Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro

Dotyczy:

Dostawa podzespołów na potrzeby systemu parkingowego.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2020 r. do godz. 12.00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl lub w formie papierowej, przesłanej na adres Zamawiającego z dopiskiem „Dostawa podzespołów na potrzeby systemu parkingowego”.

DRUKUJ
POBIERZ