Ostateczna lista projektów

100 protestów od wyników negatywnej oceny formalno-prawnej złożyli wnioskodawcy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 24 projekty zostały przywrócone przez prezydenta i znajdą się na liście zadań poddanych głosowaniu.

574 projekty, z czego 97 ogólnomiejskich i 477 dzielnicowych – tak ostatecznie będzie wyglądać lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Rada Budżetu Obywatelskiego rekomendowała prezydentowi Krakowa przywrócenie 45 spośród 100 odrzuconych w poprzednim etapie propozycji. Dodatkowo w przypadku trzech projektów (w wyniku remisu podczas głosowania), RBO pozostawiła podjęcie decyzji prezydentowi. Ostatecznie przywrócono łącznie 24 projekty. Reszta została odrzucona. Pełna lista projektów, które przeszły do głosowania znajduje się tutaj.

Najczęstszymi powodami odrzucenia wniesionych protestów były: niemożność przygotowania i realizacji zgłoszonego zadania w ciągu roku budżetowego, niewystarczający budżet na realizację zadania, sprzeczność z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami czy realizacja proponowanej inwestycji na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu miasta.

Wśród projektów, na które nie będzie można głosować jesienią są „Gładkie zjazdy na bulwarach wiślanych” i „Gładko na Bernatkę”. W przyszłym roku Zarząd Zieleni Miejskiej chce sporządzić dokumentację projektową dla zagospodarowania bulwarów, wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę w ramach zadania „Wisła łączy”. Nie ma zatem możliwości uzyskania wszelkich uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę dla fragmentu objętego jedynie zjazdami, z uwagi na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który narzuca opracowanie dokumentacji projektowej dla całości bulwarów. Z powodu braku sieci wodociągowej nie będzie też możliwa realizacja pomysłu instalacji pitnika przy kopcu Piłsudskiego.

Koszt wymiany dorożek i niepewny los koni dorożkarskich spowodowały z kolei, że miasto nie dopuści także pod głosowanie projektu zakładającego przywrócenie czarnych jednokonnych dorożek – fiakrów. Na liście BO nie znajdzie się także projekt „Co z tą hutą? Zbadajmy tereny wokół kombinatu”, ponieważ jego kosztorys nie przewiduje finansowania przeprowadzenia badań w sposób wymagany w świetle obowiązującego prawa, ani ewentualnych działań remediacyjnych lub naprawczych. Przez brak spełnienia regulaminowego kryterium jednoroczności przepadły także takie propozycje, jak: „Rewitalizacja parku Kleparskiego”, „Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza”, „Rozbudowa parkingu na os. Zielone 2”, „Ścieżka pieszo-rowerowa dla Lasku Mogilskiego” czy „Skatepark na Mogilskim”.

Planowana budowa linii tramwajowej ul. Meissnera – Mistrzejowice, która niebawem wejdzie w fazę projektowania, spowodowała z kolei odrzucenie pomysłów na oświetlenie chodnika przy ul. Jancarza i przejścia dla pieszych przy przystanku komunikacji miejskiej „Słoneckiego”.

Prezydent nie zdecydował się również przywrócić projektu „Zazielenić plac Wszystkich Świętych” za względu na niedoszacowane koszty oraz brak możliwości zrealizowania pomysłu w trybie jednorocznym. Plac ten znajduje się w tej części miasta podlegającej ścisłej ochronie konserwatorskiej. Każda – nawet z pozoru niewielka ingerencja w teren – wiąże się z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej dla całego placu (a nie tylko jego niewielkiej części), która następnie musi być uzgodniona z wieloma podmiotami: począwszy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Głównego Architekta Miasta, poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, na Zarządzie Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziale Architektury kończąc. Powoduje to, że przygotowanie dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami jest niemożliwe w cyklu jednorocznym. Niewystarczająca na realizację zadania jest też założona przez wnioskodawcę kwota – 100–200 tys. zł. Suma, jaką miasto musiałoby wydać na przekształcenie kilku miejsc parkingowych w trawnik, byłaby kilkukrotnie wyższa. W dodatku wątpliwe jest, czy dodatkowy trawnik o niewielkiej powierzchni służyłby – jak przekonują autorzy projektu – jako miejsce odpoczynku i relaksu mieszkańców Starego Miasta, skoro najchętniej wypoczywają oni na Plantach.

Negatywna decyzja prezydenta w stosunku do propozycji dotyczącej placu Wszystkich Świętych nie oznacza jednak, że miejsce to nie będzie się zmieniać. W ubiegłym roku Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął porządkowanie terenu wokół pomnika Józefa Dietla, a w przyszłości teren przy magistracie zostanie wzbogacony o kolejne rośliny. O ostatecznym wyglądzie i funkcjach tego miejsca zdecydują mieszkańcy, z którymi ta inicjatywa będzie niebawem konsultowana.

Wykaz projektów poddanych pod głosowanie w budżecie obywatelskim 2020

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – VII edycja

DRUKUJ
POBIERZ