Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Dane osobowe

  Zdjęcie Dane osobowe

  Dane osobowe – polityka prywatności

  1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) z siedzibą przy ul. Centralnej 53, 31-586 Kraków.

  2.    Dane kontaktowe do administratora danych osobowych znajdują się w zakładce http://zdmk.krakow.pl/kontakt/kontakt/

  3.   Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Piotr Gogół.

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu pocztowego – ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub poprzez  adres e-mail: iod@zdmk.krakow.pl.

  4.    W ZDMK Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

  5.     Państwa  dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach na podstawie Państwa zgody lub w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.

  6.    ZDMK przetwarza Państwa dane osobowe w poniższych celach:

  ·       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZDMK w związku z prowadzeniem działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków, w tym w ramach wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej;

  ·      obsługi złożonego wniosku w celu podjęcia przez ZDMK w ramach posiadanych kompetencji, działań zmierzających do jego realizacji;

  ·      realizacji postanowień wynikających z zawartych z ZDMK umów;

  ·      wykonania  czynności finansowo-księgowych, w tym  dochodzenia należności;

  ·      administracyjnych, w tym statystycznych oraz związanych z raportowaniem wewnętrznym;

  ·      monitoringu ruchu na ulicach Gminy Miejskiej Kraków;

  ·      obsługi korespondencji w związku ze skierowanymi przez Państwa wnioskami, zapytaniami oraz skargami poprzez pisma, wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu w ramach realizacji usług świadczonych przez ZDMK.

  7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych  celach, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

  a)    pracownikom i współpracownikom ZDMK;

  b)    Urzędowi Miasta Krakowa i jego wydziałom;

  c)    Miejskim Jednostkom Organizacyjnym  podległym Gminie Miejskiej Kraków;

  d)    podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ZDMK na podstawie zawartych z ZDMK umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  w tym m.in.;

  ·      podwykonawcom obsługującym  sieci informatyczne oraz bazy danych ZDMK i tworzącym dla ZDMK rozwiązania informatyczne;

  ·       podmiotom doradztwa podatkowego, prawnego, audytowego i rozliczeniowego.

  e)    podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym m.in. organom ścigania oraz sądom;

  f)    operatorom płatności;

  g)    podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

  8.    Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

  9.    Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez ZDMK usługi, o którą się Państwo staracie.

  10.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  11.  W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych,  posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  12.  Państwa dane osobowe będą przechowywane od  chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane,  przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  13.  Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

  14.  ZDMK nie przekazuje Państwa danych osobowych  do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  15. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych odnoszące się do poszczególnych zadań realizowanych przez ZDMK (w szczególności dotyczące celu przetwarzania danych, podstaw prawnych, odbiorców danych i okresu ich przechowywania) oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH MONITORNGU WIZYJNEGO

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem wizyjnym jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) z siedzibą przy ul. Centralnej 53, 31-586 Kraków.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Piotr Gogół.
   W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu pocztowego – ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub poprzez adres e-mail: iod@zdmk.krakow.pl
  1. Dane osobowe uzyskane z monitoringu są przetwarzane w celu:
   a. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników;
   b. zapewnienia bezpieczeństwa pozostałych osób przebywających na terenie budynków oraz w ich bezpośrednim toczeniu;
   c. zapewnienia bezpieczeństwa mienia ZDMK;
   d. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych;
   e. zapewnienia bezpieczeństwa obiektów objętych monitoringiem w tym bezpieczeństwa z zakresu Obrony Cywilnej oraz bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
  1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) – uzasadniony interes administratora danych.
  2. Obszar objęty monitoringiem obejmuje następujące lokalizacje ZDMK:
  • Centralna 53, 31-586 Kraków;
  • pomieszczenia obsługi interesantów, ul. Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków;
  • Fatimska 8.
  1. Obraz z monitoringu jest przechowywany maksymalnie przez 30 dni.
  2. Odbiorcami danych mogą być wykonawcy, którzy w ramach zawartych z Administratorem umów świadczą na jego rzecz usługi (m.in. dostawcy usług informatycznych oraz podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia).
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych;
  • żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że Administrator nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Państwa dane
   lub zachodzą przewidziane prawem okoliczności żądania ich usunięcia;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl.