicielem – planowane prace na terenie parkingu przy “Bacówce”,
  – prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,
  – prace na sieci gazowej – wykonanie przepięcia sieci na skrzyżowaniu ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi oraz wykonanie kolejnych przejść poprzecznych w ul. Królowej Jadwigi,
  – kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 21 listopada 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od studni SA5 do SA7 (budynek 205) – czyli na długości 80 mb (całościowo wykonano 345 mb), trwają prace przy budynku 205 i będą postępować w kierunku ul. Podłącze,

– odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego na dwóch frontach od ul. Koło Strzelnicy w kierunku ul. Czeremchowej oraz od okolic budynku nr 242 w kierunku ul. 28 Lipca 1943, wykonano około 100 mb (całkowicie 410 mb),

– kontynuowano prace na sieci gazowej – skrzyżowanie ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi – zakończono prace, trwają badania odbiorowe,

– rozpoczęto prace na sieci kanalizacji deszczowej fi 500 rury GRP od studni D34 do D33 (wjazd do Strzelnicy), wykonano odcinek 45 mb,

– prowadzono rozbiórkę ogrodzeń, budynek 191 przychodnia,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi,

– kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac – wykonywano ciągi piesze,

– prowadzono prace badawcze archeologiczne na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej, 16 listopada zakończono badania stanowiska i powrócono do formy nadzorowania archeologicznego prac budowlanych.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kanalizacja sanitarna – kontynuacja prac od budynku 205 do ul. Podłącze,

– sieć wodociągowa – kontynuacja prac od budynku 242 w kierunku ul. 28 Lipca 1943 oraz w okolicy ul. Czeremchowej,

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej,

– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej – odcinek od wjazdu do Strzelnicy do ul. Korbutowej, w związku z powyższym opisany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu, dojazd będzie możliwy od centrum jak i od Balic, bez możliwości przejazdu przez zamknięty odcinek, dojazd do MUFO i ORTOPEDICUM jedynie od strony centrum miasta – zachowany przejazd pojazdów uprzywilejowanych,

– rozbiórka istniejących ogrodzeń – po uzgodnieniu z właścicielem,

– prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,

– prace na sieci gazowej (przejścia pod ul.Królowej Jadwigi) oraz od ul. Czeremchowej do budynku 201,

– kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 14 listopada 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od ul. Czeremchowej do studni  SA5 – czyli na długości 65mb (całościowo wykonano 265mb). Obecnie trwają prace w kierunku przychodni “Pabimed”,

– odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego na dwóch frontach (wzdłuż ogrodzenia Strzelnicy) w kierunku ul. Koło Strzelnicy oraz od okolic budynku nr 240 w kierunku 242 – wykonano około 100 mb, (całkowicie 310 mb),

– kontynuowano prace dotyczące sieci gazowej w ul. Podłącze – obecnie wykonawca oczekuje na zgodę gestora sieci na wykonanie przepięcia,

– pod nadzorem archeologicznym wznowiono prace na sieci gazowej na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej, ze względu na specyfikę tych prac są one mocno spowolnione,

– prowadzono rozbiórkę ogrodzeń, budynek nr 203 przychodnia “Pabimed”,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi, kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywano ciągi piesze,

– prowadzono prace badawcze archeologiczne na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej – badany teren stanowi już obszar cmentarny.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kanalizacja sanitarna – kontynuacja prac od studni SA5 w kierunku budynku nr 201, a następnie 203,

– sieć wodociągowa – kontynuacja prac od budynku nr 240 w kierunku budynku nr 246 oraz od ul. Koło Strzelnicy w kierunku ul. Czeremchowej – strona “Aviteks”,

– rozpoczęcie prac na sieci kanalizacji deszczowej – odcinek od ul. Robla do ul. Korbutowej – w związku z powyższym odcinek zostanie zamknięty dla ruchu, dojazd będzie możliwy od centrum jak i od Balic, bez możliwości przejazdu przez zamknięty odcinek, dojazd do MUFO i ORTOPEDICUM jedynie od strony centrum miasta, zachowany przejazd pojazdów uprzywilejowanych,

– rozbiórka istniejących ogrodzeń – po uzgodnieniu z właścicielem,

– prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,

– prace na sieci gazowej (przejścia pod ul. Korbutowej oraz ul. Królowej Jadwigi) – prace pod pełnym nadzorem archeologów,

– prowadzenie prac archeologicznych na skrzyżowaniu ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi – badanie obszaru cmentarnego,

– kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 7 listopada 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

 • fragment kanalizacji sanitarnej od ul. Korbutowej w kierunku ul.  Czeremchowej – wykonano długość 50 mb (łącznie około 200mb) średnicy fi 400 – obecnie trwają prace na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Czeremchową – prace będą postępować w kierunku budynku nr 201,
 • fragment sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego na odcinku 80mb (obecnie trwają prace przy budynku nr 240 i postępują w kierunku budynku 246) oraz na wysokości “Strzelnicy” i postępują w kierunku ul. Koło Strzelnicy,
 • prowadzono prace dotyczące wykonania tymczasowych ciągów pieszych oraz zabezpieczenia istniejącego drzewostanu,
 • kontynuowano prace dotyczące rozbiórki istniejących ogrodzeń,
 • kontynuowano prace dotyczące wykonania sieci gazociągowej w ul. Podłącze,
 • rozpoczęto prace dotyczące wykonania gazociągu i wodociągu na skrzyżowaniu z ul. Korbutowej – prace zostały wstrzymane ze względu na odkrycie obiektu archeologicznego,
 • kontynuowano prace dotyczące przebudowy sieci napowietrznych elektroenergetycznych oraz sieci teletechnicznej, od ul. Robla do ul. Korbutowej.

Tygodniowy harmonogram prac:

Kontynuowane będą prace w zakresie kanalizacji sanitarnej (od ul. Czeremchowej do budynku nr 201), sieci wodociągowej (od budynku nr 240 w kierunku budynku nr 246 oraz wzdłuż ogrodzenia “Strzelnicy”), rozbiórki istniejących ogrodzeń. Prowadzone będą prace rozbiórkowe nawierzchni oraz na sieci gazowej (przejścia pod ul. Królowej Jadwigi). Realizowane będą prace archeologiczne na skrzyżowaniu ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi. Kontynuowane będą roboty dotyczące przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Aktualizacja 31 października 2022 r.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

 • fragment kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Ludmiły Korbutowej w kierunku  ul. Czeremchowej – obecnie trwają prace przy ul. Czeremchowej i postępują w kierunku ul. 28 Lipca 1943,
 • odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego (obecnie prace trwają przy ul. Pod Sulnikiem w kierunku ul. Czeremchowej) – łącznie wykonano około 130mb,
 • zakończono prace dotyczące wycinki drzew,
 • prowadzono prace dotyczące wykonania tymczasowych ciągów pieszych oraz  zabezpieczenia istniejącego drzewostanu,
 • rozpoczęto prace dotyczące rozbiórki istniejących ogrodzeń.
 • zabudowano odcinek gazociągu w ul. Podłącze długości około 90mb,
 • rozpoczęto prace dotyczące przebudowy napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

Tygodniowy harmonogram prac:

Kontynuowane będą prace w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, rozbiórki istniejących ogrodzeń. Prowadzone będą prace rozbiórkowe nawierzchni. Rozpoczną się prace na sieci gazowej i wodociągowej na skrzyżowaniu Korbutowej z Królowej Jadwigi. Kontynuowane będą prace dotyczące przebudowy napowietrznych sieci energetycznych.

Ze względu na intensyfikację prac na skrzyżowaniu Korbutowej i Królowej Jadwigi mogą powstawać utrudnienia w ruchu w tym miejscu (możliwy brak przejezdności). Dojazd będzie zapewniony z obu stron, nieprzejezdna będzie tarcza skrzyżowania.

Aktualizacja 25 października 2022 r. 

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

 • fragment kanalizacji sanitarnej od ul. Robla do ul. Korbutowej (od studni SD3 w kierunku studni S1 ist.),
 • odcinek sieci wodociągowej (okolice posesji przy ul. Królowej Jadwigi 238),
 • wycinka drzew i krzewów (około 80%),
 • prace rozbiórkowe.

Tygodniowy harmonogram prac:

Kontynuowane będą prace w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wycinki zieleni kolidującej z inwestycją. Realizowane będą też prace rozbiórkowe, rozpoczną się roboty na sieci gazowej w ul. Podłącze. Wystartują prace dotyczące sieci elektrycznej i teletechnicznej.

Aktualizacja 18 października 2022 r. – tygodniowy harmonogram prac:

Od poniedziałku, 17.10.2022, realizowane są prace związane z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej oraz prace przygotowawcze do uruchomienia kolejnych branż – m.in. wodociągowej i gazowej.

W środę, 19.10.2022, planowane jest rozpoczęcie prac na sieci wodociągowej w pobliży skrzyżowania z ul. 28 Lipca 1943 r.

Od czwartku 20.10.2022 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wycinką zieleni.

W poniedziałek, 24.10.2022 ruszą prace dotyczące przebudowy sieci tt i eN.

W następnym tygodniu planowane jest również rozpoczęcie prac na sieci gazowej. W ramach przebudowy sieci gazowej rozpoczną się więc roboty ziemne pod budowę nowego gazociągu. Likwidowane będą także istniejące gazociągi.

Termin rozpoczęcia tych prac jest obecnie uzgadniany z Polską Spółką Gazownictwa.

Aktualizacja 14 października 2022 r. – od jutra, 15 października na ul. Królowej Jadwigi:

 • zamknięty zostanie odcinek od Robla do 28 Lipca 1943 (dojazd do posesji zachowany),
 • na odcinku od Jesionowej do 28 Lipca 1943 zostanie wprowadzony ruch wahadłowy (w trakcie prac bitumicznych odcinek będzie zamknięty – szczegóły w osobnym komunikacie w późniejszym terminie),
 • ruch jednokierunkowy na: ul. Na Błonie (od ul. Hamernia do ul. Zarzecze); ul. Borowego; ul. Pększyca-Grudzińskiego; ul. Wyrwy-Furgalskiego (w stronę ul. Królowej Jadwigi).

Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

 

DRUKUJ
POBIERZ