Kończy się okres dostosowawczy uchwały krajobrazowej

1 lipca kończy się dwuletni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych w oparciu o tzw. uchwałę krajobrazową. Przedsiębiorcy zainteresowani sytuowaniem reklam na terenie Krakowa mają coraz mniej czasu na sprawdzenie jaka forma i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone w danej strefie.

Zdjęcie Kończy się okres dostosowawczy uchwały krajobrazowej

Uchwała krajobrazowa dzieli miasto na trzy strefy i podobszary określające zasady sytuowania urządzeń reklamowych w Krakowie. Szczegółowy podział jest dostępny tutaj.

Czasu na dostosowanie tablic, szyldów i urządzeń reklamowych jest coraz mniej. Po 1 lipca 2022 r. należy liczyć się z postępowaniem administracyjnym, które może zakończyć się naliczeniem kar pieniężnych za każdy dzień trwania tego postępowania – aż do momentu dostosowania szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego lub jego usunięcia.

Przypomnijmy, że uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lipca 2020 r. Od tego momentu badana była zgodność tablic i urządzeń reklamowych z przepisami uchwały, znajdujących się na terenie Krakowa. Równolegle prowadzono postępowania administracyjne odnośnie nałożenia w drodze decyzji kary pieniężnej oraz obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia do wymogów uchwały albo ich usunięcia.

 

Postępowania, jakie zostały wszczęte po wejściu w życie uchwały dzielą się na dwa rodzaje: dla nośników umiejscowionych przed i po tym terminie.

W przypadku prowadzonych postępowań dotyczących nośników reklamowych zamontowanych przed 1 lipca 2020 r., właściciele reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową lub właściciele gruntu, na którym jest umiejscowiona taka reklama – są informowani, że mają czas na dostosowanie ich do wytycznych, zawartych w uchwale do końca obowiązywania okresu przejściowego, czyli do 1 lipca 2022 r. W takim przypadku nie są nakładane kary finansowe, jedynie właściciele reklam są powiadamiani, że jeżeli to nie nastąpi w wyznaczonym czasie, wówczas dopiero będą nakładane sankcje wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla nośników reklamowych, które zostały zamontowane po wejściu w życie uchwały, organ gromadzi dokumentację, w tym nakazuje właścicielowi reklamy przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność tej reklamy z zapisami uchwały.

Obecnie Wydział Architektury i Urbanistyki UMK prowadzi działania w celu weryfikacji istniejących urządzeń reklamowych i doinformowania inwestorów na temat niezgodnych parametrów reklam.

Na dzisiaj zakończono ponad 299 postępowań dotyczących badania legalności reklamy, 687 wciąż pozostaje w toku. Do tej pory, nie doszło do nałożenia żadnej kary pieniężnej.

W wyniku naszych działań (odpowiadamy za reklamy w pasie drogowym), od początku obowiązywania tzw. uchwały krajobrazowej – usunięto ponad 1500 reklam, a w drodze prowadzonych postępowań za nielegalne zajęcie pasa drogowego, interwencji, braku możliwości kontynuacji decyzji zezwalającej na zajęcie – liczba decyzji o odmowie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wyniosła 862.

Przykłady usuniętych nośników reklamowych:

DRUKUJ
POBIERZ