INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI

•    Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (Policja, Straż Miejska Miasta Krakowa, Inspekcja Transportu Drogowego, osoba dowodząca akcją ratowniczą) w trybie art. 50a oraz 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) -zwanej dalej ustawą.
•    Dla trybu 130a ustawy dotyczy to:

1)    pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2)    nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
3)    przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4)    pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
5)    pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
2.    Pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1)    kierowała nim osoba:

a)    znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
b)    nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2)    jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

3.    Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej
4.    Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

a)    policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
b)    strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
c)    osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.
•    Dla trybu 50a ustawy dotyczy to:
 
1) przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.
• Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 50a ust.1 i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
UWAGA!!! Wydanie pojazdu następuje tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu.
Nie jest możliwym rozłożenie tej płatności na raty, czy też jej umorzenie przed wydaniem pojazdu !!!

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Opłaty związane z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdu dla trybu 130a ustawy na obszarze danego powiatu - Gmina Miejska Kraków, ustala corocznie, w drodze uchwały rada powiatu - Rada Miasta Krakowa.
W roku 2016 obowiązują stawki zapisane w Uchwale XXXI/543/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. - zwanej dalej uchwałą:
1)    rower lub motorower:

a)    za usunięcie - 111 zł,
b)    za każdą dobę przechowywania - 19 zł;
2)    motocykl:

a)    za usunięcie - 219 zł,
b)    za każdą dobę przechowywania - 26 zł;
3)    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a)    za usunięcie - 480 zł,
b)    za każdą dobę przechowywania - 39 zł;
4)    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a)    za usunięcie - 599 zł,
b)    za każdą dobę przechowywania - 51 zł;
5)    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t.:

a)    za usunięcie - 848 zł,
b)    za każdą dobę przechowywania - 73 zł;
6)    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

a)    za usunięcie - 1250 zł,
b)    za każdą dobę przechowywania - 134 zł;
7)    pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a)    za usunięcie - 1521 zł,
b)    za każdą dobę przechowywania - 197 zł.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia, w wysokości:
 
1)    50 % stawki opłaty określonej w § 1 ust. 1 uchwały w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia;
2)    100 % stawki opłaty określonej w § 1 ust. 1 uchwały w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia i załadowanie pojazdu.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr CXXI/1913/14Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa
§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

UWAGA!!!
Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem porzuconego pojazdu na własność powiatu - Gminy Miejskiej Kraków, a powstałe koszty zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje wystąpienie starosty - Prezydenta Miasta Krakowa, do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu - Gminy Miejskiej Kraków, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE POJAZDU.
W przypadku podejrzenia, iż usunięto Państwu pojazd w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską Miasta Krakowa w celu ustalenia, czy rzeczywiście usunięcie miało miejsce i na jakiej podstawie usunięto Państwa pojazd.
Telefon alarmowy : 112
Telefon alarmowy do Straży Miejskiej: 986
•    Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy stanowi Zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846).
•    Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

1)    pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy;
2)    pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy - także zezwolenia, o którym mowa w ustawie.
 
•    Warunkami odbioru pojazdu z parkingu jest okazanie/przekazanie przez osobę uprawnioną:
-    Zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu -dokumentu tożsamości - dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. - dowodu zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu.
-    pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Wpłatę można dokonać na rachunek bankowy:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
PKO BP Nr 66 1020 2892 0000 5102 0590 8555
lub
-    w Straży Miejskiej Miasta Krakowa - 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10, tel. 12 688 21 90 (91)
-    w kasie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53 od pn. do pt. w godz. : 9 -14
Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.


UWAGA!!! Wydanie pojazdu następuje tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu.
Nie jest możliwym rozłożenie tej płatności na raty, czy też jej umorzenie przed wydaniem pojazdu !!!

•    Warunkiem odbioru z parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 50 a ustawy jest okazanie/przekazanie przez osobę uprawnioną:
- dokumentu tożsamości,
- dokumentu upoważniającego do używania pojazdu np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Właściciel pojazdu zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem pojazdu w ramach art. 50a- do 30 listopada 2015 r. obowiązująca kwota za usunięcie wynosi 318,57 zł.
Wpłatę można dokonać na rachunek bankowy:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 
PKO BP Nr 66 1020 2892 0000 5102 0590 8555
 
lub w kasie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53 od pn. do pt. w godz. : 9 -14
Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu. KONTAKT
Telefony kontaktowe do Zarządu Infrastruktury Komunalnej I transportu w Krakowie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30).
tel: 12 616 86 55
fax: 12 616 72 26
Korespondencję należy kierować na adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków z dopiskiem „holowanie"
Korespondencję elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
-korespondencja elektroniczna powinna zawierać: imię i nazwisko piszącego oraz jego dokładny adres,
-jeśli stanowi ona odpowiedź na przesłaną korespondencje np. wezwanie do zapłaty, decyzję administracyjną, upomnienie itp. powinna także zawierać sygnaturę danej sprawy, - nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp., a jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty.

Korespondencja elektroniczna musi zawierać wyraźną zgodę na odpowiedź w formie mailowej.
Maile anonimowe oraz nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi.
UWAGA!!!
Ponieważ pojazd może być usunięty jedynie na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (Straż Miejska Miasta Krakowa, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, dowodzący akcją ratowniczą) dlatego wszelkie reklamacje, odwołania, zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, dowodzący akcją ratowniczą.
PARKING:
MPEC Sp. z o.o., ul. Lindego 18 Kraków 
tel. 12 637 13 66

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków