Mniej reklam w mieście dzięki uchwale krajobrazowej

1 lipca minął rok od wejścia w życie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, czyli w skrócie tzw. uchwały krajobrazowej.

Od początku obowiązywania uchwały krajobrazowej Zarząd Dróg Miasta Krakowa wszczął 481 postępowań administracyjnych względem właścicieli reklam znajdujących się w przestrzeni pasa drogowego. W tym czasie wydano 130 decyzji administracyjnych, będących rozstrzygnięciem postępowań administracyjnych toczonych w oparciu o art. 40 ust. 12 pkt 1 u.d.p., orzekających o nałożeniu kary pieniężnej na sumę ponad 585 tys. zł oraz wydano ponad 600 opinii w kwestii lokalizacji reklam. Dodatkowo ZDMK realizuje założony coroczny plan kontroli. Plan ten obejmuje kontrole ciągów ulic wylotowych, parku kulturowego Stare Miasto, parku kulturowego Nowa Huta oraz tereny planowanego parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Coraz mniej reklam
W wyniku przeprowadzonych kontroli tych terenów w roku bieżącym, zinwentaryzowano 1080 nośników reklamowych, z czego 313 znajduje się w przestrzeni pasa drogowego. Działania te doprowadziły do usunięcia 222 reklam. Dla wszystkich ulic, na których prowadzono kontrole, w toku prowadzonych czynności ustalono przebieg pasa drogowego oraz dokonano pomiaru powierzchni reklamowej nośników reklamowych znajdujących się w przestrzeni pasa drogowego lub znajdujących się na działkach.

Od wejścia w życie uchwały krajobrazowej ZDMK nie wydaje nowych zezwoleń między innymi na umieszczanie reklam na słupach oświetlenia ulicznego, w związku z czym ponad 800 reklam tego typu zostało usuniętych z terenu miasta po zakończeniu obowiązywania zezwoleń. Ponadto ZDMK wydał ponad 600 decyzji odmawiających wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy ze względu na brak zgodności z zapisami uchwały krajobrazowej. W przypadku lokalizacji poza pasami dróg publicznych i wewnętrznych dróg gminnych, w zakresie rozpoznawania sprawy i ewentualnego wydania decyzji nakładającej karę, działać będzie Wydział Architektury i Urbanistyki UMK.

Badanie legalności reklam
Pracownicy tego wydziału zarejestrowali dotychczas łącznie 59 spraw dotyczących badania legalności oraz zgodności nośników reklamowych z uchwałą krajobrazową, zainicjowanych zarówno zgłoszeniami mieszkańców, jednostek miejskich, jak również czynnościami kontrolnymi pracowników urzędu. Obecnie zakończono działania wyjaśniające w 26 sprawach, z czego dziewięć w związku ze stwierdzeniem usunięcia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnych z zapisami uchwały.

W pozostałych przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy reklama została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie), ustalenie terminu zainstalowania reklamy (po czy przed 30 czerwca 2020 r.), ustalenie podmiotu który umieścił dany nośnik reklamowy oraz zbadanie jego zgodności z wymogami uchwały krajobrazowej.

Do dzisiaj w żadnym przypadku nie zostało wszczęte na podstawie art. 37 d. ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Jeszcze rok okresu dostosowawczego
Przypomnijmy, że uchwała krajobrazowa obowiązuje od 1 lipca 2020 r., co oznacza, że każda nowa reklama umieszczana po tej dacie ma być w pełni zgodna z zawartymi w uchwale zasadami. Natomiast reklamy istniejące w przestrzeni publicznej przed datą wejścia w życie przedmiotowego aktu prawa miejscowego objęte zostały okresem dostosowawczym, który wynosi 24 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2022 r.

Uchwała dzieli miasto Kraków na trzy strefy, z czego trzecia z nich została podzielona na mniejsze obszary, jakimi są Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. W uchwale wyróżniono też ciągi ulic wylotowych miasta oraz tereny towarzyszące obiektom usług handlowych. Dla każdej z wyżej wymienionych stref oraz obszarów określono odrębne zasady i standardy jakościowe obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

DRUKUJ
POBIERZ