Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy:

Dostawa drukarek do terminali mobilnych przeznaczonych do kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Obszarze Płatnego Parkowania.

Ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej mailowej w terminie do dnia 25.11.2021 r. pisemnie w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa przy ul. Centralnej 53 w zaklejonych kopertach z napisem: „OFERTA na: Dostawę drukarek do terminali mobilnych do kontroli wnoszenia opłat w OPP”. lub mailem na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

 

UWAGA!

Zostały zmienione parametry w opisie przedmiotu zamówienia.

DRUKUJ
POBIERZ