Materiały wyborcze – ważne zasady

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, wyznaczonymi na dzień 07.04.2024 r., miasto informuje, iż wszelkie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe stanowiące materiały wyborcze podlegają przepisom tzw. uchwały krajobrazowej (uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń).

< WYTYCZNE DOTYCZĄ TERENÓW BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA >

Przepisy uchwały nie zabraniają umieszczania nośników reklamowych stanowiących materiały wyborcze na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wszystkie materiały wyborcze, które nie są sprzeczne z przepisami uchwały i innymi przepisami prawa powszechnego oraz spełniają wymogi dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogą być rozpowszechniane przez komitety wyborcze.

W celu zlokalizowania w przestrzeni pasa drogowego dróg publicznych oraz na terenach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego na potrzeby kampanii wyborczej należy złożyć wniosek zgodnie z procedurą zewnętrzną ZDMK-82.

Należy również pamiętać, że umieszczenie nośnika reklamowego w przestrzeni pasa drogowego dróg publicznych oraz na terenach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wymaga uzyskania stosownych zezwoleń zarządcy drogi (odpowiednio procedury ZDMK-61 oraz ZDMK-27).

Procedury są dostępne na stronie internetowej zdmk.krakow.pl.

Poniżej informacje o różnych formach upowszechniania materiałów wyborczych w kontekście przepisów tzw. uchwały krajobrazowej:

I UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA NIE INGERUJE W TREŚĆ REKLAMY

Uchwała krajobrazowa nie ingeruje w treść upowszechnianych informacji o osobach, przedsiębiorstwach, towarach, usługach, przedsięwzięciach lub ruchach społecznych, które zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są reklamą. Określa ona jedynie zasady jakim powinny odpowiadać miejsca i przedmioty służące ekspozycji takiej reklamy. Dzieli też miasto na strefy określając przepisy dla każdej z nich. Dlatego wynajmując firmę reklamową, należy upewnić się, że korzystać ona będzie z legalnie umieszczonych (zgodnie z prawem budowlanym) i zgodnych z uchwałą nośników reklamowych.

 

II ISTNIEJĄCE TABLICE I URZĄDZENIA REKLAMOWE

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zgodności konkretnej istniejącej tablicy
lub urządzenia reklamowego z tzw. uchwałą krajobrazową, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, podejmuje odpowiednie czynności wyjaśniające. Jeżeli po ustaleniu parametrów tablicy lub urządzenia reklamowego oraz danych właściciela, zostanie potwierdzona niezgodność z uchwałą krajobrazową, to wszczynane jest z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia kary finansowej oraz obowiązku doprowadzenia do zgodności z przepisami uchwały.

 

III REALIZACJA NOWYCH URZĄDZEŃ LUB TABLIC REKLAMOWYCH

Umieszczenie tablicy lub urządzenia reklamowego na istniejącym obiekcie budowlanym wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych, a jeśli obiekt wpisany jest do rejestru zabytków konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Umieszczenie tablicy lub urządzenia reklamowego jako wolnostojących trwale związanych z gruntem wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Reklamy przyklejone do szyb (wewnątrz czy też na zewnątrz budynku) nie stanowią robót budowlanych i nie są objęte regulacjami ustawy Prawo budowlane. Powyższe oznacza, że na ich realizację nie jest wymagane dokonanie zgłoszenia jak i uzyskanie pozwolenia na budowę. Niemniej nie zwalnia to z obowiązku dotrzymania warunków uchwały krajobrazowej.
Ich niedotrzymanie może wiązać się z naliczeniem kary finansowej i nakazem usunięcia lub doprowadzenia do zgodności z uchwałą.

 

IV KONIECZNE JEST SPEŁNIENIE WYMOGÓW TZW. UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ ORAZ TYCH ZAWARTYCH W UCHWAŁACH O PARKACH KULTUROWYCH

 

V WYKAZ NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH JAKIE DOPUSZCZA TZW. UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

Nośniki na obiektach budowlanych:

1) BANER REKLAMOWY

Strefy: możliwość lokalizowania we wszystkich strefach, z ograniczeniem w Podobszarze 1 III Strefy.

Baner może zostać umieszczony jedynie na poniższych zasadach:

a) na rusztowaniu budowlanym, przy obiekcie budowlanym, w związku z prowadzeniem robót budowlanych przy obiekcie budowlanym (nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy oraz nie częściej niż co 7 lat), przy czym powierzchnia ekspozycji reklamy na banerze nie może przekraczać 50% powierzchni banneru;

b) sytuowany na czas przedsięwzięć plenerowych:

– wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania, nie dłuższy niż 30 dni, oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu;

– w Podobszarze 1 III Strefy dopuszcza się dodatkowo sytuowanie baneru w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1; § 9 ust. 1 pkt 1; § 10.

 2) INNA TABLICA REKLAMOWA/INNE URZĄDZENIE REKLAMOWE (umieszczane na obiekcie budowlanym)

Strefy: możliwość lokalizowania we wszystkich strefach poza Podobszarem 1 III Strefy.

Dopuszcza się sytuowanie innej tablicy reklamowej/innego urządzenia reklamowego na elewacji frontowej parteru obiektu budowanego oraz na ścianie ślepej.

Wymiary:

– do 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie,

– do 20% powierzchni elewacji frontowej parteru w II Strefie,

– do 15% powierzchni elewacji frontowej parteru w III Strefie – Podobszar 2 i 3

(wskazany powyżej % powierzchni elewacji frontowej parteru nie może przekroczyć łącznej powierzchni ekspozycji tablic/urządzeń reklamowych wraz z powierzchnią szyldów usytuowanych na tej elewacji),

– o powierzchni nieprzekraczalnej 12 m² na ścianie ślepej budynku (z wyłączeniem banerów).

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 7; § 15; § 18.

3) MURAL

Strefy: możliwość lokalizowania we wszystkich strefach poza Podobszarem 1 III Strefy.

Dopuszczalne jest sytuowanie murali na poniższych zasadach:

– na ścianach ślepych budynków dopuszczalne jest sytuowanie jednej tablicy reklamowej o powierzchni nieprzekraczającej 12 m²,

– na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego, w taki sposób by łączna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wraz z powierzchnią szyldów usytuowanych na tej elewacji nie przekroczyła wielkości:

  • 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie,
  • 20% powierzchni elewacji frontowej parteru w II Strefie,
  • 15% powierzchni elewacji frontowej parteru w III Strefie – Podobszar 2 i 3 (wskazany powyżej % powierzchni elewacji frontowej parteru nie może przekroczyć łącznej powierzchni ekspozycji tablic/urządzeń reklamowych wraz z powierzchnią szyldów usytuowanych na tej elewacji).

Podstawa prawna: § 4 ust.1 pkt 7; §9 ust. 12; § 15 ust. 1; § 18.

4) PANEL REKLAMOWY

Strefy: możliwość lokalizowania we wszystkich strefach.

Dopuszcza się sytuowanie panelu reklamowego w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej, w przejściach podziemnych, na wolnostojących obiektach budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m² takich jak: kiosk, toaleta, z wyłączeniem takich obiektów budowlanych zlokalizowanych w Podobszarze 1 III Strefy.

Wymiary: panel reklamowy o wysokości do 2,5 m i szerokości do 1,6 m, w którym umieszczono gablotę lub elektroniczną powierzchnię reklamową o jednostronnej lub dwustronnej powierzchni ekspozycji, o wymiarach do 1,8 m wysokości i do 1,2 m szerokości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 13; § 9 ust. 1 pkt 3; § 12.

5) BILLBOARD NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

Strefy: możliwość lokalizowania wyłącznie w I Strefie.

– na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego, w taki sposób by łączna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wraz z powierzchnią szyldów usytuowanych na tej elewacji nie przekroczyła wielkości 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie poza obszarem, zlokalizowanym na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/ 185 obr. 52 Nowa Huta (Tauron Arena);

– na ścianach ślepych budynków dopuszcza się sytuowanie jednego billboardu o powierzchni 12 m² z możliwością zmniejszenia tej powierzchni o maksymalnie 5%.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 2; § 5 ust. 3; § 9 ust. 1 pkt 2; § 11; § 15 ust. 1; § 18.

Wolnostojące nośniki reklamowe:

6) SŁUP PLAKATOWO-REKLAMOWY „OKRĄGLAK”

Strefy: możliwość lokalizowania we wszystkich strefach z ograniczeniami.

Dopuszcza się sytuowanie słupa plakatowo-reklamowego („okrąglak”):

a) w Podobszarze 1 III Strefy (obszar objęty wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz strefa buforowa tego obszaru) – zgodnie z miejscami lokalizacji, wskazanymi na załączniku nr 2 uchwały;

Wymiary: słup reklamowy o wysokość do 3,95 m; średnica walca od 1,2 m do 1,4 m, ze zwieńczeniem określonym szczegółowo w uchwale.

b) w Podobszarze 3 III Strefy (obszar objęty wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz strefa buforowa tego obszaru).

Wymiary: słup reklamowy o wysokość do 4,2 m; średnica walca od 1,2 m do 1,4 m, ze zwieńczeniem określonym szczegółowo w uchwale.

c) dla pozostałego obszaru miasta

Wymiary: słup reklamowy o wysokość do 4,2 m; średnica walca do 1,4 m, ze zwieńczeniem w formie walca o średnicy do 1,6 m i wysokości 0,5 m.

Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 2 i 3; § 4 ust. 1 pkt 18; § 9 ust. 1 pkt 5; § 13.

7) INNA TABLICA REKLAMOWA/INNE URZĄDZENIE REKLAMOWE (wolnostojące)

Strefy: możliwość lokalizowania tylko w I Strefie i II Strefie.

Dopuszcza się sytuowanie innej wolnostojącej tablicy reklamowej albo innego wolnostojącego urządzenia reklamowego w I Strefie i w II Strefie:

1) nie bliżej niż 100 m od przecięcia krawędzi jezdni skrzyżowań dróg publicznych,

2) w odległości pomiędzy wolnostojącymi tablicami reklamowymi lub wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi nie mniejszej niż 80 m (ale nie dotyczy to słupa plakatowo – reklamowego i panelu reklamowego),

3) w odległości co najmniej 15 m od wiaty przystankowej komunikacji miejskiej oraz od ulic wlotowych.

Dodatkowo w terenach ulic wylotowych dopuszcza się sytuowanie innych wolnostojących tablic reklamowych albo innych wolnostojących urządzeń reklamowych, z tym, że minimalna odległość w tym terenie pomiędzy nimi wynosi 500 m.

Wymiary: wysokość do 3,5 m i powierzchnia ekspozycji reklamy mniejsza niż 5 m².

Istnieje możliwość lokalizowania powyższych form reklam w pasach drogowych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego – zatem, każda lokalizacja będzie przedmiotem indywidualnej analizy pod względem ww. czynnika. Niemniej z uwagi na zachowanie BRD, nie przewiduje się możliwości lokalizacji ww. reklam m.in. w następujących miejscach: ścieżkach pieszych, ciągach pieszo-rowerowych, rowerowych oraz pasach zieleni pomiędzy krawędzią jezdni a wskazanymi powyżej ciągami. Dodatkowo sposób wykonania oraz konstrukcja reklamy winny opierać się niekorzystnym warunkom atmosferycznym.

W ramach innych tablic reklamowych oraz innych urządzeń reklamowych istnieje możliwość lokalizowania reklam przy spełnieniu powyższych wytycznych oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 23; § 5 ust. 2 i 3; § 9 ust. 1 pkt 6; § 14, § 16.

8) BILLBOARD (wolnostojący)

Strefy: możliwość lokalizowania wyłącznie w I Strefie, z wyłączeniem terenów ulic wylotowych.

Dopuszcza się sytuowanie billboardu:

1) nie bliżej niż 100 m od przecięcia krawędzi jezdni skrzyżowań dróg publicznych,

2) w odległości pomiędzy wolnostojącymi tablicami reklamowymi lub wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi nie mniejszej niż 80 m (ale nie dotyczy to słupa plakatowo – reklamowego i panelu reklamowego),

3) w odległości co najmniej 15 m od wiaty przystankowej komunikacji miejskiej,

4) w odległości co najmniej 10 m od budynku.

Wymiary: powierzchnia 12 m² albo 18 m² z tolerancją +/- 5%,

– dolna krawędź reklamy umiejscowiona jest na wysokości nie mniejszej niż 3 m od poziomu terenu.

– wysokość do 10 m.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 2; § 5 ust. 3; § 9 ust. 1 pkt 2; § 11; § 14; § 17 pkt 3, 5 i 6.

 

UWAGA:

Uchwała określa materiały z jakich mają być wykonane tablice i urządzenia reklamowe.

 

Mapa prezentuje podział miasta Krakowa na S T R E F Y zgodnie z tzw. uchwałą krajobrazową.                     

 

VI INNE DOZWOLONE FORMY REKLAM, KTÓRYCH NIE DOTYCZĄ OGRANICZENIA Z UCHWAŁY:

– reklama mobilna, czyli np. pojazdy samochodowe, transport zbiorowy – publiczny i prywatny, rowery, motocykle z umieszczoną na nich reklamą, także z megafonem,

– reklamy noszone przez wynajęte osoby (tzw. „człowiek – reklama”),

– inne, takie jak: media, radio, tv, Facebook, itd.

Z ograniczeniami wynikającymi z zapisów uchwał Rady Miasta Krakowa:

– nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto,

– nr XXIX/757/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta,

– nr LXXXIII/2368/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

 

VII NIEKTÓRE FORMY REKLAMY, KTÓRE W PRZESZŁOŚCI CZĘSTO BYŁY STOSOWANE W KAMPANIACH WYBORCZYCH, A KTÓRE NIE SĄ ZGODNE Z UCHWAŁĄ I CO DO ZASADY NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE:

– na słupach trakcyjnych lub oświetleniowych,

– w formie banerów, w tym na billboardzie (poza dwoma wyjątkami opisanymi wcześniej),

– w formie tablic reklamowych na ogrodzeniach i murach,

– w formie plakatów rozklejanych na murach, ogrodzeniach i ścianach budynków,

– w formie tablic reklamowych na ścianach budynków (jeżeli ściany te nie są ślepe albo wymiary tablic przekraczają 12 m² – przypadki opisane powyżej),

– w formie tablic i urządzeń reklamowych sytuowanych na tymczasowych obiektach lub urządzeniach budowlanych związanych z organizacją przedsięwzięć plenerowych – wieców w Podobszarze 1 III Strefy (Stare Miasto – w obrębie Plant),

– na tablicach informacyjno-ogłoszeniowych Rad Dzielnic.

Zgodnie z art. 109 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami. Zaś reklamą w rozumieniu art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) jest upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. W związku z tym tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe zawierające informacje stanowiące materiały wyborcze, które promują osobę lub przedsięwzięcie powinny być usytuowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w uchwale.

DRUKUJ
POBIERZ