Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami do tymczasowego pomieszczenia socjalnego / docelowego budynku dyspozytorni pętli Pleszów w ramach zadania pn. rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie i zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 26.04.2023
2. Ofertę w postaci elektronicznej jako skan formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ofertę należy przesłać mailem na adres sekretariat@zdmk.krakow.pl
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

DRUKUJ
POBIERZ