Kontrole pasa drogowego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi wzmożone kontrole ogródków gastronomicznych oraz reklam zamieszczanych przy drodze. Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne, związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu czy zarządzania drogą.

Inspektorzy kontrolują urządzenia reklamowe (szyldy, tablice, słupy ogłoszeniowe) oraz obiekty handlowe, jak „letnie” ogródki. Z uwagi na wyjątkowy charakter i walory estetyczne Parku Kulturowego, to ten obszar znajduje się pod szczególnym nadzorem.

Co podlega kontroli?

Kontrole dotyczą urządzeń reklamowych, czyli zamieszczonych przy drodze szyldów, tablic reklamowych, słupów ogłoszeniowych oraz obiektów handlowych, kiosków, ogródków, mobilnych punktów sprzedaży. Z uwagi na wyjątkowy charakter i walory estetyczne Parku Kulturowego, to ten obszar znajdzie się pod naszym szczególnym nadzorem.

O czym muszą pamiętać Ci którzy stawiają „letnie” ogródki?

Każdy ogródek, który stawiany jest w pasie drogowym powinien posiadać stosowne zezwolenie (procedura ZDMK – 26) oraz mieć uregulowaną opłatę. Ważne, aby jego lokalizacja była zgodna z wydaną decyzją. Zadaniem inspektorów jest sprawdzenie decyzji ze stanem faktycznym. Ma to służyć przede wszystkim bezpieczeństwu, żaden ogródek nie powinien utrudniać ruchu, pieszego, rowerowego czy samochodowego.

Z jakimi kosztami muszą liczyć się Ci, którzy chcą mieć ogródek kawiarniany?

Koszt umieszczenia ogródka gastronomicznego w pasie drogowym to koszt od 1,20 zł  do 1,50 zł za każdy 1 metr kwadratowy dziennie. Stawki uzależnione są od kategorii drogi, niemniej jednak znaczna większość z ogródków umieszczana jest na terenie dróg gminnych, np. na obszarze Starego Miasta, w tym wypadku będzie to 1,20 zł.

A jak jest w przypadku reklam?

Każda reklama stawiana w przestrzeni pasa drogowego wymaga wypełnienia odpowiednich procedur, w tym przypadku mamy na myśli nr 61 oraz 27. Należy również wnieść stosowną opłatę. Przedsiębiorcy, którzy umieszczają szyldy na elewacji budynków, często sugerują się zgodą właściciela budynku. Jednak taka zgoda nie jest wystarczająca. Szyld, który jest umieszczany prostopadle do elewacji budynku znajduje się nad chodnikiem, czyli wchodzi w przestrzeń pasa drogowego.

O jakich kwotach mówimy w tym przypadku?

Stawki uzależnione są zarówno od kategorii drogi, jak również rodzaju urządzenia reklamowego. Przykładowo, umieszczenie wspomnianego wyżej szyldu, (przy powierzchni do 1 metra kwadratowego) od 1,10 zł do 1,25 zł dziennie. Dla szyldów o większej powierzchni np. tablic reklamowych umieszczanych na słupach oświetlenia ulicznego czy billboardów od 2,42 zł do 2,56 zł za każdy metr kwadratowy dziennie.

Jak często odbywają się kontrole?

Kontrole pasów drogowych przeprowadzane są każdego dnia. Zintensyfikowane kontrole dotyczą „letnich” ogródków gastronomicznych z uwagi na bezpieczeństwo pieszych.

Jak wyglądają kontrole?

Podczas kontroli inspektor w pierwszej kolejności weryfikuje, czy dane urządzenie lub obiekt znajduje się w bazie wydanych, aktualnie obowiązujących decyzji zezwalających na zajęcie. W przypadku jej braku sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, wykonywany jest pomiar zajęcia, później ustalany jest podmiot. W dalszej kolejności wszczęte zostaje postępowanie administracyjne, którego efektem końcowym jest decyzja administracyjna, naliczająca opłatę karną. Podobnie jest w przypadku stwierdzenia niezgodności decyzji z wizją w terenie.

Jak wysokie są kary finansowe?

Każdorazowy przypadek zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia skutkuje naliczeniem opłaty karnej, która stanowi dziesięciokrotność stawki podstawowej, pomnożonej o stwierdzoną powierzchnię oraz czasokres. Wysokość kary zależy więc od tego, jak długo zajmowany jest pas drogowy bez wymaganego zezwolenia. Podstawą do naliczenia kar są zapisy art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych. W celu zwiększenia świadomości przedsiębiorców na początku stycznia ZDMK wystąpił do Plastyka Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków o zamieszczanie w wydawanych przez nich opiniach informacji o konieczności uzyskania stosownego zezwolenia zarządu dróg i obowiązujących procedurach.

DRUKUJ
POBIERZ